.
  Mısır Silaj Makinesi
 
cool myspace layouts

 

(1).MISIR SİLAJ MAKİNASI ALIMI PROJESİ

1. PROJENİN TANITIMI :

1.1 Projenin Adı :
Mısır Silaj Makinası Alımı Projesi
1.2 Projeyi Uygulayan Kuruluş : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Erfelek İlçe Müdürlüğü
1.3 Projenin Cinsi ve Kapasitesi : 3 Adet Mısır Silaj Makinası Alımı
1.4 Projenin Finansmanı : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
1.5 Projenin Maliyeti : 5.700.000.000 TL.

2. GİRİŞ
Ülkelerin gelişmişlik ölçülerinden birisi de kişi başına tüketilen hayvansal protein miktarıdır. Dünya nüfusu hızla artmaktadır. Nüfusun artması ile birlikte gıda maddesine olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu nedenle gıda maddelerinin üretiminin artırılmasını zorunlu kılmaktadır.
Tarımsal işlevlerin sürdürüldüğü topraklar sınırlı olduğundan buna bağlı olarak toprağa dayalı üretim de sınırlı olmaktadır. Hayvancılık sektörü bu hızla nüfus artışına ayak uydurabilecek ve artan nüfusu besleyebilecek verim almaya elverişlidir.
Dünya nüfusu son otuz yıl içinde alınan bir çok iyileştirici önlemin uygulanması ile özellikle geri kalmış ve az gelişmiş ülkelerde nüfusun hızla artması ile 6 milyarı geçmiştir. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde gıda maddeleri üretimi aynı oranda artmamıştır. Nüfus artış hızı ve üretim artış oranı bu tempoda sürdüğü taktirde geri kalmış ülkelerin önümüzdeki yıllarda büyük bir açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacakları açıktır.

3. PROJENİN GEREKÇESİ :
Ülkelerin ekonomik ve teknik yönden gelişmiş olması, hayvan başına yüksek verim alınmasını etkileyen en önemli etmendir. Bunun doğal sonucu olarak hayvansal ürünlerin yeter miktar ve kalitede temin edilmesi ve tüketimi de buna bağlı olarak değişecektir.
Ülkemiz genelinde kişi başına tüketilen hayvansal proteinin gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olduğu bir gerçektir. Yurdumuzda hayvan sayısının fazla olmasına karşı birim hayvandan elde edilen ürün miktarı çok düşük seviyede kalmaktadır. En önemli protein kaynaklarından olan et ve süt üretiminin artırılarak ihtiyacı karşılayabilecek seviyeye çıkarılması için yerli ırk hayvanlar yerine kültür ırkı ikamesi çalışmalarının hızlandırılması zorunludur. Bu hayvanlardan arzu edilen verimin alınabilmesi ancak iyi bir beslenme ile mümkün olacaktır.
Sinop ili 2002 yılı istatistiki rakamlarımıza göre hayvan varlığı açısından 121.486 adet büyükbaş ve 147.287 adet küçükbaş mevcudu ile önemli bir potansiyele sahiptir. Erfelek ilçemiz ise 2.250 adet küçükbaş ve 14.500 adet büyükbaş hayvan mevcuduna sahiptir. Bu potansiyelin beslenmesi ve verimli bir şekilde kullanılması açısından yem bitkileri ekiliş alanlarının artırılması gerekmektedir. Bu amaçla yem bitkileri ekilişleri müsait olan yerlerde çiftçiler bu yönde yönlendirilmelidir.
İlçemizin rakımı iyi olduğundan özellikle mısır silajı hasadında mekanizasyonun kullanılması gerekmektedir.

4. PROJENİN AMACI :
Bu projede hayvan beslemesinde çok önemli bir yer işgal eden kaliteli kaba yem açığının kapatılmasına yardımcı olabilmek için silajlık mısır ekimi sonucu bunlardan elde edilebilecek kaliteli kaba yem ile hayvanlar daha iyi beslenecek, hayvansal ürünlerin üretiminde artış sağlanacak, çiftçimizin refah düzeyinde iyileşmeler görülecektir.

Neden silaj ? Çünkü;
¨ Hayvanları maliyeti samandan bile ucuz, ancak çok daha kaliteli bir yemle beslemek,
¨ Yeşil yemlerin bulunmadığı dönemlerde hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak,
¨ Yem bitkilerini hava şartlarına bağlı kalmadan muhafaza edebilmek,
¨ Ürünleri en az besin madde kaybı ile muhafaza etmek,
¨ Daha az yerde daha çok ürün muhafaza edebilmek,
¨ Mekanizasyon imkanlarından yararlanıp, daha az işgücü kullanmak için en iyi yöntem silaj yapımıdır.

5. PROJE UYGULAMA PROGRAMI :
2002 yılı istatistiklerine göre Erfelek ilçesinde ekimi yapılan silajlık mısır ekilişleri aşağıya çıkarılmıştır.

ÜRÜNÜN CİNSİ....................TOPLAM EKİLİŞ (DEKAR)
SİLAJLIK MISIR...............................1454

AYLAR                         

YAPILACAK İŞLER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Envanter ve Etüt Çalışmaları

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Çalışmaları

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

İlk Sürme

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Sürgü-Tırmık-Ekim

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gübreleme

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Çapalama

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

Biçim-Toplama-Nakliye

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

Kuruma

 

 

 

*

*

 

*

*

*

 

 

 


6. MALİ ANALİZLER :

YAPILAN İŞLEMLER

SİLAJLIK MISIR

ÜRETİMİ (1 da) (x 000 TL)

TOPRAK İŞLEME VE EKİM

 

İlk Sürme

17.500

İkileme

10.000

Sürgü-Tırmık

5.000

Ekim

700

Tohum Kapatma

6.000

TOPLAM

39.200

BAKIM İŞLERİ

 

Gübreleme

21.000

Sulama

6.000

Çapalama

15.000

TOPLAM

42.000

HASAT-NAKLİYE

 

Hasat

2.000

Toplama-Yığma

4.000

Nakliye

2.000

Silaj Yapımı

10.000

TOPLAM

18.000

ÇEŞİTLİ GİRDİLER

 

Arazi Kirası

10.000

Tohum (4 kg/da)

10.000

TOPLAM

20.000

MASRAFLAR TOPLAMI

119.200

Yeşil Ot Verimi (kg./da)

2.000

Satış Fiyatı

70

ÜRETİM MALİYETİ

119.200

ÜRETİM DEĞERİ

(2.000 x 70) = 140.000 

NET FAYDA

20.800


7. PROJENİN FİNANSMANI :

KAYNAKLAR......................................Mısır Silaj Makinası Alımı
Sos. Yar. Ve Day. Vakfı Katkısı...............5.700.000.000 TL

Projenin finansmanında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca ;
3 Adet Silaj Makinası x 1.900.000.000 TL = 5.700.000.000 TL katkı sağlanacaktır.

8. SONUÇ :
Yatırım giderleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak bu projenin uzun vadede kara geçeceği düşünülmektedir. Öyle ki 2002 istatistiklerine göre ilçemizde 1454 dekar alanda yapılan silajlık mısır üretiminin yaklaşık 1000 dekarında yapılacak makine ile silaj üretiminde dekara net fayda 20.800.000 TL olduğundan milli ekonomiye toplam net fayda değeri ilk yılda;
1000 da x 20.800.000 TL. = 20.800.000.000 TL olacaktır.
Yatırımın kara dönüşmesi açısından ilk yılda 3 makine ile günlük 10.000.000 TL kira bedeli ile ortalama 50 işgünü çalışılacağı hesabıyla;
30.000.000 TL x 50 = 1.500.000.000 TL. olacaktır.(2).MISIR SİLAJ MAKİNESİ ALIMI PROJESİ 2004

1.ALT- PROJENİN ADI ve KONUSU:
Yoksullar için gelir getirici grup bazlı mikro ölçekli
alt-projelerden, 30 Adet x30 Kooperatif-Köy Mısır Silaj Makinesi Alımı Projesi.

2.ALT- PROJENİN UYGULAMA YERİ:
...... İli Merkez ............ Köyleri

3. ALT- PROJENİN AMACI ve GEREKÇESİ: Türkiye'de 20 milyon ton kaba yem açığı bulunmaktadır. Mısır silajı hayvan beslemede ucuz ve kaliteli kaba yem kaynağıdır. Yeşil olarak hasat edilen mısır silaj yapılarak, kurutulmuş saplarına oranla daha az bir hacim kaplar, sindirilme derecesi daha fazladır, yeşil aksamı A Vitamininin ön maddesi Karoteni barındırarak, kışın hayvanların A Vitanini ihtiyacını karşılar, laktasif bir etkiye sahip olduğundan diğer yemlerin sindirilme derecelerini arttırır, bünyesindeki laktik asit süt verimini arttırmaktadır.Bir kg mısır silajında %1,2 Ham Protein ve 560-600 kcal/metabolik enerji bulunur.
Bu nedenlerle İlimize alınacak 30 adet mısır silaj makinesinin önemi büyüktür.İlimizde Yeterince mısır silaj makinesi olmadığından silaj yapamayan çiftçilerimizin daha karlı hayvancılık yapması sağlanacaktır.
Kastamonu İli karasal bir iklime sahiptir.% 60'ı ormanla kaplıdır. Bölgemizde Marjinal geliri en yüksek tarım kolu hayvancılıktır. Kastamonu İlinde, mısır silajı ile kaba yem açığını kapatarak, dengeli bir hayvan beslenmesi yapılması, kaba yem masrafında % 50 düşüş , süt veriminde de % 30 civarında artış sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu proje ile; 30 kişilik grup oluşturan tarımsal kalkınma kooperatifi üyelerine veya köylere birer adet silaj makinesi verilerek, mısır silajının yapımının yaygınlaştırılarak, hayvansal üretimin (et-Süt) arttırılması ve vatandaşlarımızın gelir sevilerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Proje ile 30 gruba, 30 adet traktör kuyruk milinden hareket alan, seyyar, tek sıralı, parçalayıcı bıçak adedi 12, hareket iletimi 4 kayışlı, 2,5-4,5 da/saat iş verimi ve TSE onaylı mısır silaj makinesi verilecektir.

4.ALT-PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ve MİKTARI:
Normal şartlarda bir inek günde ortalama10 kg. süt verir.Laktasyon süresi 200 gün
Yıllık süt verimi.....10 kgx200 gün=2000 kg/yıl
Mısır silajı ile beslemede süt verimi.....(0x10)+10=13 kg
Yıllık süt verimi.....13 kgx200 gün=2600 kg/yıl
Yıllık Verim Artışı.....2600-2000=600 kg/yıl
6 inek normal süt geliri.....6x2000x575.000=6.900.000.000 TL
Proje 30 hane 180 inek için tasarlandı
Hane başı 6 inek.....600x6=3600 kg süt elde edilir.
30 hane süt verimi.....30x3600=108.000 kg
Bir kg süt pazarda 750.000 TL, Süt fabrikaları ise 400.000 TL'ye almaktadır.
Ortalama Süt Fiyatı.....(750.000+400.000)/2=575.000 TL.
Yılık Gelir Artışı.....3600 kgx575.000=2.070.000.000 TL.
30 hanenin süt geliri.....108.000x575.000 =62.100.000.000 TL.
Bir inek mısır silajıyla beslendiğinde % 50 daha az kuru ot verilir.Günde 7 kg kuru ot verilirse, 3.5 kg'a düşer.Kuru Ot Tasarrufu .....3,5 kgx200 gün=700 kg.Bir kg kuru ot fiyatı.....180.000.000 TL./kg
6 inek için.....700x6=4200 kg
Bir kg mısır silajı.....55.000 TL
Bir ineğin yıllık mısır silajı tüketimi.....16 kg günx200 gün=3200 kg
6 inek için.....3200x6=19200 kg
Bir işletme silaj firesi.....800 kg
Bir kg mısır silajının fiyatı.....55.000 TL/kg

6 İneklik bir işletme Üretimi

.............Süt Artışı(Kg).....Kuru ot Tasarruf Miktarı(Kg).....Bir İşletme Silaj Üretimi(Kg)
Birinci Yıl.....3600.....4200.....20000
İkinci Yıl.....3600.....4200.....20000
Üçüncü Yıl.....3600.....4200.....20000
Dördüncü Yıl.....3600.....4200.....20000
Beşinci Yıl.....3600.....4200.....20000
TOPLAM.....18000.....21000.....100000

5.ALT-PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: Projenin süresi toplam 5 yıldır. İlk iki yılı ödemesiz olup, kredi faizsiz olarak 3 yılda eşit taksitler halinde geri ödenecektir. Mısır silaj makinesi sermayesinin 2.400.000.000 TL'lik kısmı, 30 kişilik gruplardan eşit oranda peşin olarak alınacaktır.

6.ALT-PROJENİN GELİR-GİDER ANALİZİ:

6.1. Sabit Giderler
6 İnek İçin, 4 da. Silajlık mısır ekimi.....(TL)
Mısır Silaj Makinesi+KDV+Nakliye.....5.000.000.000
Silajlık Mısır Tohumu dekara 3 kg-1 kg 3.000.000 TL.....36.000.000
Sürüm-Ekim-Çapa-Hasat.....400.000.000
Gübre.....200.000.000
Yaşama Payı İçin Kuru Ot (21 kgx300günx180.000 TL).....1.134.000.000
Mısır Silajı Tüketimi (96 kgx200günx55.000 TL).....1.056.000.000
İşçilik (3.600.000 TL yıllık, 1,5 ay bu işle meşgul olursa).....450.000.000
Diğer Giderler.....500.000.000
TOPLAM.....8.776.000.000

6 inek için 5 yıllık toplam gider: 8.776.000.000-5.000.000.000=3.776.000.000 TL
3.776.000.000x5=18.880.000.000 TL.
18.880.000.000+5.000.000.000=23.880.000.000 TL
30 İşletme için:30x23.880.000.000=716.400.000.000 TL

6.2. İşletme Giderleri
6 İnek İçin.....(TL)
Kesif Yem Gideri (30 kg/günx240günx400.000 TL/kg).....2.880.000.000
İlaç.....100.000.000
Tamirat, Bakım vs......50.000.000
TOPLAM.....3.030.000.000

5 Yıllık İşletme Gideri:3.030.000.000x5=15.150.000.000 TL
30 Silaj Makinesi İçin:454.500.000.000 TL
6.3 Toplam Giderler.....(TL)
...............Bir İşletme.....30 İşletme
Sabit Giderler.....23.880.000.000.....716.400.000.000
İşletme Giderleri.....15.150.000.000.....454.500.000.000
TOPLAM.....39.030.000.000.....1.170.900.000.000

6.4. Toplam Gelirler: Bir İşletme geliri

..........6 İnek Normal Süt Geliri (TL)
(6x2000x575000).....Süt Geliri Artışı (TL)
(3600x575.000).....Kuru ot Karı
(TL)
(4200x180.000).....6 İneğin Tükettiği Mısır Silajının Değeri(TL)
(19200x55.000)
Birinci Yıl.....6.900.000.0000.....2.070.000.000.....756.000.000.....1.056.000.000
İkinci Yıl.....6.900.000.0000.....2.070.000.000.....756.000.000.....1.056.000.000
Üçüncü Yıl.....6.900.000.0000.....2.070.000.000.....756.000.000.....1.056.000.000
Dördüncü Yıl.....6.900.000.0000.....2.070.000.000.....756.000.000.....1.056.000.000
Beşinci Yıl.....6.900.000.0000.....2.070.000.000.....756.000.000.....1.056.000.000
TOPLAM.....34.500.000.000.....10.350.000.000
3.780.000.000.....5.280.000.000

Silaj Makinesinin 5 yıl sonunda satış değeri.....500.000.000 TL
6 ineğin 5 yıllık geliri.....34.500.000.000+10.350.000.000+3.780.000.000+5.280.000.000+500.000.000=54.410.000.000 TL

30 İşletmenin 5 yıllık geliri.....54.410.000.000x30=1.632.300.000.000 TL

6.5. Gelir Gider Analizi
Gelirler ve Giderler (TL)
..........Bir İşletme.....34 İşletme
İşletme Gelirleri.....54.410.000.000.....1.632.300.000.000
İşletme Giderleri.....39.030.000.000.....1.170.900.000.000
Net Kar.....15.380.000.000.....461.400.000.000

Bir işletmenin 5 yıllık karı 15.380.000.000 TL, yıllık ortalama karı 3.076.000.000 TL.dir. Toplam proje karı 461.400.000.000 TL.dir. Proje ikinci yılda kara geçmektedir.

6.6. Geri Ödeme Planı
Mısır silaj makinesi Sermayesinin 2.600.000.000 TL'sinin S.Y.D.V.'ınca, diğer giderlerin ise fayda sahiplerince öz kaynak olarak karşılanması öngörülmüştür. Mısır silaj makinesi sermayesinin kalan 2.400.000.000 TL'si 30 hissedardan eşit olarak alınacaktır.

SYDV'ınca gönderilecek toplam Kredi:2.600.000.000 TLx30=78.000.000.000 TL

....................1.TAKSİT.....2.TAKSİT.....3.TAKSİT.....TL/YIL
Birinci Yıl(2004).....--.....--.....--.....--
İkinci Yıl (2005).....--.....--.....--.....--
Üçüncü Yıl (2006).....288.900.000.....288.900.000.....288.900.000.....866.700.000
Dördüncü Yıl (2007).....288.900.000.....288.900.000.....288.900.000.....866.700.000
Beşinci Yıl (2008).....288.900.000.....288.900.000.....288.900.000.....866.700.000
TOPLAM.....866.700.000.....866.700.000.....866.700.000.....2.600.000.000

7.ALT-PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER:

Bir işletmenin 5 yıllık karının 15.380.000.000 TL, yıllık ortalama karının ise 3.076.000.000 TL. olması projenin uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Kastamonu İlinde silaj üretimini kısıtlayan en büyük faktörlerden birisi silaj mekanizasyonunun fazla gelişmemiş olmasıdır.Ayrıca Kastamonu İlinde 15 adet süt işleme fabrikasının ve süt toplama işi yapan özel teşebbüslerin yeterli sayıda olması bir arz fazlasına neden olmayacaktır.

8.ALT-PROJENİN EKLERİ:
Proje; Tarım İl Müdürlüğü ve SYDV'ınca birlikte yürütülecektir.Alınacak 30 adet mısır silaj makineleri, teknik şartnameye ve istenilen işe uygunluğu teknik elemanlarca kontrol edildikten sonra teslim alınacaktır.

Projeyi Hazırlayanlar Kontrol Eden

 
  Bugün 15 ziyaretçi (57 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=