.
  Örnek Mahkeme Keşifleri
 
layouts myspace

 


Örnek Mahkeme Keşifleri
 
ARAZİ TESPİTİ


..... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
..... ESAS SAYILI DOSYASI

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
.....

Mahkemenizin ..... Esas Sayılı Dosyasının mahallinde yapılan Tapu Tescili keşfi sırasında dava konusu taşınmazların zirai özelliklerinin tespiti için Bilirkişi olarak görevlendirilmem sebebiyle tarafıma tevdi olunan dosyayı tetkik ederek Mahalli Bilirkişi beyanlarını dinledim ve Teknik Bilirkişi tarafından ölçülen dava konusu taşınmazları inceledim.
0879.54 m2 ve 1049.54 m2'den ibaret olan dava konusu taşınmazların üzerinde zirai özelliklerinin tespiti yönünden yaptığım inceleme neticesinde;
Toprak yapıları itibarıyla Killi-Tınlı toprak yapılarına sahip, orta kıraç, kuru tarım arazisi karakterlerinde olduğu,
Bitki Örtüsü ve civar orman durumu itibarı ile ormanla ilgisi bulunmayan yer olduğu, üzerinde ve çevresinde orman ağaç ve ağaççığı bulunmadığı,
Meyil durumu itibarı ile 0879.65 m2'lik taşınmazın %1 meyilli, 1049.54 m2'lik taşınmazın ise %5-6 civarında meyilli olduğu,
Mera, kışlak, yaylak gibi herhangi bir gayeye yönelik kullanma özelliğinin bulunmadığı,belirli bir proje bütünlüğünü bozar durumunun olmadığı, bu hali ile 3083 sayılı yasa yönünden tapu yapılmasına engel halinin olmadığı,

NETİCE VA KANAAT;

Tescili istenilen Dava Konusu Taşınmazların üzerinde Zirai Özelliklerinin tamamı yönünden yaptığım inceleme neticesinde uzun yılardan beri ekim-dikimde kullanılmış, üzerinde yetişen ürün ve ağaçlar itibarı ile tarla vasfında olduğu, meyil, toprak yapısı, erozyon ve ormanla olan irtibatları yönünden tapu yapılmaya engel halinin bulunmadığı, taşlık ve kayalık olmadığı, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alanlardan olmadığı kanaatine varılarak tarafımdan düzenlenen bu rapor Mahkemenizin Yüksek Tasviplerine arz olunur.HAYVANLARIN TARLAYA VERDİĞİ ZARAR

TESPİT RAPORUDUR


İlçemiz ..... Köyü'nden ..... .....'ın Kaymakamlık Makamına vermiş olduğu 04.09.2001 tarihli dilekçesine istinaden, yine aynı tarihte söz konusu yere gidildi. Yapmış olduğum inceleme ve değerlendirme sonucu aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
1. Tespit konusu yer İlçemiz ..... Köyü ..... mevkiinde yer almaktadır.
2. Söz konusu yerin kuzeyinde dere,doğusunda yol, batısında ..........'ın, güneyinde ise ..........'ın tarlası bulunmaktadır.
3. Şikayet konusu yer yaklaşık 3 da. olup, basit krokisi aşağıya çıkarılmıştır.
4. Söz konusu yerde 1 da. fasülye, 0,5 da. patates, 1 da. domates ve 0,5 da biber bulunmaktadır. Fasülye ekili alanın tamamı, domates ekili alanın 0,45 da.ı, biber ekili alanın 0,3da.ı, patates ekili alanın 0,2 da. lık kısmı hayvanların çiğnemesi, yemesi sonucu tahrip olmuş ve zarar görmüştür.
5. Mahallinde yapılan tespit ve inceleme neticesinde zarar ziyan hesabı aşağıya çıkarılmıştır.
6. Hesaplamalar yapılırken piyasa rayiçleri ve ..... Tarım İlçe Müdürlüğü verileri göz önünde bulundurulmuştur.

0,2 da. patates zararı.....400 kg/da. x 150.000 TL./kg. =  60.000.000 TL.
1 da. fasülye zararı........150 kg./da. x 750.000 TL./kg. = 112.500.000 TL.
0,45 da. domates zararı.......1575kg. x 150.000 TL.        = 236.250.000 TL.
0,3 da. biber zararı.................300 kg. x 150.000 TL.       =   45.000.000 TL.

Sonuç olarak ilgili şahsın toplam zararı : 453.750.000 TL. dir.
Ayrıca dilekçe sahibi taksi ücreti olarak 5.000.000 TL. ve Bilirkişi ücreti olarak 5.000.000 TL. ödemiştir.

İş bu rapor tarafımdan 3 ( Üç ) nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 04.09.2001İRTİFAK (GEÇİŞ HAKKI) TESİSİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
.....

Dosya No : .....
Davacı : ....., ..... Köyü .....
Davacı vekili : Av......
Davalılar : ..... ve arkadaşları
Dava konusu : İrtifak( Geçit) hakkı tesisi

GİRİŞ: Yukarıda dosya no'su belirtilen davada Mahkemenizce resen bilirkişi seçildiğimden 05.11.2001 tarihinde Mahkeme heyeti ve taraflarla beraber dava konusu taşınmazın bulunduğu keşif mahalline gidildi.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Davacı ..... Merkez ..... Köyü ..... mahallesi 19-21 pafta 1260 parselin maliki olduğundan, sözkonusu taşınmazın yola sınırı olmadığını belirtmektedir.Ulaşımın sağlanması için en yakın yol olan .....karayoluna çıkması amacıyla komşu parsellerden en uygun olanından geçit hakkı talep etmektedir.
Dosya içinde bulunan tapu kayıtları ve çap zeminine uygulanmış,bunların dava konusu yere ait oldukları bilirkişi raporu ile saptanmıştır.
Dava konusu araziler alüvyal topraklar olup, killi tınlı bünyeli,düz,derin toprak,profilli ve ..... karayolunun bitişiğinde bulunmaktadır.
Sözkonusu parseller 1.sınıf sulu tarım alanlarıdır.Bu arazilerde Buğday,Çeltik,kurufasülye tarımı yapılmaktadır.
Buna göre 1 dekar Buğday tarlasından.....90.650.000
1 dekar Çeltik tarlasından........................192.450.000
1 dekar Kurufasülye tarlasından.............151.900.000
TOPLAM....................................................435.000.000.TL.

435.000.000 / 3 = 145.000.000.TL/Dekar ortalama net gelir elde edilir.

Kapitalizasyon faiz oranı : Bölgede yapılan arazi satışları,arazinin sosyal güvence olması,kente pazara yakınlığı,yola cephesi,çevrede arazinin kıt olması gibi unsurları dikkate alarak % 3,5 alarak tesbit edilmiştir.

ARAZİNİN DEĞERİ(TL/Da)= Ortalama net gelir = 145.000.000 = 4.142.857.143.TL./Dk.
Kapitalizasyon faiz oranı.....0,035

Arazinin 1 m2 sinin değeri.....4.142.857.TL.dir.

Geçit hakkı için alternatiflerin tartışılması : Geçit hakkı için üç adet alternatif sözkonusudur.

1). 1269 ve 1261 no.lu parseller arasından geçilmesi
Her iki parselden ikişer mt. genişliğinde ve 31 mt. uzunluğunda alanın yola dahil edilmesi gerekmektedir.İnşaat bilirkişisi raporuna 1 adet garaj ile 1 adet konutun yıkılması gereklidir.

Arazinin alanı.....4,00 x 31.00 = 124,00 m2.
Arazinin değeri.....124,00 x 4.142.857.....513.714.268.TL.
14 adet kavak.....14 X 10.000.000(maktuen).....140.000.000.TL.
Garaj..... 1 x263.250.000.....263.250.000.TL.
Konut.....1x 2.734.300.000.....2.734.300.000.TL.
TOPLAM.....3.651.264.268 TL.

2). 1261 ve 1262 no.lu parseller arasından geçilmesi
Her iki parselden ikişer mt. genişliğinde 44,5 mt.uzunluğunda alanın yola dahil edilmesi gerekmektedir.

Arazinin alanı.....4,00 x 44,5.....178,00 m2
Arazinin değeri.....178,00 x 4.412.857.....737.428.546.TL.
11 adet kavak.....11 x 15.000.000.....165.000.000.TL.
1 Adet ahşap kulübe (maktuen).....-.....(İnşaat Mühendisi raporuna göre parasal niteliği bulunmamaktadır.)
TOPLAM.....902.428.546 TL.

3). 1225 ve 1262 no.lu parseller arasından geçilmesi
Her iki parselden ikişer mt.genişliğinde 60,00 mt. uzunluğunda alanın yola dahil edilmesi gerekmektedir.

Arazinin alanı.....4,00 x 60,00.....240,00 m2
Arazinin değeri.....240,00 x 4.142.857.....994.285.680 TL.
1 Adet kavak 1 adet çınar.....2x15.000.000( maktuen).....30.000.000.TL.
TOPLAM.....1.024.285.680 TL.

İrtifak, hakkı tesisi nedeniyle,geriye kalan arazilerde değer kaybı sözkonusu değildir.
Her üç alternatifin incelenmesi neticesi 1260 no.lu parsele geçiş için en ekonomik olanı 2 no.lu alternatiftir.Geçiş 1261 ve 1262 no.lu parseller sınırından geçilerek sağlanacaktır.
1261 no.lu parselden 44,50 x 2,00 = 89,00 m2 ve 1262 no.lu parselden 44.50 x 2,00 = 89,00 m2 alanın yola terkedilmesi uygun olacaktır.

Tarafımdan üç suret olarak hazırlanmış bu rapor takdir Sayın Mahkemenize ait olmak üzere saygı ile arz olunur.İZALE-İ ŞÜYU (PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ)

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
.....

DOSYA NO :.....
DAVA KONUSU:İzale-i Şuyu
DAVACI :.....
DAVACI VEKİLİ:Av......
DAVALILAR :..... .....

1.GİRİŞ: Yukarıda No'su ve konusu belirtilen davada res'en bilirkişi seçilmiş bulunmaktayım.27.07.2006 tarihinde mahkeme heyeti ile birlikte keşif yeri olan .....ili, .....ilçesi, .....Köyü, Köy içi mevkiinde bulunan 261 no'lu parselin başına gelindi. Dava konusu taşınmaz gezilip görüldü, gerekli incelemeler yapılarak notlar alındı.
İstenilen söz konusu taşınmazın paydaşlar arasında payları oranında taksiminin mümkün olup olmadığı, vasıf, cins ve nitelikleri ile dava tarihi olan 11.07.2006 itibari ile gerçek değerinin ne olduğudur.
2.TAKSİMİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI: Söz konusu taşınmazın paydaşlar arasında payları oranında aynen veya karşılık(ivaz) vermek suretiyle dahi taksimi mümkün değildir. Paydaşlık satış yoluyla giderilebilir.
3.TAŞINMAZIN VASIF, CİNS ve ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz .....İlçesi, .....Köyü sınırları içerisinde 261 no'lu parseldir. Güneyinde yol, Kuzeyinde 264 ve 256 no'lu parseller, Batısında 262 nolu parsel ve doğusunda 250 no'lu parsel yer almaktadır. Dava konusu parselde ahır, ev ve samanlık mevcuttur. İnşaat mühendisi raporunda değeri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Arazinin @'ı düz,`'ı eğimlidir. Eğimli kısımlar fındık bahçesi ve meyvelik şeklindedir. Toprak killi yapıda, ağır bünyeli, organik maddece zengin, toprak profili orta derinlikte, su tutma kapasitesi iyidir. Tuzluluk, Alkalilik, Taşlılık, Drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz Şehir merkezine yaklaşık 10 km mesafede ve her mevsim ulaşılabilir. Bölgesel tarım ürünlerinin yetiştirilmesi mümkündür. Parselde buğday, mısır, kuru fasulye münavebesi uygulanacaktır.
4.TAŞINMAZIN DEĞERİ:Taşınmazın değeri tarımsal gelir metoduna göre hesaplanacaktır.Bu yöntemde esas bir dekar arazinin getirebileceği yıllık net gelirin kapitalizasyon faiz oranına bölünmesidir.Dava Tarihi 2006 olduğundan 2006 birim fiyatları kullanılacaktır.1 dekar araziden elde edilebilecek net gelirler çizelgesi ektedir.Arazinin toprak yapısı ve tüketim merkezlerine uzaklığı göz önüne alınarak kapitalizasyon faiz oranı %4,5 kabul edilmiştir.

Net Gelir.....71.50+130,50+89.50 /3 =97.00 YTL/da

97.00/0.045=2155 YTL/Da x 5,230=11270,65 YTL

Dava tarihi itibariyle meyve ağaçlarının değerleri: Meyve ağaçları 15-30 yaş arasındadır. Fındık ise 30 yaşındadır.

Ağacın Cinsi.....Çap(cm).....Adet.....B.Fiyatı(YTL).....Toplam (YTL)
Kestane...........30-40............8...........100.00............800.00
Kavak...................30.............6.............20.00............120.00
Fındık....................-..............60.............60.00..........3600.00
Erik.......................30.............2.............60.00............120.00
Armut..................30.............1..............60.00..............60.00
Vişne...................25..............1.............60.00..............60.00
İncir.....................20.............2..............50.00............100.00
Elma.....................25.............1..............60.00..............60.00
TOPLAM.....4920.00

5-ARAZİLERİN HİSSE KARŞILIĞI DEĞERLERİ:

Arazi Değeri.....11270,65 YTL
İnşaat Değeri.....-
Ağaçların Değeri.....4920,00 YTL

HİSSEDARLAR.....HİSSE ORANI.....HİSSE KARŞILIĞI DEĞER
Fatma ........................2/8........................-
Filiz.............................3/8........................-
Hasan.........................3/8........................-

6-SONUÇ ve KANAATİMİZ:
1-
Davaya konu olan taşınmazların aynen taksimi ivaz usulü ile dahi paydaşların payı bakımından mümkün değildir. Ortaklık ancak satış yolu ile giderilebilir.
2-Paydaşlara arazinin satış hasılatı yukarıdaki tevzi tablosuna göre dağıtılmalıdır.

Bu rapor üç suret olarak hazırlanarak tarafımızdan imzalanmıştır. Yüce mahkemenize saygıyla sunulur.İZALE-İ ŞÜYU (PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ)

SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
.....

BİLİRKİŞİ RAPORU

DOSYA NO :.....
DAVACI :.....
DAVACI VEKİLİ : Av......
DAVALI : .....
DAVALI VEKİLİ : Av. .....
DAVA KONUSU : İzale-i Şüyu

ARAZİNİN DEĞERİ :
Arazinin değeri Tarımsal Gelir Yöntemine göre hesaplanacaktır. Bu yöntemde esas, arazinin bir dekarının bir yılda getireceği net gelirin Kapitalizasyon Faiz Oranına bölünmesidir.

Arazinin Değeri = Net Gelir / Kapitalizasyon Faiz Oranı

Toprak yapısı killi-tınlıdır. Toprak profili derin, organik maddece zengindir. Su tutma kapasitesi iyidir. % 3-5 meyilli olup makineli tarıma uygundur. Yörede yetişebilen ürünler başarıyla yetiştirilebilir. Ürünlerin tüketim merkezlerine nakli her mevsim kolaylıkla yapılabilir.
Buğday-Mısır-Kuru Fasulye münavebesi uygulanacaktır.
2001 yılı üretim masrafları çizelgesi raporumuzun ekinde sunulmuştur. Yıllık net gelir ortalaması 37.160.000.-TL/Dekardır.
Kapitalizasyon Faiz Oranı, arazinin yola, tüketim merkezlerine uzaklığı, toprak yapısı göz önüne alınarak % 4 kabul edilmiştir. Bu durumda verileri formülde yerine koyarak arazinin değerini hesaplayabiliriz.

Arazinin Değeri = 37.160.000/0,04= 929.000.000.-TL/Dekar = 929.000.-TL/ m2 eder.

Arazinin yüzölçümü 17.660 m2 'dir.

Toplam Değer : 929.000 x 17.660 = 16.406.140.000.-TL 'dır.

AĞAÇLARIN DEĞERİ :
Ağaçlar kapama bahçe şeklinde değildir. Değişik cinsteki ağaçlar değişik zamanlarda rasgele karışık olarak dikilmişler, farklı gelişmeler göstermişlerdir. Bu nedenle ağaçların değeri ortalama piyasa fiyatlarına göre tespit edilecektir.
Henüz verime gelmemiş fidan niteliğindeki ağaçlar ile karasu çayı kenarındaki .....'e ait meyvesiz ağaçlar değerlendirilmeye alınmamıştır. Evlerin etrafındaki tel örgülerin içerisinde kalan ağaçların değeri aşağıdaki gibidir.

Adil .....'ın Kullandığı Parseldeki Ağaçlar

AĞACIN CİNSİ.....YAŞI.....ADEDİ.....BİRİM FİYATI.....TOPLAM DEĞER
Elma......................4-6.........1..........16.000.000..........16.000.000
Elma......................6-8.........4..........18.000.000..........72.000.000
Elma......................8-10.......1..........20.000.000..........20.000.000
Erik........................8-10......1...........12.000.000.........12.000.000
Kiraz......................4-6........1...........12.000.000.........12.000.000
Kiraz......................6-8........2...........14.000.000.........28.000.000
Kiraz....................15-20......2...........20.000.000.........40.000.000
TOPLAM....................................................................200.000.000

Kasım .....'in Kullandığı Parseldeki Ağaçlar

AĞACIN CİNSİ.....YAŞI.....ADEDİ.....BİRİM FİYATI.....TOPLAM DEĞER
Elma.....................4-6..........3.............16.000.000.....48.000.000
Elma.....................6-8..........3.............18.000.000.....54.000.000
Elma...................10-15........1.............20.000.000.....20.000.000
Elma...................15-20........3.............25.000.000.....75.000.000
Erik......................6-8..........2..............10.000.000.....20.000.000
Erik......................8-10........2..............12.000.000.....24.000.000
Kiraz....................6-8..........4..............14.000.000.....56.000.000
Kiraz....................8-10........3..............16.000.000.....48.000.000
Yeni Dünya........15-20.......1...............25.000.000.....25.000.000
Ayva....................6-8.........1...............14.000.000.....14.000.000
Şeftali................10-12.......1...............20.000.000.....20.000.000
TOPLAM ..................................................................404.000.000

Süleyman .....'ın Kullandığı Parseldeki Ağaçlar

AĞACIN CİNSİ.....YAŞI.....ADEDİ.....BİRİM FİYATI.....TOPLAM DEĞER
Elma.....................3-5..........1...........14.000.000.........14.000.000
Erik.......................2-4.........1.............8.000.000...........8.000.000
Kiraz.....................2-4.........1...........10.000.000.........10.000.000
İncir......................3-5.........1...........10.000.000.........10.000.000
TOPLAM ......................................................................42.000.000

Genel Toplam : 646.000.000.-TL

HİSSEDARLARIN HİSSE DURUMLARINA GÖRE ARAZİ TEVZİ TABLOSU
Paydaşın adı.....Arsa Toplam Bedeli.....Hissesi.....Satıştan hissesine düşen % de.....Hissesine düşen TL

Adil........oğlu.....16.406.140.000 TL.....1250/17660.........7,078.......1.161.250.000 TL
Kasım.....oğlu.....16.406.140.000 TL.....15160/17660.....85,844.....14.083.640.000 TL
Süleyman..oğlu..16.406.140.000 TL.....1250/17660.........7,078.......1.161.250.000 TL
TOPLAM.....................................................1/1.............100,000......16.406.140.000 TL

HİSSEDARLARIN HİSSE DURUMLARINA GÖRE TOPLAM TEVZİ TABLOSU
Hissedarın adı.....Araziden.....Yapılardan...............Ağaçlardan.......Toplam
Adil...............1.161.250.000.....32.565.430.800.....200.000.000.....33.926.680.800 TL
Kasım..........14.083.640.000.....13.010.522.800.....404.000.000.....27.498.162.800 TL
Süleyman......1.161.250.000.....10.102.482.000.....42.000.000.......11.305.732.000 TL
TOPLAM......16.406.140.000.....55.678.435.600.....646.000.000......72.730.575.600 TL

Yapılar ve Ağaçların Genel Toplama oranlarının hesabı
Ağaçların.....646.000.000 /72.730.575.600 = % 0,888

Yapıların.....55.678.435.600 /72.730.575.600 = % 76,55

4. SONUÇ VE KANAAT :
Dava konusu parselin dava tarihi olan 06.06.2001 itibarıyla gerçek sürüm değerinin 72.730.575.600 TL olduğu kanaatine varılmıştır. Paydaşlara tevzisi yukarıdaki tablolarda gösterilmiştir. Genel hükümlere göre davaya konu taşınmazın AYNEN TAKSİMİNİN YADA PAYDAŞLARIN BİRBİRLERİNE İVAZ VERMELERİ SURETİYLE BÖLÜŞTÜRÜLMESİNİN taşınmazın niteliği, paydaşların pay durumu bakımından MÜMKÜN OLMADIĞI, ANCAK SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNİN MÜMKÜN OLABİLECEĞİ , sonuç ve kanaatine varılmıştır.

İş bu rapor 3 nüsha olarak Sayın Mahkemenizin takdirine arz olunur.13.06.2001KAMULAŞTIRMA BEDELİ

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
.....

DOSYA NO : .....
DAVACI : .....Bakanlığı-ANKARA
DAVACI VEKİLİ : Av. .....
DAVALI :.....
DAVA KONUSU : Kamulaştırılan Taşınmazın Bedelinin Tespiti ve El Koyma

Davacı vekili tarafından açılan davada Mahkemenizce res'en bilirkişi seçilmiş olduğumuzdan 01/12/2006 tarihinde mahkeme heyeti ile birlikte dava konusu yere gidilerek davaya konu taşınmaz görülmüş ve yerinde yapılan gözlem neticesinde aşağıda belirtilen ortak kanaate varılmıştır.

1-DAVA KONUSU ve TALEP: .....ili .....İlçesi .....Köyü sınırları içerisinde kalan ve raporumuzda çeşitli özellikleri belirtilen taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından .....-..... İl yolunun inşaatı, emniyet sahası ve depo yeri tesis etmek amacıyla kamulaştırma kararı alınmıştır. Dava tarihi 2006 yılı olduğundan değer tespitinde 2006 yılı birim fiyatları esas alınmıştır.
Davacı vekili tarafından kamulaştırılacak yerin değerinin tespit edilmesi davanın konusunu teşkil etmektedir.

2-TAŞINMAZIN TANITILMASI:

KAMULAŞTIRILAN ALANIN
PLAN PAR. NO.....ARAZİ CİNSİ.....TOP.ALAN.....KAM.ALAN.....KALAN

           41.......Kuru tarım arazisi.....3529,05.......3529,05...........---

3-TAŞINMAZIN KIYMETİNİ ETKİLEYEBİLECEK BÜTÜN NİTELİKLER ve UNSURLAR:

Dava konusu taşınmazlar .....Köyü hudutları dahilinde .....İlçesine 37 km mesafede her türlü tarımsal faaliyete uygun tarım arazisidir.

A-TOPRAK YAPISI: Dava konusu taşınmazlar; toprak profilleri sığ ve orta, su tutma kapasiteleri orta, erozyon sorunu bulunan orta eğimli, kıraç tarım arazisidir.

B-TARIMSAL DURUM: Bölgede Karadeniz İç Anadolu geçiş iklimi hakimdir. İklim koşulları karasal olup sınırlı ürünlerin yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Kurulumuz Tarım İl Müdürlüğü verilerini de dikkate alarak değerlendirmede bulunmuştur.
Bilirkişi kurulumuzca çevrede yapılan araştırmalar sonucunda, yerleşik ürün olarak buğday ve Kuru Fasulye tarımının yapıldığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle değerlendirmede Buğday-K.Fasulye münavebesi esas alınmıştır.

C-ULAŞIM: Dava konusu olan taşınmazlar, .....İlçesine 37 km. mesafede olup ulaşım her mevsim sağlanabilmektedir.

4-TAŞINMAZIN VERGİ DEĞERİ:
Ülkemiz koşulları dikkate alındığında köylünün vergi beyanlarının düşük olduğu bilinmektedir. Bu nedenle dikkate alınmamıştır.

5-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU İLE KULLANILMASI HALİNDE GETİRECEĞİ NET GELİR:Dava konusu taşınmazlar tarım arazisi olduklarından değerlendirmeler "Tarımsal Gelir Metodu"na göre yapılmıştır. Buna göre yıllık net gelirin kapitalizasyon faiz oranına bölünmesiyle arazinin değeri bulunmaktadır.
.....Tarım İl Müdürlüğü istatistiklerinden yararlanılarak dava tarihi itibariyle hazırlanan 2006 yılı maliyet cetvelleri ekte sunulmuştur.

Ürün Çeşidi.....Verim (Kg/da).....Ürün Fiyatı (Kg/TL).....Tutarı (TL).....Üretim Masrafları(TL).....Net Gelir (TL)

Buğday.........250.....0.35.....87.50.........77.00.....76.50
Saman..........300.....0.22.....66.00..........-................-
Kurufasülye..100.....2.50.....250.00.....131.00.....119.00
Ş.Pancarı....3000.....0.11.....330.00.....134.00.....196.00

6-YAPI ve YAPISAL TESİSLER İLE AĞAÇLARIN DEĞERİ: Arazide ve Dosya üzerinde yaptığımız incelemede taşınmazın üzerinde yapı, tesis ve ağaç bulunmamaktadır.
7-DEĞER ARTIŞI ve AZALIŞI: Parselin tamamı kamulaştırıldığından değer artışı - azalışı söz konusu değildir

8-GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: Dava konusu taşınmazlar tarım arazisi olduklarından değerlendirme "Tarımsal Gelir Metodu"na göre yapılmıştır.

KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI: Değişken olup arazinin yapısına, özelliklerine, ilçe ve pazara yakınlığına, sosyal güvenliğe göre değişmektedir. Bilirkişi kurulumuz bölgede arazinin son derece kıt oluşu unsurlarını da dikkate alarak bu oranı % 5 olarak belirlemiştir. Buna göre 1 dekar ve 1 m2 arazinin değeri aşağıdaki formülle bulunmuştur.

ARAZİNİN DEĞERİ (TL/Da)= YILLIK ORTALAMA NET GELİR / KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI

ORTALAMA NET GELİR = (91.50 + 124.00) / 2 = 107.75 YTL.
ARAZİNİN DEĞERİ(TL/ da)= 107.75 / 0.05 = 2155.00 YTL/Da

1m2'si= 2.15 YTL/m2'dir.

Plan Par. No.....Arazi Grubu.....Kamulaştırılan Alan (m2).....m2 Değeri (YTL).....Toplam Değeri (YTL).....Değer Artışı-Azalışı.....Davalıya Öde.Ger. (YTL)
41.....Kuru Tarla.....3529,05.....2,15.....7587,45.....---.....7587,45

Davalıya hissesine göre ödenmesi gereken miktar aşağıya çıkarılmıştır.

Plan Parsel No.....Toplam miktar YTL .....Hisse oranı.....Hisse karşılığı miktar(YTL.)
                   41..............7587,45....................Tam...................7587,45

Davalıya ödenmesi gereken toplam miktar yedibinbeşyüzseksenyediYTL kırkbeşYKR dur.

İş bu rapor tarafımızdan üç nüsha olarak tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.
Takdir Yüce Mahkemenize ait olmak üzere saygı ile sunulur. 11.12.2006KAMULAŞTIRMA BEDELİ

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
.....

DOSYA NO : .....
DAVACI : Karayolları Genel Müdürlüğü
DAVACI VEKİLİ : Av .....
DAVALI : .....
DAVALI VEKİLİ :
DAVA KONUSU : Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil

Davacı vekili tarafından açılan davada Mahkemenizce res'en bilirkişi seçilmiş olduğumuzdan 22/05/2006 tarihinde mahkeme heyeti ile birlikte dava konusu yere gidilerek davaya konu taşınmaz görülmüş ve yerinde yapılan gözlem neticesinde aşağıda belirtilen ortak kanaate varılmıştır.

1-DAVA KONUSU ve TALEP: .....ili .....İlçesi .....Köyü sınırları içerisinde kalan ve raporumuzda çeşitli özellikleri belirtilen taşınmazlar, Bakanlar Kurulu kararı gereği 2004 tarihinde Karadeniz Sahil Yolunun inşaatı nedeniyle kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Dava tarihi 16.05.2006 yılı olduğundan değer tespitinde 2006 yılı birim fiyatları esas alınmıştır.
Davacı vekili tarafından kamulaştırılacak yerin değerinin tespit edilmesi davanın konusunu teşkil etmektedir.

2-TAŞINMAZIN TANITILMASI:

KAMULAŞTIRILAN ALANIN

PARSEL NO.....ARAZİ CİNSİ.....TOP.ALAN.....KAM.ALAN.....KALAN
         1812.....I.grup sulu........61160.00.........3825.75.....57334.25

3-TAŞINMAZIN KIYMETİNİ ETKİLEYEBİLECEK BÜTÜN NİTELİKLER ve UNSURLAR:

Dava konusu taşınmazlar ..... Köyü hudutları dahilinde .....İline 30 Km, .....İlçesine 15 km mesafede her türlü tarımsal faaliyete uygun tarım arazisidir.
A-TOPRAK YAPISI: Dava konusu taşınmazlardan sulanabilir nitelikte olanlar ,verimli alüvyonal topraklara sahip, organik maddece zengin, toprak profilleri derin, su tutma kapasiteleri iyi erozyon sorunu olmayan tarım arazisidir. Sulama imkanı olmayan kısımlar ise %5-30 meyilli,erozyona orta derecede maruz alanlardır.
B-TARIMSAL DURUM:Bölgede Karadeniz iklimi hakimdir.İklim koşulları ılıman olup her türlü ürünün yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır.Dava konusu parselin, keşif günü buğday ekili olduğu tespit edilmiştir.Sulanabilir durumdaki alanlar .....Çayı'ndan, Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğünce yapılan kanallarla sulanmaktadır. Dava konusu arazileri, kurulumuz Tarım İl Müdürlüğü verilerini de dikkate alarak üç gruba ayırmıştır;

1.Grup:Sulu(düz) tarım arazileri.Bu arazilerde Buğday,Mısır,Kurufasulye ve Şekerpancarı münavebesi uygulanmaktadır.
2.Grup:%5-10 meyilli kuru araziler.Bu arazilerde Buğday,Şekerpancarı ve Kurufasulye münavebesi uygulanmaktadır.
3.Grup:-30 meyilli sulanmayan, kuru araziler.Bu arazilerde Buğday,Şekerpancarı ve Kurufasulye münavebesi uygulanmaktadır.

C-ULAŞIM:Dava konusu olan taşınmazlar,.....İline 30 Km, .....İlçesine 10 km. mesafede olup ulaşım her mevsim sağlanabilmektedir.

4-TAŞINMAZIN VERGİ DEĞERİ:Ülkemiz koşulları dikkate alındığında köylünün vergi beyanlarının düşük olduğu bilinmektedir. Bu nedenle dikkate alınmamıştır.

5-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU İLE KULLANILMASI HALİNDE GETİRECEĞİ NET GELİR:Dava konusu taşınmazlar tarım arazisi olduklarından değerlendirmeler "Tarımsal Gelir Metodu"na göre yapılmıştır. Buna göre yıllık net gelirin kapitalizasyon faiz oranına bölünmesiyle arazinin değeri bulunmaktadır.
..... Tarım İl Müdürlüğü istatistiklerinden yararlanılarak dava tarihi itibariyle hazırlanan 2006 yılı maliyet cetvelleri ekte sunulmuştur.

Ürün Çeşidi.....Verim (Kg/da).....Ürün Fiyatı (Kg/da).....Tutarı (TL).....Üretim Masrafları (TL).....Net Gelir (TL)

1.Grup(Sulu)

Mısır.....................500.....0.48.....240.00.....158.00.....244.00
Sap.......................600.....0.27.....162.00...........-.............-
Şeker Pancarı.....4000.....0.12.....480.00.....194.00.....286.00
Buğday.................400.....0.40.....160.00.....116.50.....143.50
Saman..................400.....0.25.....100.00...........-..............-
K.Fasulye..............140.....2.70.....378.00.....154.00.....224.00

11.Grup(Kuru az eğimli)

Buğday.................250.....0.40.....100.00.....103.50.....71.50
Saman..................300.....0.25.....75.00............-.............-
Kurufasulye.........120.....2.70.....324.00.....139.50.....184.50
Ş.Pancarı...........3500.....0.12.....420.00.....156.00.....264.00

111.Grup(Kuru eğimli)

Buğday................200.....0.40.....80.00.....103.50.....39.00
Saman.................250.....0.25.....62.50............-.............-
Kurufasülye........100......2.70.....270.00.....139.50.....130.50
Ş.Pancarı..........3000......0.12.....360.00.....156.00.....204.00

6-YAPI ve YAPISAL TESİSLER İLE AĞAÇLARIN DEĞERİ: Arazide ve Dosya üzerinde yaptığımız incelemede taşınmazın üzerinde ağaç vardır.Yörede kavlağan diye adlandırılan, kendiliğinden yetişen ve hiçbir masrafı gerektirmeyen çınar ağaçları mevcuttur.Bir adet ağacın değeri kurulumuzca 15.00 YTL olarak belirlenmiştir.

CİNSİ.....ÇAPI.....ADEDİ.....YTL/ADET.....TOPLAM YTL
Çınar.....20-40.....26............15.00............390.00
Enkaz bed(%).....-97.50
TOPLAM.....292.50

7-DEĞER ARTIŞI ve AZALIŞI : Dava konusu parselden yol geçmesi sonucu arta kalan arazide değer artışı sözkonusudur.
Kısmi Kamulaştırma ile değer artışı................%2
Arazinin toplam yüzölçümü (M2)..........61160.00
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü(M2).....3825.75
Kalan arazinin yüzölçümü (M2).............57334.25
Arazinin m2 değeri........................................5.60
Kalan arazideki değer artışı.....57334,25x5.60x0,02= - 6421.44

8-GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:
Dava konusu taşınmazlar tarım arazisi olduklarından değerlendirme "Tarımsal Gelir Metodu"na göre yapılmıştır.

KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI: Değişken olup arazinin yapısına, özelliklerine, ilçe ve pazara yakınlığına, sosyal güvenliğe göre değişmektedir. Bilirkişi kurulumuz bölgede arazinin son derece kıt oluşu unsurlarını da dikkate alarak bu oranı % 4 olarak belirlemiştir.Buna göre 1 dekar ve 1 m2 arazinin Sulu ve Kuru arazinin değeri aşağıdaki formülle bulunmuştur.

Arazinin Değeri (Tl/Da)= Yıllık Ortalama Net Gelir/ Kapitalizasyon Faiz Oranı

SULU TARIM ARAZİSİ İÇİN:
Ortalama Net Gelir =143.50 + 244.00 + 224.00 + 286.00/4= 224.37 YTL.

ARAZİNİN DEĞERİ(TL/ da)= 224.37/0.04=5609.25 YTL/Da
1m2'si= 5.60 YTL/m2'dir.

KURU (az eğimli) TARIM ARAZİSİ İÇİN:

Ortalama Net Gelir = 71.50 + 184.50 + 264.00/3= 173.33 YTL

ARAZİNİN DEĞERİ(TL/ da)= 173.33/0.04=4333.25 YTL/Da
1m2'si= 4.33 YTL/m2'dir.

KURU(eğimli) TARIM ARAZİSİ İÇİN;

Ortalama Net Gelir = 39.00 + 130.50 + 204.00/3 = 1124,50 YTL
ARAZİNİN DEĞERİ(TL/ da)= 124.50/0.04=3112.50YTL/Da
1m2'si= 3.11 YTL/m2'dir.

Belirlenen bu değerlere göre dava konusu taşınmazın değeri ve davalıya ödenmesi gereken miktarlar aşağıya çıkarılmıştır.
Parsel No.....Arazi Grubu.....Kamulaştırılan Alan (m2).....m2 Değeri (YTL).....Toplam Değeri (YTL).....Değer Artışı-Azalışı.....Davalıya Öd.Ger.(YTL)

1812.....I. grup(sulu).....3825.75.....5.60.....21424.20.....- 6421.44.....15002.76

Ağaç bedeli.....292.50
TOPLAM.....15295.26

Davalılara hisselerine göre ödenmesi gereken miktarlar aşağıya çıkarılmıştır.

Parsel no......Toplam miktar YTL.....Hisse oranı.....Hisse karşılığı miktar(YTL.)
1812.....15295.26.....41/96 Fatma ..........6532.35
1812.....15295.26.....55/96 Aydın ..........8762.91

Davalıya ödenmesi gereken toplam miktar: onbeşbinikiyüzdoksanbeşYTLyirmialtı YKR dır.

İş bu rapor tarafımızdan üç nüsha olarak tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.
Takdir Yüce Mahkemenize ait olmak üzere saygı ile sunulur. 29.05.2006KAVAK AĞACI DEĞERİ

Dosya No :
Keşif Tarihi : 08.04.2002
Köyü :
SULH CEZA MAHKEMESİNE
.....

Mahkemenizin istemiş olduğu ilgili yerdeki kavak ağaçlarının piyasa değerleri keşif günü itibari ile tutulan bilgilerden tespit edilerek aşağıya çıkarılmıştır.

İlgili yerler ..... Köyü'ne ait 108,115,153 ada 1,2,3,202,203 ve 276 nolu parseller kenarına dikilen köy girişi yolunun iki tarafındaki 265 adet kavak ağaçlarıdır.
Söz konusu 202,203 parsel kenarında 157 kavak ağacı dikili olup bunlardan 65 tanesinin 20-25 yıllık (çevre genişliği: 90-95 cm) olduğu diğer ağaçların ise 5-10 yıllık (çevre genişliği:10-50cm)oldukları görülmüştür. Köyiçi mevkiinde bulunan 1, 2, 3, 276 parseller üzerindeki 108 adet kavak ağacının ise 5-10 yıllık (çevre genişliği:5-50cm)oldukları ve tarla kenarında köy girişi yoluna bitişik oldukları görülmüştür.
Buna göre ilgili yerdeki kavak ağaçlarının piyasa değeri şu şekildedir:

Kavak Ağacı Adedi.....Ağacın Çapı.....Ağacın Hacmi
               52......................30 cm..........0.598m3
               74..................15-18cm..........0.104m3
               19..................08-11cm..........0.020m3
               12..................15-18cm..........0.104m3
               16..................15-19cm..........0.104m3
               92..................08-11cm..........0.020m3
TOPLAM..........265 Adet Toplam Ağaç Hacmi..........43.924 m3

Mevcut ağaçların hacmi 43.924m3 olup 1m3=582kg. olduğundan ağaçların ağırlığı 582 kg X 43.924 m3 =25563.77 kg.dır. Kavak ağaçlarının piyasadaki ton fiyatı 25.000.000.TL olduğuna göre 25563.77kg X 25.000.000.TL= 639.094.200.000TL.olacaktır.
Sonuç itibari ile yolun iki tarafındaki ilgili parseller kenarında bulunan kavak ağaçlarının piyasa değeri 639.094.200.000TL dir.
İş bu rapor tarafımdan 3 ( Üç ) nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmış olup mahkemenizin takdirlerine sunulur. 19.06.2002KESİLEN AĞAÇLAR

..... SULH HUKUK MAHKEMESİ
..... DEĞ.İŞ. ESAS SAYILI DOSYASIDIR

..... SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

Mahkemenizin ..... Değ.İş. esas sayılı dosyasının mahallinde yapılan keşfinde Ziraat Bilirkişi olarak görevlendirilmem sebebiyle tarafıma tevdi edilen dosyayı tetkik ettim. Zarar tespiti istenilen alanı gezip inceledim.
..... İlçe Merkezinin ..... Mahallesi hudutları içerisinde ..... Çayı kenarında, Ada No 96, Parsel No 36 da, 4344 m2 miktarı ile tarla evsaflı olarak tapuya kayıtlı, dava konusu sahanın zirai özellikleri yönünden yaptığım incelemesinde:
Toprak yapısı itibarıyla Kumlu-Tınlı bileşimde, orta kıraç evsafta, % 50 den fazla meyillikte, 50-60 seneden beri ekim dikimde kullanılır tarım arazisi özelliğinde, halen üzerinde fındık dikili ve kenarlarında çınar, söğüt, gürgen ve kızılağaç türünden muhtelif ebat ve boyda ağaçlar mevcut iken, bu ağaçlar toprak hizasında, kökü dibinden, motorlu testere ile kesilerek, yerinden kaldırılarak yok edildiklerini tespit ettim.
Bu ağaçların mevcut dip kökleri üzerinde ve yakın çevresinde mevcut aynı tür dikili ağaçlar üzerinde kıyaslamalı olarak yaptığım incelemelerimde:
Çınar türlerinde; normal kesime gelme, orta kuturlarının ortalama 40 cm ve boylarının 8 m ebadını aldığında, Kavak türlerinde; 26 cm orta kutur ve 8 m tomruk verebilir devrede, Kızılağaç türlerinde; 30cm orta kutur ve 6 m boylarında, Söğüt ağaçlarında; 30 cm orta kutur ve 4 m boyda, Gürgen ağaçlarında; 24 cm orta kuturda, 4m boyda 10 kental odun verebilir döneminde kesilmesi gerekirken erken kesildikleri görüldü. Kesilen bu ağaçlardan 4 kental (400 kg) kadar odunluk olarak kullanılabilecek kısmının, ..... Orman Deposu'nca alıkonulduğunu tespit ettim.
Kesilen bu ağaçlarda mevcut dip kutur ve orta kuturları ile evsafları şöyledir;

Türü..........Adedi.....Vasfı.....Dip Kuturu.....Orta Kuturu.....Hacmi
Söğüt...........1.....Tomruk..........32 cm...........26 cm.....0,161 m³
Söğüt...........1.....Tomruk..........22 cm..........18 cm.....0,055 m³
Söğüt...........1.....Tomruk..........22 cm..........18 cm.....0,055 m³
Söğüt...........1.....Fidan.............14 cm...........11 cm.....0,019 m³
Gürgen.........1.....Fidan.............14 cm...........11 cm.....0,019 m³
Gürgen.........1.....Fidan.............14 cm...........11 cm.....0,019 m³
Çınar............1.....Tomruk..........56 cm...........45 cm.....1,385 m³
Çınar............1.....Tomruk..........50 cm...........40 cm.....0,995 m³
Çınar............1.....Fidan..............18 cm...........14 cm.....0,060 m³
Çınar............1.....Tomruk..........36 cm...........29 cm.....0,515 m³
Çınar............1.....Tomruk..........36 cm...........29 cm.....0,515 m³
Kavak...........1.....Tomruk..........24 cm..........19 cm.....0,065 m³
Kızılağaç.......1.....Tomruk..........26 cm..........21 cm.....0,085 m³
Kızılağaç.......1.....Fidan.............16 cm..........13 cm......0,031 m³
Kızılağaç.......1.....Fidan.............16 cm..........13 cm......0,031 m³

TOPLAM.....15 Adetten ibarettir.

Ağaçlarda esas kesime girme döneminde kesilmeleri halinde alınabilecek tomruk miktarı ile suç tarihindeki rayiç değeri üzerinden tazminat tutarı (tomruk değeri tutarı) şöyledir:
(Açıklama: Dip kuturu 20 cm den küçükler fidan olarak alındı. Ağaçları adam almayıp sahibine kalsaydı yukarısı hesaplanıp aşağıdaki hesaptan çıkarılacaktı.) burası raporda yok
Örnek Hesaplama
(5.024 = 40/2= 20 20*20*3,14= 1256 1256*800= 1004 1004 *5 = 5.024m3)

Türü.....Adeti.....Orta kut.....Boyu.....Miktarı.....Rayiç Değeri (YTL).....Toplam Değeri (YTL)

Çınar.............5.....40 cm.....800 cm.....5.024 m3...........138.....693,31
Kavak...........1.....26 cm.....800 cm.....0.424 m3............138.....58,51
Kızılağaç.......3.....30 cm.....600 cm.....1.272 m3............138.....175,53
Gürgen.........2.....24 cm.....400 cm.....20 kental odun.....15.....300,00
Söğüt...........4.....30 cm.....400 cm.....24 kental odun.....10.....240,00
Çınar.....gövde ve dal odunu.....-.....-.....20 kental..........15.....300,00
Kızılağaç.....gövde ve dal odunu.....-.....-.....9 kental.......15.....135,00
Kavak.....gövde ve dal odunu.....-.....-.....1 kental...........10.....10,00

TOPLAM.....1.912,35 YTL

Gayri safi Tomruk ve Odun Değeri 1.913,00 YTL olarak tespit edilmektedir.

Ancak erken dönemlerinde kesilen ağaçların, kesilmeyerek normalde kesilmeleri gereken bu dönemlerine kadar bekletilip, yukarıda belirtilen ebat ve kutur dönemlerinde kesilmeleri gerekirdi. Böylelikle elde edilmesi mümkün olan bu değerler, ağaçlara ait gayri safi değer olacaktır. Bu değerlerin elde edilebilmesi için ağaçlara, yukarıda belirtilen dönemlerine gelinceye kadar yapılması gereken bakım, büyütme ve istihsal giderlerinin, muhitinde yaygın olarak uygulanmakta olan yarıcılık sistemine göre, gayri safi gelir tutarı 1.912,35 YTL nin yarısı olan 1.912,35 / 2 = 956,18 YTL safi gelir değeri olacaktır. Bu da ağaçların normal kesime gelmeleri halinde mümkün olan zarar değerleri karşılıklarıdır.

NETİCE VE KANAAT

Dava konusu bahçedeki ağaçların erken kesilmek suretiyle uğradıkları zarar değerinin tarafımdan yapılan tespitinde, safi zarar değerinin 956,18 YTL olduğu tespit edilerek, tarafımdan düzenlenen bu rapor Mahkemenizin Yüksek Tasviplerine Arz olunur.28.03.2006KESİLEN AĞAÇLARIN BEDELİ

DOSYA NO: ..... D. İş.

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
.....

Ormandan izinsiz ağaç kesip naklettiği iddia edilen davalı Hikmet ..... hakkında keşif mahallinde yapılacak tespit icrası için, res'en Uzman Bilirkişisi seçilmem nedeniyle, belli gün ve saatte, mahkeme heyetinin refakatinde, emvallerin bulunduğu ..... Orman Deposu'na gidildi.
Mahkemece tarafımdan, emvallerin ne şekilde temin edilmiş olabileceği, kaçak olup olmadığı, emvalin miktarını ve değerini gösterir ayrıntılı rapor hazırlamam istendi.

EMVALLER ÜZERİNDE YAPILAN GÖZLEM, TESPİT ve İNCELEMELER:
..... Orman Deposu'nda bulunan emvallerin incelenmesi ile ..... plaka nolu traktöre bağlı olarak bulunan kasa üzerinde kutur haline getirilmiş 25 kental yakacak odun vasfında kayın ağaç türüne ait olduğu görüldü. Suç vasıtası olan ..... plakalı traktöre bağlı kasada bulunan yakacak odun vasfındaki emvaller damgasız olup, kaçak temin edildiği, kesilen parçaların kuturlarına bakıldığında ağaçların yakacak emval verecek evsaf ve kalitede oldukları görüldü. Ağaçların devrikten temin edilemeyeceği, bizzat dikiliden kesilmiş oldukları anlaşıldı.
Ayrıca dava konusu emvallerin değeri;
Kayın odunun kental fiyatı 9.150.000 TL. olup, 25 kental odun 9.150.000 TL. X 25 kental = 228.750.000 TL. dır.
Mahkeme görüşlerine arz ederim.25.07.2003KESİLEN AĞAÇLARIN BEDELLERİ

..... SULH CEZA MAHKEMESİ
..... ESAS SAYILI DOSYASIDIR

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
.....

Mahkemenizin ..... esas sayılı dosyasının mahallinde yapılan keşfinde uzman bilirkişi olarak görevlendirilmem sebebiyle tarafıma tevdi olunan dosyayı, dosyada mevcut 20.09.2000 tarih- 13 cilt nolu, 00004 varak nolu Suç Zaptını, 29.09.2000 tarihli Tazminat Raporunu ve dosya ile birleştirilen ..... Sulh Ceza Mahkemesinin 2000/112 esas sayılı dosyası ile bu dosyada mevcut 19.09.2000 tarih, 8 cilt no, 00004 varak nolu Suç Zaptını, ayrı ayrı tetkik ettim.
Keşfi sırasında devlet ormanının Göldağ serisi 44 nolu bölmesinde tarafıma gösterilen 8 dip kayın ve 3 dip gürgen kökleri ile birarada bulunan soba odunu boyunda doğranmış odunları görüp ayrı ayrı inceledim.
Yaptığım incelemede suç zabıtları ve tazminat raporlarında belirtilen odun ve tomruk evsaflı dava konusu emvaller ile Göldağ serisi 44 nolu bölmede mevcut olan kesik köklerin tür, ebat, miktar, vasıf, yaşlılık, doku, kesim izi ve kesim tarihi gibi bulgularının tetkikine göre dava konusu emvaller ile köklerin birbirine uyduğunu yani emvallerin bu köklerden temin edildiğini, tamamının yapacak (tomruk) nitelikte olduğunu tespit ettim.
Ağaçlar 44 nolu bölmede bulundukları yerlerinde yaş ve hayatiyetlerini devam ettirir, dikili durumda iken 2000 yılının Eylül ayı içerisinde toprak hizasından 30-40 cm. yükseklikten aynı tür tek bir motorlu testere ile kesilip suç zabıtları ve tazminat raporlarında belirtilen tomruk ve odun haline getirildiklerini kesim izinin tetkiki ile tespit ettim.
Kesilen emvallerin kök kalıntılarının her biri üzerinde vasıfların tespiti yönünde yaptığım incelemelerde, 7 dip kayın ve 3 dip gürgen emvallerinin 3. sınıf normal boy tomruk evsaflı oldukları evsaf itibarıyle de suç zabıtlarına uydukları ancak kayınlardan 1 dipinin fidan evsaflı olduğunu tespit ettim.
Tespit edilen bu özellikleri ile ağaçlar kesilmeden önce kökleri üzerlerinde dikili haldeki mevcut adet ve ebatlarına ait orta kutura esas zayiatsız hacim miktarları ile kesim tarihindeki rayiç bedeli üzerinden tazminat tutarlarının yapılan tespitinde;
6831 Sayılı Yasanın 113. maddesine göre tam tazminat tutarı:

Ağacın Türü.....Vasfı.....Dip Adeti.....Boyu.....Orta Kuturu cm.....Miktarı m3.....m3 Rayiç Bedeli.....Tam Tazminat Tutarı
Kayın.....Tomruk.....1.....15,24.....80.....7,649.....24.294.000.....185.824.806
Kayın.....Tomruk.....1.....10,76.....26 .....0,493.....24.294.000.....11.976.942
Kayın.....Tomruk.....1.....10,76.....26 .....0,493.....24.294.000.....11.976.942
Kayın.....Tomruk.....1.....10,76.....26 .....0,493.....24.294.000.....11.976.942
Kayın.....Tomruk.....1.....4,70.......14.....0,072......24.294.000.......1.749.168
Kayın.....Tomruk.....1.....6,54.......18.....0,166......24.294.000.......4.032.804
Kayın.....Tomruk.....1.....2,42.......10.....0,019......24.294.000..........461.586
Gürgen...Tomruk....1.....8,06........20.....0,253.....10.973.000.......2.776.169
Gürgen...Tomruk....1.....8,03........24.....0,363.....10.973.000........3.983.199
Gürgen.....Tomruk..1.....8,06........16.....0,162.....10.973.000........1.777.626

Yapraklı Odun.....20 Kental x 1.500.000.....30.000.000.TL
GENEL TOPLAM.....266.536.184

6831 Sayılı Yasanın 112. maddesine göre tam Tazminat ;

Ağacın Türü.....Adeti.....Vasfı.....Yaşı.....Tam Tazminat Tutar
Kayın.....................1......Fidan..........5.........................-
Ağaçlandırma Gideri.....101.190
5. Yaşa kadar yapılan bakım giderleri.....674.250
Masrafın 1 kat fazlası.....776.040
TOPLAM.....1.551.480

6831 Sayılı Yasanın 114. maddesine göre ağaçlandırma bedeli;

Ağaç Türü.....Adedin Alanı m2.....Ağaç Adedi.....Tamamının Kapladığı Alan.....Ağaçlama Raiç m2.....Tamamının
Ağaçland.Tutarı
Kayın........1,131.....8.....9,048.....90.000.....814.320
Gürgen.....1,131.....3.....3,393.....90.000.....305.370
TOPLAM AĞAÇLANDIRMA TUTARI.....1.119.690.TL

NETİCE VE KANAAT

Suç zabıtları ve tazminat raporu ile kesilmiş köklerin birbirine uyduğu, emvallerin bu kökler üzerindeki ağaçların dikiliden, suç tarihine uyar şekilde tek tip motorlu testere ile kesilerek temin edildiği, 10 dipinin tomruk, 1 dipinin fidan nitelikli olduğu 113. maddeye göre 266.536.184.TL tam tazminatı ile 112. maddeye göre 1 dipinin fidan değeri tazminatının 1.551.480.TL ve 114. maddeye göre 10 adetinin 1.119.690.TL ağaçlandırma gideri olarak müdahil idareye ait 269.207.354.TL zarar mevcut olduğu kanaatiyle bu rapor tarafımdan düzenlenerek imza olundu.
Mahkemenizin yüksek tasviplerine arz olunur. 17.10.2001KESİLEN KAVAK AĞACI BEDELİ

BİLİRKİŞİ RAPORU

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
.....

DOSYA NO :2005/34 Değişik İş.
DAVACI :.....
DAVALI :.....ve arkadaşları
DAVA KONUSU:Tespit

GİRİŞ:Yukarıda dosya no'su ve konusu belirtilen davanın yapılan duruşmasında mahkemece re'sen bilirkişi seçildiğimden 18.11.2005 tarihinde mahkeme heyeti ve taraflarla beraber keşif mahalline gidilerek gerekli incelemeler yapılmıştır.
DAVA KONUSU VE TALEP:Davacı .....,ortak oldukları kavakların,davalılar .....ve arkadaşları tarafından kesilerek,davacının rızası olmadan söz konusu parselden uzaklaştırdıklarını ve satacaklarını beyan etmiş olup,kesilen kavakların tespit edilerek üzerine ihtiyati tedbir konulmasını istemektedir.
ARAZİNİN DURUMU,ÜZERİNDE BULUNAN AĞAÇLARIN DEĞERİ,SONUÇ VE KANAAT:Ağaçların bulunduğu parsel,.....Köyü,..... Mahallesi'nde,düz ve düze yakın,killi bünyede,taban suyu seviyesi yüksek,drenaj bozukluğu olan arazilerdir. Arazi üzerinde bulunan kavak ağaçları 15-20 yaşında olup, parselde drenaj bozukluğu olduğundan ağaçlar yeterince gelişememişlerdir. Keşif günü 72 adet kavak ağacı kesildiği,62 adet kavak ağacının da henüz kesilmediği tespit edilmiştir.Kesilen kavak ağaçlarının dava tarihi itibari ile değeri aşağıya çıkarılmıştır:

1 adet kavak ağacının ortalama çapı.....17,5cm=0,175m. Yarıçapı.....r =0,088m.
1 ağacın kesit alanı.....3,14x r2=3,14x 0,088 kare =0,025m2
1 ağacın ortalama boyu: 8,00m.
1 ağacın hacmi:0,025 x 8,00 =0,200 m3
72 x 0,200=14,400 m3 Kavak ağacının % fire verdiği tespit edilmiştir.
14,400 x 0,75= 10,800 m3
2005 yılı fiyatları ile kavak ağacı kereste bedeli 120 YTL/m3
10,800 x 120 =1296 YTL
Kesilen kavak ağaçlarının bedeli dava tarihi itibari ile bin iki yüz doksan altı yeni Türk lirasıdır.

İş bu rapor tarafımca üç nüsha olarak tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.

Takdir Yüce Mahkemenize ait olmak üzere saygı ile sunulur.14.11.2005KESİLEN SÖĞÜT AĞACI DEĞERİ

TESPİT RAPORU

Sulh Ceza Mahkemesinin 2001 tarih ve 210 nolu dosyaya istinaden ..... Köyü ..... mevkiinde ..... 'e ait kesilen 3 adet söğüt ağacı olay tespit tutanağı ve olay yeri krokisi incelenerek aşağıdaki hususlar tespit edilerek değeri belirlenmiştir.
Tespit edilen yer ..... Köyü'ne ait ..... mevkiinde yer almaktadır.
Hasan .....'e ait 1 adet söğüt ağacının muhtelif yerlerinden 3 adet ağaç dalının kesildiği belirtilmektedir.
Erkan ve Vedat .....'e ait 3 adet söğüt ağacının kesildiği de anlaşılmaktadır.
Olay yerinde Hasan .....'e ait söğüt ağacının kesilen dallarının küçük olmasından ve ağaç olmamasından dolayı kıymet takdirinin yapılamayacağı görülmektedir.
Erkan ve Vedat .....'e ait 3 adet söğüt ağacının tespit tutanağı doğrultusunda alınan ölçüler doğrultusunda rayiç değeri şu şekilde çıkarılmıştır:

Dikili Ağacın Çapı.....Ağacın Hacimi
15 cm........................0.053 m3
19 cm........................0.104 m3
23 cm........................0.176 m3
Toplam Hacim............0.333 m3

1 m3 ağacın ağırlığı 582 kg. olduğuna göre 0.333 m3 toplam hacime sahip 3 adet söğüt ağacının ağırlığı ise ; 582 kg X 0.333 m3=193.806 kg.dır.
Söğüt ağacının suç tarihi itibari ile piyasa rayiç bedeli 25.000.000.TL.dir.Buna göre 3 adet söğüt ağacının değeri:
25.000.000 TL X 193.806 kg /1000 kg =4.845.150 TL
Sonuç olarak ilgili söğüt ağaçlarının suç tarihi itibari ile değeri 4.845.150 TL.dir.
İş bu rapor tarafımdan 3 ( Üç ) nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 07.06.2002KESİLEN SÖĞÜT AĞACI DEĞERİ


TESPİT RAPORUDUR

Sulh Ceza Mahkemesinin ..... tarih ve ..... nolu dosyaya istinaden ..... Köyü ..... mevkiinde .....'e ait kesilen 3 adet söğüt ağacı olay tesbit tutanağı ve olay yeri krokisi incelenerek aşağıdaki hususlar tesbit edilerek değeri belirlenmiştir.

1. Tesbit edilen yer ..... Köyüne ait ..... mevkiinde yer almaktadır.
2. .....'e ait 1 adet söğüt ağacının muhtelif yerlerinden 3 adet ağaç dalının kesildiği belirtilmektedir.
3. .....'e ait 3 adet söğüt ağacının kesildiği de anlaşılmaktadır.
4. Olay yerinde .....'e ait söğüt ağacının kesilen dallarının küçük olmasından ve ağaç olmamasından dolayı kıymet takdirinin yapılamayacağı görülmektedir.
.....'e ait 3 adet söğüt ağacının tesbit tutanağı doğrultusunda alınan ölçüler doğrultusunda rayiç değeri şu şekilde çıkarılmıştır:

Dikili Ağacın Çapı.....Ağacın Hacimi
15 cm.......................0.053 m3
19 cm.......................0.104 m3
23 cm.......................0.176 m3
Toplam Hacim...........0.333 m3

1 m3 ağacın ağırlığı 582 kg.olduğuna göre 0.333 m3 toplam hacime sahip 3 adet söğüt ağacının ağırlığı ise ; 582 kg X 0.333 m3=193.806 kg.dır.
Söğüt ağacının suç tarihi itibari ile piyasa rayiç bedeli 25.000.000.TL.dir.Buna göre 3 adet söğüt ağacının değeri:
25.000.000 TL X 193.806 kg /1000 kg =4.845.150 TL
Sonuç olarak ilgili söğüt ağaçlarının suç tarihi itibari ile değeri 4.845.150 TL.dir.
İş bu rapor tarafımdan 3 ( Üç ) nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 07.06.2002KESİLEREK ZARAR GÖREN FINDIK BAHÇESİ

..... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
..... DEĞ.İŞ. ESAS SAYILI DOSYASIDIR

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
.....

Mahkemenizin ..... Değ.İş. esas sayılı dosyasının mahallinde yapılan keşfinde Ziraat Bilirkişi olarak görevlendirilmem sebebiyle tarafıma tevdi edilen dosyayı tetkik ettim. Zarar tespiti istenilen fındık bahçesini gezip inceledim.
Yukarıda basit krokisi verilen ..... Köyü ..... mevkiindeki saha üzerinde yaptığım incelemede; kadastrosu geçmemiş, takriben 2 dönüm kadar olan bir arazide ortalama 12-13 yaşlarında bulunan .......... 'ya ait fındık bahçesine verilen zararların işaret ve nişanelerini inceledim.
Fındık ocaklarının belirli bir düzene göre dikildikleri, bakım ve mücadelelerinin yapıldığı, buna bağlı olarak vegatatif gelişmelerinin iyi olduğu, randıman ve kalitelerinin pazarda tutulan türden oldukları tespit edildi.
Zarar şekillerinin ise, ocaklardaki fındık dallarının ya tamamen kesilip atılmak ya da kesilip koparılmayarak ocak üzerinde bırakılmak şeklinde oldukları görüldü. Bunların sayılarının ise tamamen kesilip dalları bir tarafa atılan fındık ocağı sayısının 10 adet olduğu, dallarının kesilip üzerinde bırakılanların ise 114 adet oldukları tespit edildi. 11 adet ocakta da kısmen zarar görülmüşse de bunların ocaktaki tüm dallara göre bir önem teşkil etmeyecekleri anlaşılmıştır. Zarar gören bu toplam 124 adet ocağın yeniden dikilmelerine gerek yoktur, bunlar dipten gelişecek filizler ile yine normal ocak görüntülerini alacaklardır.
Normal gelişen bir fındık ocağının 5. yaştan itibaren tam verime ulaşarak normal verimini bulduğu, bu miktar verimi ile de kendini 5 yılda amorti ettiği bilinmektedir.
Zarar gördüğü tespit edilen her fındık ocağının 1,5 kg mahsul verdiği ve mahsulün tespit tarihinde kilogram satış fiyatının 5.000.000 TL olduğu, ocak başına yıllık gayri safi gelirinin
1,5 kg. x 5.000.000 TL = 7.500.000 TL. olduğu
Bir ocaktan bu miktar geliri alabilmek için yapılması gereken üretim masrafı muhitte yaygın olan yarıcılık sistemine göre, mahsul gelirinin ½ si olarak 7.500.000 TL. / 2 = 3.750.000 TL. dır.
Gayri safi gelirin yarısı masraf olarak düşüldüğünde kalan yarısı 7.500.000 TL. / 2 = 3.750.000 TL. safi gelir değeridir.Safi gelirin 5 yıllık miktarı olan 3.750.000 TL. x 5 = 18.750.000 TL. ocak başına safi değerdir.
Zarar gören toplam 124 adet fındık ocağı mevcuttur. Ocak bedeli olan 18.750.000 TL x 124 = 2.325.000.000 TL (ikimilyarüçyüzyirmibeşbin) toplam zarar olup, diğer tabirle 18.750.000 TL'dan 124 adet ocak zarar görmüştür.

NETİCE VE KANAAT
Dava konusu bahçede, kesilmek suretiyle zarar verilen kısımlarda yaptığım tespitte 2.325.000.000 TL. safi zarar değeri olduğu tespit edilerek, tarafımdan düzenlenen bu rapor Mahkemenizin Yüksek Tasviplerine Arz olunur.KIRILAN VİŞNE AĞACI BEDELİ

R A P O R D U R

Dosya No : .....
Keşif Tarihi : .....
Köyü :

SULH CEZA MAHKEMESİNE
.....

Mahkeme heyeti ile birlikte 12.04.2002 tarihinde İlçemiz Merkez ..... Mevkiine keşfe gidildi. Keşif yerinde yaptığım araştırma ve inceleme sonucunda aşağıdaki kanaatlere ulaştım.

1. İlgili yer ..... merkeze bağlı ..... mevkiili altı buçuk dönümlük yerdir.
2. Söz konusu yerin kuzeyinde Fatma .....ın,doğusunda Yusuf .....ın,güneyinde ise Dursun .....ın tarlası batısında ise orman arazisi mevcuttur.
3. Söz konusu yerin kapama bahçe olarak vişne fidanı dikilmiş olup 280 adet 2 yaşlı vişne fidanı bulunmaktadır.Bu fidanlardan 68 tanesi gövdeden kırılmak üzere hasara uğratılmıştır.Bu fidanlardan 17 tanesi gövdeden tam olarak kırılmış 51 adedi ise yarı kırılmıştır.Fidanların gövde ve dallarına bakıldığında hayvan ve insan tarafından hasara uğratıldığı görülmektedir.
4. Olay yerinde yapılan tespit ve incelemeler sonucu fidanların zarar ziyan hesabı ..... Üretme İstasyonu Müdürlüğünün birim fiyatları dikkate alınarak hesaplanmıştır.Buna göre:
Beher Fidan Bedeli 1.200.000 TL. olup,
Zarar gören fidan bedeli.....68 ad.X 1.200.000 TL.=81.600.000 TL.
Beher fidan için yapılan bir yıllık çukur açma,dikim,budama,gübreleme,sulama ve işçilik masrafı.....850.000 TL.dir.
Zarar gören fidanların toplam bakım masrafı..... 68 ad.X 850.000 TL.=57.800.000 TL
Sonuç olarak ilgili şahsın toplam zararı.....139.400.000 TL.dir.
Sonuç itibari ile ilgili yerde bulunan 68 adet vişne fidanının zarara uğratıldığı görülmektedir.
İş bu rapor tarafımdan 3 ( Üç ) nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmış olup mahkemenizin takdirlerine sunulur. 18.04.2002MEN'İ MÜDAHALE

SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE
.....
BİLİRKİŞİ RAPORU

DOSYA NO : 2006/6
DAVA KONUSU :Men'i müdahale

GİRİŞ: Yukarıda no'su ve konusu belirtilen davanın yapılan duruşmasında mahkemece re'sen bilirkişi seçilmiş bulunmaktayım.17.10.2006 tarihinde mahkeme heyeti ile birlikte keşif yerine gelindi.Bana gösterilen taşınmaz ve üzerindeki ağaçları tespit ettim.Arazi üzerinde gözlemlerimi yaparak gerekli ölçümleri aldım.

DAVANIN KONUSU VE İSTEM: .....İli .....İlçesi .....köyü,..... Mahallesi'nde bulunan 52,71 m2 yüzölçümlü alanda bulunan yapı ,bitki ve meyve ağaçlarının dava tarihi itibarı ile değerlerinin tespitidir.

TAŞINMAZIN DEĞERİNİ ETKİLEYEBİLECEK UNSURLAR :
a)Toprak Yapısı:
Toprakları killi-tınlı bir bünyededir.Toprak profili orta derin, organik maddece orta zenginlikte, su tutma kapasitesi iyi, tuzluluk ve alkalilik problemi olmayan düz tarım alanıdır.

b)Tarımsal Durum: Dava konusu olan taşınmaz mahallenin orta yerinde,sulama imkanı olan tarım alanıdır.Keşif günü pırasa ve lahana ekili olduğu gözlenmiştir.Ürünler arazi sahibinin kendi tüketiminde kullanılmaktadır.Ekonomik bir değeri yoktur.

c) Ulaşım: Dava konusu olan taşınmaz, .....ilçesine 31 km. uzaklıkta ve her mevsim ulaşım imkanı bulunmaktadır.

ARAZİNİN DEĞERİ: Dava konusu yerin mahalli bilirkişilere göre dönümü 500.00 YTL dir.Dava konusu alan,0,05271x500.00=26.36YTL.dir. Arazinin etrafı 32,00m. uzunluğunda 0,80 m. yüksekliğinde ahşap çitle çevrilidir.Yapılan hesaplamaya göre 1 m3 kereste ile çit inşa edilebilir.Kereste maliyeti ve işçilik:150YTL.dir.Dava konusu arazinin etrafı toplam 8 m3 taş duvar ile örülüdür.Taş duvar maliyeti :40.00x8,000=320.00YTL.dir.

AĞAÇLARIN DEĞERİ:


CİNSİ.....................ÇAPI(cm).....ADEDİ.....YTL/ADET.....TOPLAM YTL
Armut...................25-35...............2...........60.00.....120.00
Asma........................-...................2...........50.00.....100.00
Elma.......................20...................3...........50.00.....150.00
Şeftali(Fidan)...........-...................1...........15.00.......15.00
Erik (Fidan)...............-..................1............15.00......15.00
Ceviz(Fidan).............-..................2............30.00.......60.00
TOPLAM.....460.00

SONUÇ VE KANAAT : Dava konusu arazide meyve ağaçları mevcuttur.Uzun yıllar tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.
Arazinin değeri mahalli bilirkişilere göre.....0,05271x500.00=26.36
Taş duvar bedeli.....320.00
Ahşap çit bedeli.....150.00
Ağaç bedeli.....460.00
TOPLAM.....956.36 YTL.

Toplam bedel yalnız dokuzyüzellialtıYTLotuzaltı YKR dur.

Tarafımdan üç nüsha olarak tanzim ve imza edilen bu rapor takdir yüce mahkemenize ait olmak üzere saygı ile sunulur.31.10.2006ORMAN ARAZİSİ Mİ DEĞİL Mİ ?

ASLİYE CEZA HAKİMLİĞİNE
.....

Mahkemenizin ..... Esas Sayılı Dosyasının mahallinde yapılan devlet ormanından kaçak kesim yapmak, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu orman yangınına neden olmak keşfi sırasında dava konusu taşınmazların zirai özelliklerinin tespiti için Bilirkişi olarak görevlendirilmem sebebiyle tarafıma tevdi olunan dosyayı tetkik ederek Mahalli Bilirkişi beyanlarını dinledim ve Teknik Bilirkişi tarafından ölçülen dava konusu taşınmazları inceledim.
..... Köyü, ..... Mevkii, tapusuz, dava konusu taşınmaz üzerinde zirai özelliklerinin tespiti yönünden yaptığım inceleme neticesinde;
Toprak yapıları itibarıyla Killi-Tınlı toprak yapısına sahip, orta kıraç, kuru tarım arazisi karakterlerinde olduğu,
Meyil durumu itibarı ile ortalama %6 civarında meyilli olduğu
Bitki örtüsü ve civar orman durumu itibarı ile taşınmazın tahminen 6-7 dekarlık bir kısmının ormanla ilgisi bulunmayan yer olduğu, üzerinde ve çevresinde orman ağaç ve ağaççığı bulunmadığı, mera, kışlak, yaylak gibi herhangi bir gayeye yönelik kullanma özelliğinin olmadığı, belirli bir proje bütünlüğünü bozar durumunun bulunmadığı, uzun süreler önce taşlardan temizlendiği, bu şekilde toprağın işlenerek yapısının ekilebilir tarım arazisine dönüştürüldüğü ve toprak karakterinin tarım toprağı niteliğinde olduğu, en az 2-3 yıldır da ekildiği görülmektedir. Geriye kalan, taşınmazın kenar bölümündeki takriben 500 m2'lik bir kısmının ise bitki örtüsü ve civar orman durumu itibarı ile ormanla alakalı yer olduğu, üzerinde ve çevresinde bulunan kendinden yetişmiş 12 dip 10-15 yaşlı gürgen, bol miktarda çalı tarzında yetişmiş 2-3 yaşlı gürgen ve 4 dip 10-12 yaşlı çam ağaçları ile kaplı olduğu görülmüştür. Emsal tarlalar dikkate alındığında böyle tarlaların ekilip biçilmeyip sürülmeden bırakıldığı taktirde ormana yakınlığı neticesinde 15-20 yıl içinde tarlanın tamamen kapanıp orman vasfını almaya başlaması olağandır.

NETİCE VA KANAAT;

Dava konusu taşınmazın üzerinde zirai özelliklerinin tamamı yönünden yaptığım inceleme neticesinde; 6-7 dekarlık bir kısmının uzun yılardan beri ekim-dikimde kullanılmış, üzerinde yetişen ürünler itibarı ile tarla vasfında olduğu, meyil, toprak yapısı bakımından ormanla alakalı yerlerden olmadığı tespit edilmişse de geriye kalan 0,5 dekar civarındaki yerin uzun yılardan beri ekim-dikimde kullanılmadığı, üzerinde yetişen ağaçlar itibarı ile orman arazisi vasfında olduğu kanaatine varılarak tarafımdan düzenlenen bu rapor Mahkemenizin Yüksek Tasviplerine arz olunur.11.05.2007SINIRA YAKIN DİKİM

..... SULH HUKUK MAHKEMESİ
..... ESAS SAYILI DOSYASIDIR

SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE
.....

Mahkemenizin ..... Esas Sayılı dosyasının mahallinde yapılan müdahalenin önlenmesi keşfi sırasında, dava konusu taşınmazların zirai özelliklerinin tespiti için Ziraat Bilirkişisi olarak görevlendirilmem sebebiyle tarafıma tevdi edilen dosyayı tetkik ederek, mahalli bilirkişi beyanlarını dinleyip, teknik bilirkişinin gösterdiği dava konusu arazileri gezip inceledim.
..... İlçesi ..... Mahallesi'nde bulunan İbrahim .....'a ait 74 ada 19 parsel nolu dava konusu taşınmazın üzerinde zirai özelliklerinin tespiti yönünden yaptığım inceleme neticesinde;
Bu taşınmaza komşu olan 74 ada 18 parselde kayıtlı Kemal .....'a ait taşınmazda 1 dip 10 yaşlı kavak, 1 dip 15 yaşlı elma, 5 dip 50-60 yaşlı elma, 4 dip 15 yaşlı erik, 4 dip 15 yaşlı kestane, 9 dip 20 yaşlı kestane, 1 dip 30 yaşlı kestane ile 74 ada 1 parselde kayıtlı olan Orman İşletmesine ait 2 dip 150 yaş üstü kestane ve 4 dip 200 yaş üstü kestanenin bulunduğu,
Ağaçların davacı tarlasına verecekleri zararın tespitinde; sınıra yakın dikildikleri, normal büyüme ve gelişme devresini tamamladıkları, dalları ile davacı tarlasına gölge yaparak havalanma ve güneşlenmeyi engelledikleri, saçaklarının davacı tarlasına uzanarak tarladaki besin maddelerinin tüketilmesine sebep oldukları, böylece davacı tarlasındaki mahsulün büyüme ve verimine engel oldukları tespit olunmaktadır. Sınır boyuna 3 m. den daha yakın olarak dikilen bu ağaçların, sadece dallarının kesilerek zarar vermelerinin engellenemeyeceği, verdikleri bu zararın önlenmesi için, ekteki basit krokiye göre kökü dibinden kesilerek zararın önüne geçilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE KANAAT:
Dava konusu taşınmazın üzerinde zirai özelliklerinin tamamı yönünden yaptığım inceleme neticesinde; davalı tarlasına ait taşınmazda bulunan ağaçların, dalları ile davacı tarlasına gölge yaparak havalanma ve güneşlenmeyi engelledikleri, saçaklarının davacı tarlasına uzanarak tarladaki besin maddelerinin tüketilmesine sebep oldukları, böylece davacı tarlasındaki mahsulün büyüme ve verimine engel oldukları, sınır boyuna 3 m. den daha yakın olarak dikilen bu ağaçların, sadece dallarının kesilerek zarar vermelerinin engellenemeyeceği, verdikleri bu zararın önlenmesi için, ekteki basit krokiye göre kökü dibinden kesilerek zararın önüne geçilmesi gerekmektedir.

İşbu rapor tarafımdan 3 nüsha olarak hazırlanarak takdirlerinize sunulmuştur.16.05.2007SINIRA YAKIN DİKİLEN AĞAÇLAR

R A P O R D U R

Dosya No : .....
Keşif Tarihi : ...../...../2002
Köyü :

SULH CEZA MAHKEMESİNE
.....

Mahkeme heyeti ile birlikte 11.04.2002 tarihinde İlçemiz ..... Kasabası'na keşfe gidildi. Keşif yerinde yaptığım araştırma ve inceleme sonucunda aşağıdaki kanaatlere ulaştım.

1. İlgili yer ..... Kasabası'na ait 151 ada 353 nolu parsel olup yaklaşık iki dönüm yerdir.
2. Söz konusu yerin doğusunda 69 nolu parselli tarım arazisi,bu arsanın yanında ise mera alanı bulunmaktadır.Davalı yerin güneyinde ise 376 parselli mera alanı mevcuttur.Batısında da 67 parselli tarım arazisi mevcuttur.Söz konusu yerin batı tarafında 10-15 yıl önce kesilmiş yerine yeni sürgün vermiş 5 adet söğüt ağacı bulunmaktadır.Davalı yerin buğday ekili olduğu, toprağın yapısının da kumlu ve tınlı olduğu gözlenmiştir.
3. Söz konusu yerin eskiden beri tarım amaçlı olarak toprağının işlendiği ve toprak karakterinin tarım toprağı niteliğinde olduğu görülmektedir.
4. Ancak komşu alana bitişik durumdaki ve davalı yerin güneyindeki mera alanının da bitki örtüsü ve toprak yapısı itibariyle 5-10 kez sürümde söz konusu yerle aynı özelliği taşıyacağı bu sebeple söz konusu yerin doğu ve batısında bulunan parsel alanları ile birlikte meradan açma olduğu kanaati hasıl olmuştur.
Sonuç itibari ile davalı yerin tarım arazisi niteliğinde olduğu uzun süredir tarım arazisi olarak kullanıldığı kanaati ile;
İş bu rapor tarafımdan 3 ( Üç ) nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmış olup mahkemenizin takdirlerine sunulur. 18.04.2002TAPU TESCİLİ


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
.....

DOSYA NO :.....
DAVACILAR :.....Mirasçıları .....ve diğerleri
DAVACI VEKİLİ:.....
DAVALI :.....Köyü Muhtarlığı ve .....Mal Müdürlüğü
DAVA KONUSU:Tapu Tescili

GİRİŞ:Yukarıda dosya numarası ve konusu belirtilen davanın duruşmasında mahkememizce res'en bilirkişi seçilmiş bulunmaktayım.20.07.2006 tarihinde mahkeme heyeti ile birlikte keşif yerine gelindi.Dava konusu taşınmazlar gezilip görüldü,incelemeler yapılarak notlar alındı.
TAŞINMAZLARIN TANITILMASI,VASIF CİNS VE ÖZELLİKLERİ,SONUÇ VE KANAAT:
1 No.lu Taşınmaz :
Sökme mevkiindedir.Alanı 2449,62m2 dir.Kuzeyinde,Güneyinde ve Doğusunda Ayşe .....taşınmazı,Batısında Emin .....taşınmazı bulunmaktadır. Güneyinde patika yol ve ev vardır.Taşınmazın tamamı mısır ve fasülye ekilidir.Ayrıca meyve ağaçları mevcuttur.Bu ağaçlar aşağıya çıkarılmıştır.

Ağaç Cinsi.....Adedi.....Çapı(cm)
Kiraz.................4.............5
Kiraz.................1...........50
Armut..............2............20
Ceviz................1............30
Ayva................1............20
Erik..................5.......10-20
Kestane...........4............80
Kavak..............2.......15-30
Elma................2.......10-20
Muşmula.........1.............10
Defne..............1............10

Dava konusu taşınmaz,killi,ağır bünyeli,orta verimlilikte,su tutma kapasitesi iyi, tuzluluk,alkalilik,drenaj sorunu olmayan yapıda,ortalama  meyilli orta derin kuru tarım arazisidir.Dosya içerisinde mevcut 1/10.000 ölçekli gizli memleket haritasında da orman sayılmayan yerlerden olduğu görülmektedir.Netice itibariyle 1 no lu taşınmaz uzun yıllar tarımsal amaçlı işlendiğinden pulluk derinliğine horizon teşekkülü kaybolmuş,mütecanis yapı meydana gelmiştir. Taşınmazın mera özelliği de bulunmamaktadır.Sonuç olarak bahse konu taşınmaz devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ham topraklardan olmayıp,özel mülkiyete tabi tarıma elverişli arazi özelliğindedir.
2 No.lu Taşınmaz:.....mevkiindedir.Alanı 12011,73m2 dir.Kuzeyi ve Batısı orman,Güneyi Sabri .....taşınmazı,Doğusu yoldur.En yakın ev 60m uzaklıktadır.Fındık ağaçları yaklaşık 15 yaşında diğer meyve ağaçları ise 5-6 yaşındadır.Keşif günü arazinin boş,otlak şeklinde olduğu tespit edilmiştir.Ayrıca 30 ayrı yerde yakılarak çalı,çırpı,diken vs. temizliği yapıldığı gözlenmiştir.dava konusu parselde tespit ettiğim ağaçlar aşağıya çıkarılmıştır.

Ağaç Cinsi.....Adedi...........Çapı(cm)
Elma.................21..............2,5-10
Fındık..............110 Ocak..........-
Çam.................10..................5-20
Ayva................2...................5
Erik...................6...................5
Töngel..............1...................5
Armut............24.................2,5-10

Ekonomik Kazancın zilliyetliğe uygun olup olmadığının tespiti(2005 yılı fiyatlarıyla): Dava konusu parsel otlak olarak kullanılsa minimum yıllık 250,00kg/dk kuru ot verir.
250,00x12,011=3002,75kg
1 kg kuru ot 0.25 YTL dir.
3002,75x0.25 = 750.68 YTL

Meyve ve Fındık ağaçlarından bakımsızlık nedeniyle düşük verim alınmaktadır.Mevcut haliyle meyvelerden alınacak verim ve yıllık gelir aşağıya çıkarılmıştır.

Ağaç Cinsi..Adedi.....Ort.Yıl.Verim(kg/ağ)...Top.Verim(kg).....(YTL/Kg)..Top.Gelir(YTL)
Elma...............21...................7,5.........................157,5.................0.600.......94.5
Fındık.....110 ocak....................5.........................550....................1.5............825
Ayva...............2......................5............................10....................0.600.......6.00
Erik.................6......................10...........................60....................0.600.....36.00
Töngel............1........................5.............................5.....................0.750......3.75
Armut..........24......................7,5.........................180....................0.600...108.00
TOPLAM.....1073.25

Toplam gelir 750.68+1073.25=1823.93 YTL'dir.0 u masraf kabul edilirse
1823.93x0.70 = 1276.75 YTL gelir elde edilir..Bu da göstermektedir ki zilliyetliğe uygun ekonomik kazanç söz konusudur.

Dava konusu taşınmaz killi ağır bünyeli,sığ ve orta derinlikte,toprak muhafaza karakteri taşıyan özellikte,-30 meyilde,az ve orta verimlilikte,su tutma kapasitesi iyi,tuzluluk,alkalilik,drenaj sorunu olmayan kuru tarım arazisidir.Dosya içerisinde mevcut 1/10.000 ölçekli gizli memleket haritasında da orman olmayan yerlerden olduğu apaçık görülmektedir.Son yıllarda tarım yapılmamış olması arazinin tarla vasfının olmadığı anlamına gelmez,Taşınmazın mera özelliği bulunmamaktadır.Sonuç olarak bahse konu taşınmaz devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ham topraklardan olmayıp,özel mülkiyete tabi tarıma elverişli arazi özelliğindedir.
İş bu rapor tarafımdan üç nüsha olarak hazırlanıp Yüce Mahkemenize arz olunur. 24.07.2006TAPU İPTALİ VE TESCİLİ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
.....

DOSYA NO : .....
DAVACI : Orman Genel Müdürlüğü
DAVACI VEKİLİ : Av......
DAVALI : .....
DAVALI VEKİLİ : Av. .....
DAVA KONUSU : Tapu iptal ve tescil

GİRİŞ:
Yukarıda dosya numarası ve konusu belirtilen davanın yapılan duruşmasında mahkemenizce res'en bilirkişi seçilmiş bulunmaktayım.24.05.2004 tarihinde mahkeme heyeti ile birlikte keşif yerine gelindi.Dava konusu taşınmaz,gezilip görüldü,incelemeler yapılarak notlar alındı.

DAVANIN KONUSU VE İSTEM :
.....İli, Merkez İlçesi,.....Köyü sınırları içerisinde kalan dava konusu parselin eski tapularının iptali ve orman vasfı ile hazine adına tapuya kayıt ve tescilidir.

TAŞINMAZLARIN TANITILMASI:

Parsel No.....Mevkii.....Cinsi ve Nevi.....Alan( m2)
    168/5.....Kaynarca.....Tarla.............11886.10

TAŞINMAZLARIN VASIF,CİNS VE ÖZELLİKLERİ:
Dava konusu parsel,toprak yapısı killi-tınlı,toprak profili derin,su tutma kapasitesi yüksek taban arazidir.Parsel,organik maddece zengin olup tuzluluk, alkalilik ve taşlılık problemleri yoktur.
Taşınmaz,düz arazi olup,.....-.....yoluna çok yakındır.Parselin batısında 168/6-8,doğusunda ..... Deresi ve 170/1,güneyinde yol ve168/4,kuzeyinde 168/7 parsel bulunmaktadır.
Keşif günü parselde tarım yapıldığı görülmüştür.Dava konusu parselde buğday,mısır,kuru fasülye ve sebze münavebesi uygulanmaktadır.
Taşınmaz,uzun yıllar tarımsal amaçlı işlendiğinden,pulluk derinliğinde horizon teşekkülü kaybolmuş,mütecanis yapı meydana gelmiştir.Taşınmazın mer'a özelliği bulunmamaktadır. Ayrıca ..... Kadastro Müdürlüğünde yapmış olduğum araştırma neticesinde söz konusu parselin mer'a sicil defterinde kaydına rastlanmamıştır.

SONUÇ VE KANAAT
Dava konusu parsel,çiftçilerin ifadelerinden de anlaşıldığı gibi yaklaşık olarak 50 yıldır tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Çiftçiler ,tarım ve hayvancılıkla geçinmekte kendilerine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
Dava konusu parsel,yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı her türlü tarımsal faaliyete uygun tarım alanlarıdır.
Sonuç olarak;bahse konu taşınmaz,devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ham topraklardan olmayıp,özel mülkiyete tabi tarıma elverişli arazi özelliğindedir.
Tarafımdan üç nüsha olarak tanzim ve imza edilen bu rapor takdir yüce mahkemenize ait olmak üzere saygı ile sunulur. 26/08/2004TAPU İPTALİ VE TESCİLİ

..... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
..... ESAS SAYILI DOSYASI

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
.....

Mahkemenizin ..... Esas Sayılı Dosyasının mahallinde yapılan tapu iptali ve tescili keşfi sırasında dava konusu taşınmazların zirai özelliklerinin tespiti için Bilirkişi olarak görevlendirilmem sebebiyle tarafıma tevdi olunan dosyayı tetkik ederek Mahalli Bilirkişi beyanlarını dinledim ve Teknik Bilirkişi tarafından ölçülen dava konusu taşınmazları inceledim.
..... Köyü ..... Mevkii 137 ada 33 parselde ..... oğlu ..... .....adına kayıtlı 12.264 m2 dava konusu taşınmaz üzerinde zirai özelliklerinin tespiti yönünden yaptığım inceleme neticesinde;
Toprak yapıları itibarıyla Killi-Tınlı toprak yapısına sahip, orta kıraç, kuru tarım arazisi karakterlerinde olduğu,
Meyil durumu itibarı ile ortalama %6 civarında meyilli olduğu
Bitki örtüsü ve civar orman durumu itibarı ile taşınmazın tahminen 11-12 dekarlık bir kısmının ormanla ilgisi bulunmayan yer olduğu, üzerinde ve çevresinde orman ağaç ve ağaççığı bulunmadığı, mera, kışlak, yaylak gibi herhangi bir gayeye yönelik kullanma özelliğinin olmadığı, belirli bir proje bütünlüğünü bozar durumunun bulunmadığı, uzun süreler önce taşlardan temizlendiği, bu şekilde toprağın işlenerek yapısının ekilebilir tarım arazisine dönüştürüldüğü ve toprak karakterinin tarım toprağı niteliğinde olduğu, en az 3-4 yıldır da yonca ekili ve,yoncaların seyrekleşerek ekonomik ömrünü tamamladıkları görülmektedir. Geriye kalan, taşınmazın kenar bölümündeki takriben 0,5 dekarlık bir kısmının ise bitki örtüsü ve civar orman durumu itibarı ile ormanla alakalı yer olduğu, üzerinde ve çevresinde bulunan kendinden yetişmiş gürgen ve meşe ağaçları ile kaplı olduğu görülmüştür.

NETİCE VA KANAAT;

Tapu iptali ve tescili istenilen dava konusu taşınmazın üzerinde zirai özelliklerinin tamamı yönünden yaptığım inceleme neticesinde; 11-12 dekarlık bir kısmının uzun yılardan beri ekim-dikimde kullanılmış, üzerinde yetişen ürünler itibarı ile tarla vasfında olduğu, meyil, toprak yapısı bakımından ormanla alakalı yerlerden olmadığı tespit edilmişse de geriye kalan 0,5 dekar civarındaki yerin uzun yılardan beri ekim-dikimde kullanılmadığı, üzerinde yetişen ağaçlar itibarı ile orman arazisi vasfında olduğu kanaatine varılarak tarafımdan düzenlenen bu rapor Mahkemenizin Yüksek Tasviplerine arz olunur.19.06.2006YANGINDA ZARAR GÖREN SEBZELİK MEYVELİK

..... SULH HUKUK MAHKEMESİ
..... DEĞ.İŞ. ESAS SAYILI DOSYASIDIR

SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE
.....

Mahkemenizin ..... Değ.İş. esas sayılı dosyasının mahallinde yapılan keşfinde Ziraat Bilirkişi olarak görevlendirilmem sebebiyle tarafıma tevdi edilen dosyayı tetkik ettim. Zarar tespiti istenilen meyve sebze bahçesini gezip inceledim.
Saha üzerinde yaptığım incelemede; 200 m2'ye yakın miktardaki sahanın tamamı normal tür ve kalitede, pazarda normal derecede satılabilen meyve ağaçları ve sebze ile kaplı bahçe durumunda iken kuzey kenarında bulunan bitişik ahır ve samanlığın yanması neticesi yangının 80 m2 lik bir alanda ekili mısır,fasulye ve biberler ile 10 adet ağaçta yanma meydana getirdiği tespit edildi.
Yanmanın şiddeti yönünde yaptığım incelemede;
3 yaşında 2 adet elma fidanı , 3 yaşında 1 adet dut fidanı , 6 yaşında 1 adet kiraz ağacı ile 10 yaşında 1 ocak fındığın hayatiyetini devam ettiremeyecek şekilde yandığı görüldü.
Verim seviyesinde 30 yaşında 1 adet diğer bir elma ağacının ve 6 yaşında 1 adet armut ve 20 yaşında 1 adet ceviz ağacının ise kısmen yandığı ve bunlarda 5 yıl verim kaybının olacağı tespit edildi.
4 yaşında 1 adet kiraz ile 5 yaşında 1 adet kavak ağacında meydana gelen kısmi yanmanın bu ağaçlara herhangi bir zarar vermeyeceği görüldü.
80 m2 lik bir alanda bulunan mısır, fasulye ve biberlerin ise kısmen yanarak zarar görmelerine karşın bunların ekonomik bir değerinin olmadığı ve 15.09.2003 tarihi itibarıyla tespit isteyenin beyanına göre 2.000 bağ otun ise tamamen yanarak zarar gördüğü tespit edildi.
Bunun haricinde mevcut bulunan meyve ağaç ve fidanları ile sebze bahçesinde bir yanma olmadığı gelişmelerini sürdürdükleri tespit olundu.
Yanma neticesinde fidanların değer olarak yapılan incelemesine göre, henüz 3 yaşlı ve tam verime geçmemiş fidan evsaflı durumda iken tamamen yandıkları anlaşıldığından değerlerinin geriye dönüşümlü olarak yani yerlerine yeniden fidan dikimi ve 3 yıl bakımı için yapılacak masraf giderlerinin fidan değerlerine eşit olduğu düşüncesiyle yapılan değer tespitleri şöyledir.

Yaşına Göre Bakım
Fidan Türü.....Adeti.....Değeri (TL.).....Yaşı.....Giderleri (TL.).....Toplam Zarar Değeri (TL.)
Elma.................2............3.000.000........3..........3.000.000...........15.000.000
Dut...................1............2.000.000.......3...........2.000.000.............8.000.000
TOPLAM.........................................................................................23.000.000 TL.

6 yaşında, % 90'ı zarar görmüş, hayatiyetini kaybetmiş olan 1 dip kiraz ağacının 10 kg. kiraz mahsulü verebileceği, mahsulün pazarda kg satış fiyatının 500.000 TL. olduğu böylece 10 kg X 500.00 TL. = 5.000.000 TL. mahsul gayri safi değerinin olduğu, ancak, bu miktar gelir alabilmek için yapılması gereken bakım, mücadele, koruma, hasat vb. istihsal masrafları yaparak bu geliri devamlı almak mümkün olduğundan muhitinde yapılması gereken bu istihsal masrafları mahsul gelirinin yarısı değerindedir. Gayri safi geliri tutarı olan 5.000.000 TL nın yarısı değerindeki 2.500.000 TL. istihsal masrafı olup kalan diğer yarısı mahsulün yıllık safi gelir değeridir. Kiraz ağacı ancak tekrar 6 yıl sonra aynı mahsulü verir ve kendisini 6 yılda amorti etmesi düşünüldüğünden ve yıllık safi gelir değerinin 6 katı; 2.500.000 TL. X 6 = 15.000.000 Tl. ağacın uğradığı zarara eşit değer olarak tespit olunmaktadır.

Fındık 5. yaştan itibaren tam verime ulaşarak verebileceği en fazla mahsulü verir olduğu, bu miktar verimi ile 5 yılda kendini amorti ettiği bilinmektedir.10 yaşlı ve tamamen yanarak kurumuş olan bu 1 ocak fındığın 3 kg. mahsül verebileceği ve mahsulün tespit tarihinde kg. pazar satış fiyatının 2.000.000 TL olduğu yıllık safi gelir tutarının 2.000.000 TL. X 3 = 6.000.000 TL. olduğu belirlendi. Bir ocaktan bu miktar geliri alabilmek için yapılması gereken üretim masrafı mahsul gelirinin yarısı olan 6.000.000 Tl / 2 = 3.000.000 TL. dır. Gayri safi gelirinin yarısı masraf olarak düşüldüğünde kalan yarısı 3.000.000 Tl/2 = 1.500.000 TL. safi gelir değeridir. Safi gelirin 5 yıllık miktarı olan 1.500.000 TL X 5 = 7.500.000 TL. safi değerdir.

30 yaşında 1 dip elma ağacında yani verim devresinde, meyveleri yerli tür ve normal kalitede olup yıllık 40 kg meyve vermesi mümkün iken yangından % 50 verim zararı görerek 20 kg. verim kaybı olduğu, bunun da pazarda kg satış fiyatı olan 500.000 TL. dan 500.000 X 20 = 10.000.000 TL gayri safi zarar değerinde olacağı, ancak bu miktar geliri alabilmek için muhitinde uygulanan usule göre gelirin yarısı değerinde istihsal masrafı yapılması gerektiği böylece 5.000.000 TL. istihsal masrafı olup kalan diğer yarısı 5.000.000 TL. nın yıllık zarara ait safi değer olduğu ve zararın devam edeceği 5 yıllık zarar değerinin ise 5.000.000 TL. X 5 = 25.000.000 TL. olduğu tespit olundu.

6 yaşında 1 adet armut ağacında yani verim devresinde, meyveleri yerli tür ve normal kalitede olup yıllık 16 kg meyve vermesi mümkün iken yangından % 25 verim zararı görerek 4 kg verim kaybı olduğu, bunun da pazarda kg. satış fiyatı olan 500.000 TL. dan 500.000 X 4 = 2.000.000 TL. gayri safi zarar değerinde olacağı, ancak bu miktar geliri alabilmek için muhitinde uygulanan usule göre gelirin yarısı değerinde istihsal masrafı yapılması gerektiği böylece 1.000.000 TL. istihsal masrafı olup kalan diğer yarısı 1.000.000 TL. nın yıllık zarara ait safi değer olduğu ve zararın devam edeceği 5 yıllık zarar değerinin ise 1.000.000 TL. X 5 = 5.000.000 TL. olduğu tespit olundu.

20 yaşında, dal aksamı zarar gören 1 dip ceviz ağacının mahsul verimi 20 kg. iken yanan dallar sebebiyle mahsul verimi düşerek bu hal 5 yıl sürebileceği tespit olunarak yıllık mahsul verim kaybı 4 kg olup, pazarda satış fiyatı 3.500.000 TL. dan 4 X 3.500.000 TL. = 14.000.000 TL. yıllık gayri safi değeri olup yarısı istihsal masrafı olarak düşüldüğünde 14.000.000 TL. / 2 = 7.000.000 TL. yıllık safi zarar değeri olduğu, zararın 5 yıl süreceği düşünüldüğünden bunun 5 yıllık tutarı ise 5 X 7.000.000 TL. = 35.000.000 TL. toplam safi zarar değeridir.

15.09.2003 tarihi itibarıyla tespit isteyenin beyanına göre 2.000 bağ otun tamamen yanarak zarar gördüğü, suç tarihinde bir bağ ot fiyatının 1.500.000 TL. olduğu, yanan 2.000 bağ otun 2.000 X 1.500.000 TL. = 3.000.000.000 TL. olacağı tespit olundu.

Tamamen yanarak zarar gören fidan evsaflı ağaçlar ve bağ halindeki otlarla kısmen yanarak verim zararına uğrayan ağaçların zarar değerleri toplamı şöyledir.

1. Tamamen yanan 3 adet fidan evsaflı ağaçların değeri.....23.000.000 TL.
2. Tamamen yanan verimli 1 dip kiraz ağacının değeri.....15.000.000 TL.
3. Tamamen yanan 1 ocak fındığın değeri.....7.500.000 TL.
4. Tamamen yanan 2.000 bağ otun zarar değeri.....3.000.000.000 TL.
5. Kısmen yanan verimli 1 dip elma ağacının zarar değeri.....25.000.000 TL.
6. Kısmen yanan verimli 1 dip armut ağacının zarar değeri.....5.000.000 TL.
7. Kısmen yanan verimli 1 dip ceviz ağacının zarar değeri.....35.000.000 TL.

ZARAR DEĞERLERİ TOPLAMI.....3.110.500.000 TL.

NETİCE VE KANAAT
Dava konusu bahçenin kenar noktasından başlayarak yangında zarar gören meyve ağaçlarının bazılarının tamamen bazılarının kısmen ,sebzelerin kısmen ve bağ halindeki otların da tamamen yanması sonucu uğradıkları zarar değerlerinin tarafımdan yapılan tespitinde 3.110.500.000 TL. safi zarar değeri olduğu tespit edilerek, tarafımdan düzenlenen bu rapor Mahkemenizin Yüksek Tasviplerine Arz olunur.16.09.2003YANGINDA ZARAR GÖREN SAP SAMAN

..... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
..... ESAS SAYILI DOSYASIDIR

ASLİYE CEZA HAKİMLİĞİNE
.....

Mahkemenizin ..... Esas Sayılı dosyasının mahallinde yapılan keşfinde yangında yanarak zarar gören saman,mısır sapı ve mısır gazeli değerlerinin tespiti için Ziraat Bilirkişisi olarak görevlendirilmem sebebiyle tarafıma tevdi edilen dosyayı tetkik ederek, dosyada mevcut tanık ve müşteki beyanlarını ayrı ayrı inceledim.
Yaptığım inceleme neticesinde;
Samanhanelerdeki saman ,mısır sapı ve mısır gazellerinin yığın halinde bulunduğu belirlenmiş olup ,her iki samanhanede toplam 600 kg saman , 500 kg mısır sapı ve 200 kg mısır gazeli olduğu tanık ve müşteki beyanlarında belirtilmektedir.

1-Suç tarihinde samanın kg. fiyatı 160.000 TL. olduğundan ,samanhaneler içerisinde bulunan ve yangın sonucu yanan toplam 600 kg olan samanın suç tarihindeki toplam safi değeri;
160.000 TL. x 600 kg = 96.000.000 TL'dır.

2-Suç tarihinde mısır sapının kg .fiyatı 250.000 TL. olduğundan samanhaneler içerisinde bulunan ve yangın sonucu yanan toplam 500 kg olan mısır sapının suç tarihindeki toplam safi değeri ;
250.000 TL. x 500 kg = 125.000.000 TL'dır.

3-Mısır gazelinin ekonomik değeri olmadığından değer tespiti yapılmamıştır.

SONUÇ:

Samanhaneler içerisinde bulunan , yangın sonucu yanan saman ve mısır saplarının toplam safi değeri ;
96.000.000 TL. + 125.000.000 TL. = 221.000.000 TL. safi zara değerinden ibaret olduğu kanaatine varılarak tarafımdan düzenlenen bu rapor Mahkemenizin yüksek tasviplerine ,Arz olunur. 20.03.2003YANGINDAN ZARAR GÖREN OT SAMAN

..... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
..... HAZIRLIK SAYILI DOSYASIDIR

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
.....

R A P O R D U R

..... Cumhuriyet Başsavcılığının ..... hazırlık sayılı dosyasında devam eden samanhane yangını ile ilgili davayı yürütecek mahkemenin tespitine esas olarak yangında yanarak zarar gören kuru ot ve saman değerlerinin tespiti için ziraatçi bilirkişi olarak görevlendirilmem sebebiyle:
Tarafıma tevdi olunan dosyayı tetkik ederek, dosyada mevcut tanık, müşteki ve sanık beyanlarını ayrı ayrı inceledim.
Yaptığım inceleme neticesinde, Şahin .....'ya ait iken yanan samanhanede Mehmet Ali .....'ya ait olarak bulunan 1 küçük kamyon, 1 tondan fazla kuru çayır otunun yandığı belirlenmektedir. Ayrıca samanhane sahibi Şahin .....'nın da yanan samanhanede 1 küçük kamyon kasası dolusu saman ile 1 küçük kamyon miktarda kuru çayır otunun samanhane ile birlikte yanarak zarar gördüğü tespit olunmaktadır.
Yandığı belirlenen saman ve kuru otların küçük kamyon olarak beyan edilen miktarlarının küçük kamyon olarak muhitinde AS 200 tipi Doç pikaplara denilmektedir.Ve bu pikaplara dolu kasa tabiriyle kasa hacminin 2 katı ot yüklenmektedir.
Bu pikapların kasalarının boyu 310 cm., genişliği 190 cm. ve kasa derinliği 100 cm olup bu sabit ebatlara ait kasa hacmi 315 X 190 X 100 = 5,985 X 2 =11,97 m3 olmaktadır.
1 m3 kuru otun ağırlığı 68 kg. olup, küçük kamyon olarak belirtilen kamyonun kasa hacmi olan 11,97 m3 otun ağırlığı : 11,97 X 68 = 814 kg. dır.
Kasa hacmi 5,985 m3 olan kamyonun 1 dolusu saman miktarı da 5,985 m3 olup, 1 m3 samanın ağırlığı 45 kg olduğundan, 1 küçük kamyon olarak belirtilen samanın ağırlığı da 5,985 X 45 = 269 kg. dır.
Olay tarihinde 1 kg kuru çayır otunun Pazar fiyatı 100.000.TL, 1 kg. samanın Pazar fiyatı 60.000.TL olarak belirlenmektedir.
Müşteki Mehmet Ali .....'ya ait iken yanan 1 küçük kamyon dolusu olduğu beyan edilen kuru ot miktarı 11,97 m3 = 814 kg. ve kg fiyatı olan 100.000.TL dan 814 X 100.000= 81.400.000.TL dır.
Müşteki Şahin .....'ya ait iken yanan 1 küçük kamyon olduğu beyan edilen ot miktarı 11,97 m3= 814 kg. ve kg fiyatı olan 100.000.TL dan 814 X 100.000= 81.400.000.TL dır.
Yanan saman miktarı da yine 1 küçük kamyon kasa içi olarak beyan edilmekte, bu da 5,985 m3= 269 kg olup, kg satış fiyatı olan 60.000.TL dan 269 X 60.000= 16.140.000.TL dır.
Samanlıktaki yangın neticesinde Mehmet Ali .....'ya ait 814 kg = 81.400.000.TL değerinde kuru ot safi zarar değeri ile Şahin .....'ya ait 814 kg miktarında 81.400.000.TL safi gelir değerinde kuru ot ve 269 kg miktarında 16.140.000.TL safi gelir değerinde saman, toplam 178.940.000.TL safi zarar değeri olduğuna dair tarafımdan düzenlenen bu rapor Makamınızın yüksek tasviplerine arz olunur.15.02.2002YANGINDAN ZARAR GÖREN OT SAMAN YEM

R A P O R

İlçemiz ..... Köyü'nde ikamet eden İsmail .....'e ait, iki katlı, ağıl ve samanlık olarak kullanılan binanın yanması sonucu meydana gelen zararın mahallinde yapılan keşfinde;
Binanın tahmini olarak 5 x 6 m. yüzölçümüne sahip olduğu, ağıl olarak kullanılan alt katın duvarlarının taştan olması dolayısıyla yangından zarar görmediği, samanlık olarak kullanılan üst katının ise tahtadan yapılmış olması dolayısıyla tamamen yandığı ve bu haliyle kullanılamayacağı, binanın üstü açık, atıl vaziyette durduğu,
Zarar sonrası beyan edilen, samanhanedeki 2.500 kg yem ile 5.500 kg ot ve samanın değeri ise;

1). 2.500 kg. yemin, arpa ve mısır karışımından ibaret olduğu, piyasada 40 kg.lık çuvallarda satıldığı ve çuvalının 24 YTL olduğu, 2.500 kg. ının ise 1.500 YTL edeceği,
2). 5500 kg ot ve samanın, 2.000 kg.ının kuru ot 3500 kg. ının ise samandan ibaret olduğu, piyasada aynı fiyatlardan satıldığı, 1 tonunun 400 YTL olduğu, bu haliyle 5.500 kg ot ve samanın 2.200 YTL olacağı

SONUÇ:
Samanhane içerisinde bulunan, yangın sonucu yanan ot, saman ve yemin toplam safi değeri; 1.500 YTL + 2.200 YTL = 3.700 YTL olacağı kanaatiyle bu rapor tarafımızca tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 02.01.2008ZARAR GÖREN MAHSUL GELİRİ

İLİ :.....
İLÇESİ :.....
KÖYÜ :.....
MEVKİİ :.....
ADA NO :6
PARSEL NO :188
MİKTARI :2372 m2
DOSYA NO : .....

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
.....

Mahkemenizin ..... Esas Sayılı Dosyası'nın mahallinde yapılan keşfinde ziraat bilirkişisi olarak görevlendirilmem sebebiyle tarafıma tevdi edilen dosyayı tetkik ederek, teknik ve mahalli bilirkişilerce tarafıma gösterilen dava konusu sahayı gezip, inceledim.
.....'nin ..... Köyü hudutları içerisinde Ada No: 6 Parsel No:188 de tapuya kayıtlı 2372.00 m2 arazinin tarım arazisi özelliklerinde, halen tarımda kullanılır durumda, killi-tınlı toprak yapısında olduğu ve bu özelliği ile de hububat-çapa bitkileri ekim arazisi olduğu tespit olundu.
Tarafıma gösterilen dava konusu taşınmazın kavak ağaçlarından zarar gördüğü ileri sürülen saha üzerinde yaptığım incelemeye göre sahanın Doğu kenarından kavakların dikili olduğu sınır boyunda, sınırdan itibaren 320 m2 miktarındaki davacı tarlasında mahsul veriminde zarar durumu olduğu tespit olundu. Evin yanındaki kuyunun içme suyu kuyusu olarak kullanılması nedeniyle, herhangi bir ekonomik değeri yoktur.
320 m2 miktarındaki sahanın yıllara göre 5 yıl geriye dönük müddetle görebileceği zarar değerinin tarafımdan yapılan tespitinde; halen sahanın sürülü olduğu ve mısır ekimi yapılacağından, ve geçmiş yıllara göre bir yıl buğday, bir yıl mısır ekimi yapıldığı için; 2003-2001-1999 yıllarında buğday, 2002-2000 yıllarında ise mısır ekimi yapılabileceği tarafımdan tespit olundu.
Sahanın ekilen mahsul türüne göre m2'ye mahsul verimi mısırda yıllık 0.5 kg , buğdayda 0.4 kg'dır. Zarar gören sahanın tamamına göre : 320m2 X 0.5 = 160 kg mısır , 320m2 X 0.4 = 128 kg buğday gayri safi değerde mahsul alınabilirliktedir.
Ancak bu miktar mahsulü alabilmek için mahsul gelirinin % 60'ı istihsal masrafı gerekli olup, masraf dışında kalan % 40'lık miktar 160 X @= 64 kg. zarara esas yıllık safi mısır miktarıdır. Buğdayda ise 128 X @ = 51,2 kg zarara esas yıllık safi mahsul miktarıdır.

Mahsulün yıllara göre ve Pazar satış fiyatı üzerinden gelir değeri şöyledir:
2002 yılında mısırın pazarda kg satış fiyatı olan 300.000 X 64 kg = 19.200.000 TL.
2000 yılında mısırın pazarda kg satış fiyatı olan 150.000 X 64 kg = 9.600.000 TL.
2003 yılında buğdayın pazarda kg satış fiyatı olan 500.000 X 51,2 = 25.600.000 TL.
2001 yılında buğdayın pazarda kg satış fiyatı olan 200.000 X 51,2 = 10.240.000 TL.
1999 yılında buğdayın pazarda kg satış fiyatı olan 100.000 X 51,2 = 5.120.000 TL.
Toplam : 69.760.000 TL.

NETİCE ve KANAAT : Mahkemenizin ..... Esas Sayılı Dosyası'nın ..... İlçesi ..... Köyü hudutları içerisinde 2372.00 m2'lik taşınmazın 320.00 m2'lik zarar gören saha üzerinde yapılan keşif sırasında uzman bilirkişi olarak görevlendirilmem
sebebiyle tarafımdan yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde 5 (beş) yıllık 2003-2002-2001-2000-1999 yıllarına ait mahsul gelirleri değerleri safisi:
69.760.000 (Atmışdokuzmilyonyediyüzatmışbin) TL. Safi Gelirden ibaret olduğu kanaatine varılarak tarafımdan düzenlenen bu rapor Mahkemenizin Yüksek tasviplerine arz olunur. 19.04.2004

 


 
  Bugün 13 ziyaretçi (35 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=