.
  Arıcılık
 

 

ARICILIK PROJESİ

1.ALT- PROJENİN ADI ve KONUSU: Yoksullar için gelir getirici mikro ölçekli alt-projelerden, Tarım Bakanlığının Öngördüğü Doğrultuda 2003 Yılında (3390 Sicil No İle Kurulan) Kastamonu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Üyesi, 30 Arı Yetiştiricisi, 20 Arılı Kovan Donanım Projesi.

2.ALT- PROJENİN UYGULAMA YERİ:
Kastamonu İli Merkez Hasköy, Gülef, Şeyh, Aksinir, Şeker Emirler, Akkaya, Bostan Köyleri

3. ALT- PROJENİN AMACI ve GEREKÇESİ: Proje esas itibarı ile ; İlimizdeki arıcılık için elverişli iklim ve bitki çeşitlerinden yeteri kadar yararlanarak hem yetiştiricilerin gelir seviyesini yükseltmek, hem Milli Ekonomiye şimdikine nazaran daha büyük katkılar sağlamak, hem de sağlık için çok yararlı bir besinden, halkımızın daha fazla ve daha yaygın olarak yararlanmasını mümkün kılmak amacıyla gerçekleştirmek üzere hazırlanmıştır.
Bu maksatla:
a) Arı hastalıklarıyla mücadelede insan sağlığı için zararlı olmayan ilaçlar seçilecek ve bunların uygulamaları yaygınlaştırmak.
b) Özellikle bahçe ziraatı yapan çiftçilerin yeterli sayıda arılı kovana sahip olmaları sağlanacak.
c) Arıcılık yapanların teknik bilgileri artırılacak, bu maksatla daha düzenli ve seviyeli kurslar düzenlemek.
d) İlimizde az topraklı çiftçilere gelir yaratmak, orman içi ve orman kenarı köylerde yaşayan toplumun kendi yöresindeki flora zenginliğini üretim potansiyeline çevirmek suretiyle gelir kaynağı sağlanacaktır.
Arıcılık Türk Milletinin yerleşik hayatında önemli faaliyet alanlarından biri olagelmiştir. Bu faaliyetin en önemli ürünü olan bal bir çok ATA SÖZÜMÜZDE yer almıştır. Keza,bir çok hastalığın içten ve dıştan tedavisinde şifa ve kuvvet verici olarak kullanılmaktan başka bal, hemen her köylü evinde küplerde, kazan veya gaz tenekelerinde saklanan kışlık yiyeceklerin başında gelmiştir. Üretim esas itibarı ile aile ihtiyacını karşılamak,şehir ve kasabalardaki dostlara hediye olarak gönderilmek üzere yapılmıştır. Diğer ihtiyaçlar için gerekli parayı temin etmek maksadıyla mahalli pazarlarda satılan bal, üretimin cüzi bir kısmını teşkil etmiştir. Bu durumda aileler bal üretimini artırmak için özel bir çaba göstermişler,kütük ve sepet kovanlardan sağladıkları ile yetinmemişler.
Zamanla şehirleşmenin hızlanması ve tüketici nüfusunun artması, balında Pazar için üretilmesine yol açmış, daha sonra iptidai kovanlar ve metotlarla yeterli gelir sağlanamayacağı anlaşılmıştır. Tarım Teşkilatının açtığı kurslarla tanıtılan fenni kovan ve öğretilen tekniklerle üretim dönemi başlamış. İlimiz ileri bir arıcılık ve bal üretimi için iklim ve floraya sahip olmasına rağmen,hayat şartlarının yükselmesine paralel olarak artan bal ihtiyacının, iç ve dış taleplerini karşılamaktan çok uzaktadır. Arıcılığı ileri ülkelerde bal üretimi kadar, bahçe bitkilerinde döllenmeyi sağlamak ve artırmak amacı ile arıcılık yapmakta, ama ülkemizde ve ilimizde arının bu fonksiyonu henüz gereği kadar bilinmemektedir.

4.ALT-PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ve MİKTARI:
Bölgemizde ortalama kovan başına bal verimi 15 kg ,balmumu 1 kg ve oğul verimi % 50 olarak baz alınmıştır.
20 Arı Kolonisi İçin
.....-.....Kümülatif Koloni Artışı (Adet).....OĞUL (Adet).....BAL (Kg).....BALMUMU(Kg)
Birinci Yıl.....20.....-.....-.....-
İkinci Yıl.....20.....10.....300.....20
Üçüncü Yıl.....30.....15.....450.....30
Dördüncü Yıl.....45.....22.....675.....45
Beşinci Yıl.....67.....33.....1005.....67
TOPLAM.....182.....80.....2430.....162

5.ALT-PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: Projenin süresi toplam 5 yıldır. İlk iki yılı ödemesiz olup, kredi faizsiz olarak 3 yılda eşit taksitler halinde geri ödenecektir.

6.ALT-PROJENİN GELİR-GİDER ANALİZİ:
6.1. Sabit Giderler: 20 kovanlık Bir İşletme için;

Malzemenin.....Cinsi.....Miktarı.....Birim Fiyatı (TL).....TUTARI (TL)
Arılı Kovan.....20 Adet.....130.000.000.....2.600.000.000
Temel Petek.....20 kg.....10.000.000.....200.000.000
Galvanize Şurupluk.....20 Adet.....2.000.000.....40.000.000
Arı Fırçası.....1 Adet.....1.000.000.....1.000.000
Arıcı Mahmuzu.....1 Adet.....1.000.000.....1.000.000
Arıcı Maskesi.....1 Adet.....4.500.000.....4.500.000
Arıcı El Demiri.....1 Adet.....1.000.000.....1.000.000
Arıcı Körüğü.....1 Adet.....4.500.000.....4.500.000
Arıcı Eldiveni.....1 Çift.....2.500.000.....2.500.000
Arıcı Bizi.....1 Adet.....1.000.000.....1.000.000
Tel Makara.....1 Adet.....2.500.000.....2.500.000
İşçilik 3.000.000tl/günx180 gün.....1 Adet.....540.000.000.....540.000.000
TOPLAM.....3.398.000.000

30 İşletme Sabit Giderler Toplamı:3.398.000.000 tlx30=101.940.000.000 tl
6.2. İşletme Giderleri: 20 kovanlık Bir İşletme için;
(Bir yıl için).....(TL)
Hastalık ve Zararlılarla Mücadele.....100.000.000
Şurupla( Şeker) beslenme giderleri (20 kg. x 20 Adet x 1.800.000 TL).....720.000.000
Arı Keki 1 kg. x20 Adet x 5.000.000 TL.....100.000.000
İşletme Giderleri nakliye,akaryakıt,Eğitim ve personel yolluğu olarak.....1.500.000.000
162 Adet Boş Kovan (5 yılda).....8.100.000.000
TOPLAM.....10.520.000.000

30 İşletme Giderleri Toplamı.....10.520.000.000 TL x 30:315.600.000.000 TL

6.3 Toplam Giderler:
(bir İşletme).....(TL)
Sabit Giderler.....3.398.000.000
İşletme Giderleri.....10.520.000.000
TOPLAM.....13.918.000.000

(30 İşletmenin).....(TL)
Sabit Giderler.....101.940.000.000
İşletme Giderleri.....315.600.000.000
TOPLAM.....417.540.000.000

6.4. Toplam Gelirler:Bir İşletme Geliri

.....KOLONİ SAYISI(Adet).....BAL VERİMİ (Kg).....BAL FİYATI (Kg/TL).....BAL (TL).....BALMUMU VERİMİ (Kg).....BALMUMU FİYATI (TL/kg).....BALMUMU GELİRİ (TL)
1. Yıl.....20.....-.....-.....-.....-.....-.....-
2. Yıl*.....20.....300.....10.000.000.....3.000.000.000.....20.....5.000.000.....100.000.000
3. Yıl**.....30.....450.....10.000.000.....4.500.000.000.....30.....5.000.000.....150.000.000
4. Yıl***.....45.....675.....10.000.000.....6.750.000.000.....45.....5.000.000.....225.000.000
5. Yıl.....67.....1005.....10.000.000.....10.050.000.000.....67.....5.000.000.....335.000.000
TOPLAM.....182.....2430.....10.000.000.....24.300.000.000.....162.....5.000.000.....810.000.000
GENEL TOPLAM.....25.110.000.000

30 İşletme Gelirleri Toplamı:25.110.000.000x30=753.300.000.000 Tl.

6.5. Gelir Gider Analizi
Gelirler ve Giderler.....(TL)
...............Bir İşletme.....30 İşletme
İşletme Gelirleri.....25.110.000.000.....753.300.000.000
İşletme Giderleri.....13.918.000.000.....417.540.000.000
Net Kar.....11.192.000.000.....335.760.000.000

Bir işletmenin 5 yıllık karı 11.192.000.000, yıllık ortalama karı ise 2.238.400.000 tl.dir.Toplam proje kari ise 335.760.000.000 tl.dir.Proje 4.yılda kara geçmektedir.

6.6. Geri Ödeme Planı
Arılı Kovanın, S.Y.D.V.'ınca, diğer giderlerin ise fayda sahibince karşılanması öngörülmüştür.
Arılı Kovan Sermayesi: 2.600.000.000 tl/koloni
SYDV'ınca gönderilecek toplam Kredi:2.600.000.000tlx30=78.000.000.000 tl.

..........1.TAKSİT.....2.TAKSİT.....3.TAKSİT.....TL/YIL
Birinci Yıl(2004).....--.....--.....--.....--
İkinci Yıl (2005).....--.....--.....--.....--
Üçüncü Yıl (2006).....288.900.000.....288.900.000.....288.900.000.....866.700.000
Dördüncü Yıl (2007).....288.900.000.....288.900.000.....288.900.000.....866.700.000
Beşinci Yıl (2008).....288.900.000.....288.900.000.....288.900.000.....866.700.000
TOPLAM.....866.700.000.....866.700.000.....866.700.000.....2.600.000.000

7.ALT-PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER:
Bir İşletmenin 5 yıllık karının11.192.000.000 , yıllık ortalama karının ise 2.238.400.000 tl olması projenin uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca Kastamonu İlinin bakir ve zengin olması, projenin başarılı olmasını sağlayacaktır.Ülkemizin ihtiyacı olan bal üretimine katkı sağlayacak, bir arz fazlasına neden olmayacaktır.

8.ALT-PROJENİN EKLERİ:
Proje; SYDV'nın karşılayacağı finansmanla Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği (KAYB) ve Tarım İl Müdürlüğü teknik elemanları koordinatörlüğünde yürütülecektir. Bu dayanışma, yeni kurulan KAYB üyelerini arıcılığa teşvik edecek ve kurulacak olan diğer birliklere örnek teşkil edecektir.

Projeyi Hazırlayan     Kontrol Eden      ONAYLAYAN

 
  Bugün 13 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=