.
  Çilek
 
profile editor

 

ÇİLEK PROJESİ

İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa
Bölüm 1
1
-1 Projenin Adı.................................................................................................2
1-2 Projenin Uygulama Yeri...............................................................................2
1-3 Projenin Uygulama Şekli .............................................................................2
1-4 Projenin Yatırım Tutarı ...............................................................................2
1-5 Üretim Rakamları ........................................................................................2
1-6 Finansman Planı ..........................................................................................2
1-7 Projenin Faydalı Ömrü ................................................................................2
1-8 Proje Tanzim ve Sorumlusu ........................................................................2
Bölüm 2
2-1 Projenin Amacı ve Gerekçesi
......................................................................3
Bölüm 3
3-1 Yöre Hakkında Bilgi
....................................................................................3
3-1-1 Yörenin İklimi ..........................................................................................3
3-1-2 Tarımsal Üretimin Cinsi ............................................................................3
3-1-3 Yörenin Rakımı ve Ekonomik Faaliyetler ..................................................4
3-1-4 Zirai Mücadele Durumu
Bölüm 4
4-1 Proje ile İlgili Teknik Bilgiler
.........................................................................4
4-1-1 Materyal Temini .......................................................................................4
4-1-2 Üretim Mevsimi ........................................................................................4
4-1-3 Çileğin Ambalaj ve Satışı .........................................................................4
4-3 Piyasa Etüdü ...............................................................................................4
Bölüm 5
5-1 Yatırımlar
....................................................................................................5
5-1-1 Sabit Yatırım Masrafları ..........................................................................5
5-1-2 Sabit Yatırım Tutarı .................................................................................5
5-2 Yatırım Süresi Hakkında Bilgi ......................................................................5
5-3 İşletme Süresi Bilgileri ................................................................................5
5-3-1 Yıllık İşletme Giderleri ..............................................................................5
5-3-2 Artan İşletme Sermayesi ........................................................................6
5-3-3 Kalıntı Değer ............................................................................................6
5-4 Yıllık İşletme Gelirleri ...................................................................................6
5-5 Yıllık Gider ve Gelirlerle İlgili Açıklamalar .....................................................6
5-5-1 Yıllık İşletme Giderleri ile ilgili Açıklamalar ...............................................6
5-5-2 Yıllık İşletme Gelirleri ile ilgili Açıklamalar ................................................6
5-5-3 Finansman Planı
.......................................................................................7
5-5-4 Toplam Yatırım Tutarı ..............................................................................7
Bölüm 6
6-1 Ekonomik ve Mali Analiz
..............................................................................7
6-2 Geri Ödeme Süresi .......................................................................................7
Bölüm 7
7-1 Sonuç
......................................................................................................... 7

B Ö L Ü M 1
1-1 Projenin Adı :
............... Çilekçiliği Geliştirme Projesi
1-2 Projenin Uygulama Yeri : ............ Köyleri
1-3 Projenin Uygulama Şekli :
30 Aileye 2'şer Dekar
1-4 Projenin Yatırım Tutarı
a) Sabit Yatırım Tutarı :
64.015.580.925 TL
b) İşletme Sermayesi : 15.303.460.800 TL
c) Toplam Yatırım Tutarı : 79.319.041.725 TL
1-5 Üretim Rakamları
a) Yıllık İşletme Geliri :
72.000.000.000 TL
b) Yıllık İşletme Gideri : 15.303.460.800 TL
c) Net Kar : 56.696.539.200 TL
1-6 Finansman Planı
a) Özkaynak
(Çiftçi Katkısı) : 558000.000 TL
b) Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Katkısı :
63.745.580.925 TL
1-7 Projenin Faydalı Ömrü : 4 Yıl olarak kabul edilmiştir.
1-8 Proje Tanzim ve Sorumlusu :

Tasdik Eden

B Ö L Ü M 2
2-1-PROJENİN GEREKÇESİ ve AMACI
Hızla artan nüfusumuzun yeterli ve dengeli bir şekilde beslenebilmesi, çiftçilerimizin gelirlerini artırarak hayat şartlarının yükseltilmesi, tarıma dayalı sanayinin ihtiyaçlarının karşılanması, kısa ve orta vadeli ihracat bağlantılarının garanti edilmesi için tarımda üretimin artırılması gerekmektedir.
Afşin İlçesi merkez ve köylerinde yaşayan halkın önemli bir kısmının sosyal yaşamlarının ve gelir seviyelerinin normal yaşam standartlarının çok altında olduğu bir gerçektir. Hayatlarını burada sürdüren ve geçimini zor sağlayan bu insanlar çoğu zaman iş bulmak amacıyla büyük şehirlere göç etmek zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla geçim indeksi çok düşük olan bu insanlara yeni iş imkanları sağlamak ve işgüçlerini değerlendirebilmeleri için yeni kaynaklar aramak durumundayız.
Bu kaynaklardan biri de dar alandan çok yüksek gelir sağlayan Çilek Tarımıdır. Hem sofralık ve hem de reçellik olarak tüketilen, pazarlama sorunu olmayan ve 1999 yılı fiyatlarına göre dekardan brüt olarak 900.000.000 TL gibi oldukça yüksek gelir sağlayan Çilek Tarımı bölgemize yeni yeni girmekte, özellikle sulu ve küçük tarla sahiplerinin dikkatini çekmekte ve bu yönde taleplerine mazhar olmaktadır. Ayrıca bu proje ile Çilekte Damlama Sulama Sistemi ve Malçlama gibi teknikler de uygulanacağından çiftçilerimiz için diğer ürünlerde de kullanılmak üzere önemli bir örneklik sağlanacaktır. Kısacası bu proje ile; ilçemizde yeni olan Çilek Tarımı'nı geliştirmek, dar alanlardan yüksek gelir sağlayarak dar gelirli vatandaşların refah seviyesini yükseltmek, damlama sulama sistemini tanıtmak ve büyük şehirlere göçü bir nebze de olsa engelleme yönünde katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu bilgiler çerçevesinde ilçemiz Çilekçiliğinin planlı bir şekilde desteklenmesinin, hem dar gelirli köylülerimiz dolayısıyla ilçemiz, hem de ülke ekonomisi için gerekli olduğu muhakkaktır.

2-2 Projenin Uygulama Yeri ve Şekli
Proje, .......................köylerinde olmak üzere her aileye 2 dekar olacak şekilde 30 aileye toplam 60 dekarlık olarak uygulanacaktır.
Çilek fideleri, damlama sulama sistemi ve malç masrafları gibi giderler "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı"ndan, gübre, işçilik ve ilaçlama gibi masraflar ise üreticilerden karşılanacaktır.

B Ö L Ü M 3
3-1 YÖRE HAKKINDA BİLGİ
3-1-1 Yörenin İklimi

İlçemiz, geçit kuşağı bölgesinde bulunduğundan dolayı iklimi birkaç bölgenin iklimini yansıtmaktadır. İklim İç Anadolu iklimine daha yakın olmakla beraber Akdeniz ve kısmen Doğu Anadolu ikliminide zaman zaman yansıtır. Genellikle iklim, yazları serin, kışları çok şiddetli olmamakla beraber soğuktur. Yağışlar normaldir. 1998 yılı verilerine göre yıllık ortalama sıcaklık 12.3 derecedir. Yıllık yağış miktarı ise 381,3. Nisbi nem ortalaması ise c,4'tür.

3-1-2 Tarımsal Üretimin Cinsi
Yöremizde sulu ve kuru tarla tarımı yanında meyvecilikte oldukça yaygın yapılmaktadır. Tarla tarımı olarak en çok üretilen ürünler; Buğday, arpa, K.fasulye, Ayçiçeği, Şekerpancarı, yonca ve fiğ'dir. Üretimi yapılan meyveler ise; Kayısı, Elma, Kiraz ve vişnedir. Yöremizde kısmende sebzecilikte yapılmaktadır.

3-1-3 Yörenin Rakımı ve Ekonomik Faaliyetler
........ ilçemizin merkez rakımı 1.230'dur. İlçemizde yapılan en yaygın ekonomik faaliyetler bitkisel ve hayvansal üretimdir. Sanayii ve diğer kollar önemli derecede değildir. Yöremizde halen arıcılıkta yapılmakta olup, genellikle gezgin arıcılık yapılmaktadır.
Ayrıca İlçemiz sınırlarında bulunan Termik santrali faaliyetini sürdürmekte ve bura da çalışan işçiler ilçeye canlılık katmaktadır. İşçi yoğunluğun fazla olması ticari hayatı olumlu yönde etkilemekte ve dolayısıyla pazarlama da kolaylaşmaktadır.

B Ö L Ü M 4
4-1 PROJE İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER
4-1-1 Materyal Temini:
Üretim faaliyetleri için gerekli olan çilek fideleri (-2 derecede muhafaza edilen frigo bitkiler kullanılacaktır.), malç ve Damlama Sulama Sistemi için gerekli malzemeler bu amaçla hizmet veren firmalardan sağlanacaktır.

4-1-2 Üretim Mevsimi : İlçemizde en uygun frigo çilek dikim zamanı Mayıs-Haziran ayı, Çilek olgunlaşma zamanı ise iklimin serin olması nedeniyle ilçemize en yakın olan ve çilek üretiminin bol olduğu Kahramanmaraş'tan 20-30 gün daha geç (Haziran ayında) başlamakta ve bu nedenle Çilek iyi fiyata gitmektedir. İlçemizde Çilek üretiminde "geç turfanda" söz konusudur.

4-1-3 Çileğin Ambalaj ve Satışı : Çilek ya açıkta veya yarımşar kg'lık ambalaj kutularında perakende olarak ya da toptan olarak yerinde veya bakkallara satılmaktadır. İlçemizde çilek üretimi (arz) düşük olduğundan çileğin pazarlama ve satışında her hangi bir sorun yoktur.

4-3 PİYASA ETÜDÜ
S.NO..............CİNSİ...................BİRİMİ.......1999 YILI (TL).........2000 YILI TL
1.........Frigo Çilek Fidesi.............Adet............42.000...............75.000 TL/Ad.
2 .....Malç (Plastik örtü)............Kg..............600.000...........1.000.000 TL/Kg
3. Damlama Sulama Sistemi......da.......299.276.000.....508.769.200* TL/da
4...... Gübre (15 15 15).............Kg................54.000..............90.000* TL/Kg

İşbu fiyatlar ekte sunulan proforma faturasından alınmıştır. Proje 2000 yılında uygulanacağından 2000 yılının birim fiyatları esas alınacaktır.
*1999 yılı birim fiyatlarının 2000 yılında tahmini p artacağı düşünülmüş bir Kg/bir dekarlık maliyettir.

B Ö L Ü M 5
5-1 YATIRIMLAR
5-1-1 Sabit Yatırım Masrafları


S.NO........CİNSİ.......................BİRİMİ.....MİKTARI...........FİAT (TL)..........TUTARI (TL)
1.....Frigo Çilek Fidesi...............Adet.....390.000.....75.000 TL/Ad......29.250.000.000
2.......Malç...............................Kg..........1.500.....1.000.000 TL/kg....1.500.000.000
3.Damlama Sulama Sistemi Tesisi....da...60...508.769.200 TL/da.....30.526.152.000
T O P L A M.....61.276.152.000 TL
4.....Nakliye.....61.276.152.000 x %3.....= 1.838.284.560
5.....Beklenmeyen Gider.....63.114.436.560 (61.276.152.000+1.838.284.560) x %1 = 631.144.365

5-1-2 Sabit Yatırım Tutarı

S.NO................Yatırımın Cinsi.................Tutarı (TL)
1..................Frigo Çilek Fidesi.............29.250.000.000
2...........................Malç....................... 1.500.000.000
3......Damlama Sulama Sistemi..........30.526.152.000
4.......................Nakliye.......................1.838.284.560
5.............Beklenmeyen Gider................ 631.144.365
6........Gübre Gideri(15 15 15)................270.000.000** .
TOPLAM.....64.015.580.925 TL
**Çiftçiler tarafından karşılanacaktır.

5-2 YATIRIM SÜRESİ HAKKINDA BİLGİLER
1-Frigo Çilek Fidesi Alımı :
Dekara 6.500 adet fideden 60 dekar için 390.00 adet fide üretici firmalardan temin edilecektir.
2- Malç : Dekar başına 25 kg üzerinden 60 dekar için 1.500 kg ilgili firmalardan alınacaktır.
3-Damlama Sulama Sistemi : Damlama sulama sistemi malzeme olarak temin edilecek, tesis ise çiftçiler tarafından karşılayacaktır.
4-Nakliye : Tahminen %3 alınmıştır.
5-Beklenmeyen Giderler : Sabit yatırım tutarının %1'i alınmıştır.
6-Gübre Gideri : Dekara 50 Kg 15 1 5 15 (Kompoze) gübresi çiftçiler tarafından karşılanacaktır.

5-3- İŞLETME SÜRESİ BİLGİLERİ
5-3-1 Yıllık İşletme Giderleri

SNO.....HARCAMA KALEMİ.........BR......MİKTARI.......FİATI (TL).....TUTARI

1................Gübre......................Kg.....4.800................ 60.000.......288.000.000
2..................İlaç.......................da..........60............3.000.000....... 180.000.000
3...............Hasat......................da..........60..........40.000.000.....2.400.000.000
4.....Ambalaj ve Satış Gideri.....Adet.....--.......................--...........225.000.000
5.....Amortisman (Damlama Sulama Sistemi) x @.....12.210.460.800
TOPLAM.....15.303.460.800

5-3-2 Artan İşletme Sermayesi : Proje öncesi işletme gideri olmadığından projenin ilk yıl işletme gideri işletme sermayesi olarak alınmıştır. İşletme sermayesi 15.303.460.800 TL'dir.

5-3-3 Kalıntı Değer :
1- Frigo Çilek Fidesi:
4 yıl sonunda değerinin kalmayacağı,
2- Malç : 2 yılda bir yenileceği ve 4 yıl sonunda değerinin kalmayacağı,
3- Damlama Sulama Sistemi : Yıllık  yıpranma payı düşüldüğünde 18.315.691.200 TL kalacaktır.
Toplam kalıntı değer = 18.315.691.200 TL.

5-4 YILLIK İŞLETME GELİRLERİ

                          S.No.....Cinsi.....Miktarı.....Br...... Fiatı(Tl/Kg).....Tutarı(TL)
Proje Öncesi.......-.............-..............-.........-..................-....................-
Proje Sonrası.....1..........Çilek.....120.000.. Kg.....600.000*.....72.000.000.000
*2000 yılı tahmini fiyattır.

5-5 YILLIK GİDER ve GELİRLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
5-5-1 Yıllık İşletme Giderleri ile İgili Açıklamalar
a) Gübre Gideri :
Dekara ortalama 80 kg Amonyum-sulfat veya Amonyum-nitrat gübresi gideceği ve 2000 yılı tahmini olarak gübrenin Kg'ının 60.000 TL olacağı varsayılmıştır.
b) İlaç Gideri : Dekara 3.000.000 TL olarak alınmıştır.
c) Amortismanlar : Damlama Sulama sistemi için yılda  alınmıştır. Malçın 2 yıl, çilek fidelerinin ise 4 yıl sonunda ekonomik ömürlerini dolduracağı kabul edilmiştir.

5-5-2 Yıllık İşletme Gelirler ile İlgili Açıklamalar
a) Proje öncesi :
Proje öncesi çilekçilik yapılmadığından herhangi bir gelir alınmamıştır.
b) Proje Sonrası : Dekara 2.000 Kg çilek alınacağı ve bunun ortalama 600.000 TL'den satılacağı piyasa araştırmasından tespit edilmiştir.

5-5-3 Finansman Planı
                                                                           
SOSYAL YARDIMLAŞMA
S.NO.....HARCAMA KALEMİ.....ÇİFTÇİ KATKISI.....ve DAYANIŞMA VAKFI KATKISI


1..........Frigo Çilek Fidesi.....................---.................29.250.000.000 TL
2 .........Malç.......................................---...................1.500.000.000 TL
3..........Damlama Sulama Sistemi.......---.................30.526.152.000 TL
4..........Nakliye...................................---...................1.838.284.560 TL
5..........Beklenmeyen Gider................---......................631.144.365 TL
6..........Gübre Gideri...................558.000.000 TL......................---.....
TOPLAM.....558.000.000 TL.....63.745.580.925 TL

5-5-4 Toplam Yatırım Tutarı
Toplam Yatırım Tutarı = Sabit Yatırım + İşletme Sermayesi
Toplam Yatırım Tutarı = 79.319.041.725 TL'dir.

B Ö L Ü M 6
6-1 EKONOMİK ve MALİ ANALİZ


( X 1000 TL)...............................................Y I L L A R
GELİRLER...........................P.Ö...........1..........................2......................3.........................4

İşletme Gelirleri...................--.....72.000.000.....72.000.000.....72.000.000.....72.000.000
Artan İşletme Sermayesi.....--............--.........................--.......................--...........15.303.460,8
Kalıntı Değer.........................--............--.........................--.......................--..........18.315.691,2
Toplam Gelirler.....................--.....72.000.000.....72.000.000.....72.000.000 .....105.619.152 TL
GİDERLER (X 1000)
Yatırımlar..............................--.....63.745.580,9............--.......................--......................--
İşletme Giderleri...................--...........--.................15.303.460,8...15.303.460,8...15.303.460,8
Malç Gideri***......................--............--..........................--...............1.500.000................--
İşletme Sermayesi................--......270.000.....--.....--.....--
Toplam Giderler....................--.....64.015.580,9....15.303.460,8..16.803.460,8...15.303.460,8
Net Kar...................................--.....7.984.419,1.....56.696.539,2...55.196.539,2...56.696.539,2

İKO % 44,5'ten büyüktür.
***Malçın ekonomik ömrü 2 yıl olduğundan ve 2 yılda bir yenileneceğinden 3. Yılın başına malç gideri konmuştur

6-2 Geri Ödeme Süresi(G.Ö.S.)

G.Ö.S. = Yıllık Yatırım / Yıllık Net Kar
G.Ö.S. = 64.015.580.925 / 56.696.539.200
G.Ö.S. = 1,13 yıl

B Ö L Ü M 7
7-1 SONUÇ

Ülkemiz için yeni istihdam imkanları oluşturmak hem işsizliğin önlenmesi ve hem küçük şehirlerden büyük şehirlere göçün engellenmesi ve hem de milli ekonomi açısından çok önemlidir. Türkiye de kıt kaynakların başında sermaye gelmektedir. Bundan dolayı eldeki sermaye ile büyük iş imkanları oluşturmaya gayret etmeliyiz. Az emek isteyen bu tür projeler ülkemiz için çok önemlidir. Benzer projelerin hazırlanması ile bu yönde önemli adımlar atılacaktır.
Yöremiz iklim bakımından geliri çok yüksek olan çilek tarımı için oldukça uygundur. Yöremiz çiftçileri çilek tarımı yapmaya elverişli olmalarına rağmen sermaye yetersizliği nedeniyle bu imkandan mahrum kalmaktadırlar. Bu nedenlerden ve çiftçinin öz kaynağının ve işgücünün daha iyi değerlendirilmesi ve desteklenmesi ve üretimin artırılması için bu proje hazırlanmıştır. Pazarlama imkanlarında iyi olması nedeniyle oldukça karlı olacağı şüphesizdir.
Yöremizde özellikle dar gelirli çiftçilerin sosyal yaşantılarının ve gelir sevilerinin yükseltilmesi için benzer yeni projelere gereken önem verilmelidir.


 
  Bugün 15 ziyaretçi (58 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=