.
  Süt Sığırcılığı
 

 

SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ

.....İLİ
.....İLÇESİ
.....KÖYÜ

30 KİŞİ X 2 ADET DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ 2004

İÇİNDEKİLER

1.PROJENİN ÖZETİ
2.PROJENİN GEREKÇESİ
3.PROJENİN AMACI
4.PROJE KAPSAMINA GİRECEK KİŞİLERİN SEÇİMİ
5.PROJE HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER
5.1. Üretim Konusu Ve Tekniği
5.2. Besleme Prensipleri
6.DÜVELERİN SEÇİMİ
7.PROJE UYGULAYICISI VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR
8.PROJE GİDERLERİ
Sabit Yatırım Giderleri
9.YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI
10.PROJE GELİRLERİ
11. YILLLIK İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI
12. EKONOMİK VE MALİ ANALİZLER
13. FİNANS KAYNAĞI
14. SONUÇ

I- I- PROJENİN ÖZETİ

1- Projenin Adı :
Süt Sığırcılığı Projesi
2- Projenin Uygulama Yılı: 2004
3- Projenin Uygulama Yeri: Güroymak İlçesi Aşağıkolbaşı Köyü
4- Projenin Kapasitesi: 30 Aile İçin 2'şer Adet Simental Irkı Gebe Düve
5- Projenin Uygulayıcısı: Tarım İl Müdürlüğü , Tarım Ve Köy işleri Bakanlığı
6- Proje Tutarı: 234.097.000.000 TL.
7- Finansman Durumu: Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı
a. Öz kaynak: 82.197.000.000
b. Tarım il Müdürlüğü,Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı: 151.900.000.000 TL

Bitlis ili ,Güroymak ilçesine bağlı aşağıkolbaşı köyü ilçe merkezine 6 km. uzaklıkta ilçenin güneyinde yer almaktadır.100 hanesi ve 1100 nüfusa sahiptir.
Geniş mera alanlarına sahip köyümüz geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.Köyümüzde bulunan hayvanların tamamını küçükbaş hayvanlar oluşturmaktadır.Köyümüz arazilerinin çoğunluğu-nu yem bitkileri oluşturmaktadır.
II-PROJENİN GEREKÇESİ
Gere ülkemizde gerekse bölgemizde uygulanan süt inekçiliği genellikle ekstansif karekterde olup,gelenekselleşmiş bir tarzda devam etmektedir.İlçemiz büyükbaş havanclığı genellikle verimi düşük yerli ırklardan oluşmaktadır.Bu proje yardımı ile geleneksel yapı yerine entansif bir yaklaşım ile beslenenin sürekliliğini küçük aile işletmelerinin daha bilinçli bir şekilde hayvancılığa yöneltilmeleri,birim hayvandan daha fazla gelir sağlanarak işletmedeki atıl işgücünü değerlendirmek mümkün olacaktır.
Bölgemizde yaşanan bazı göçler ve ekonomik sorunlar nedeniyle köy nüfusunda azalmalar meydana gelmiştir.Son yıllarda ekonomik şartların iyileşmesi sebebiyle göçlerin sona ermesi hastalık sebebiyle ölen veya satılan büyük baş hayvanların çokluğu nedeni ile köyde hiç
büyükbaş hayvan bulunmamaktadır.Bu proje ile insanların kendi köyünde istihdamına önemli katkıda bulunacaktır.

Bölgemiz topoğrafik ve coğrafik yapı bakımından dağlık ve engebeli bir yapı yanında geniş mera alanlarına sahiptir.Mevcut tarım arazilerinin ekonomiklik sınırı olan 5 dekarın altına düşen tarım arazilerinin sayısı küçümsenemeyecek miktardadır.Tarımsal faaliyetleri iklim ve toprak yapısı bakımından yonca,fiğ,korunga gibi baklagil yem bitkilerinin yetiştirilmesine elverişlidir.

III-PROJENİN AMACI
İnsan beslenmesinde çok önemli bir yer tutan proteinlerin en az yarısının hayvansal kökenli olması gerektiğinden sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için hayvansal kökenli protein kaynağı olan et ve süt ile bunların mamülleri olan ürünlerin üretimini artırmamız şarttır.İnsan gıdası olmayan bitkisel maddeleri değerli bir insan gıdası olan et ve süte dönüştürmek için hayvancılığın her gün artan miktarlarda desteklenmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak hayli zahmetli olan bu sektöre yeni üreticiler kazandırılması bunların finansman yönünden desteklenmesi ile mümkün olacaktır.

Bu Projenin Amaçları Şunlardır:

1-Köylünün temel geçim kaynağı olan hayvancılığın tekrar canlandırılmasıyla ekonomik kalkınmanın sağlanması,
2-Köyümüzde bulunan çayır-mera ve yaylaları en iyi şekilde değerlendirerek ekonomik getiriye dönüştürmek,aynı zamanda mera ıslahına yardımcı olmak.
3-Kurulacak olan çekirdek işletmelerle,yüksek verimli genetik kabiliyeti yüksek ve yöre şartlarına uygun damızlık nitelikli süt sığırı ihtiyacının karşılanması ve mevcut ırkların ıslahı ile verim artışının sağlanması,
4-Et ve süt veriminin artırılması ile çiftçi gelirinin yükseltilmesi,
5-Küçük çiftçilere modern işletmecilik tekniklerinin öğretilmesi,
6-istihdam oluşturulması ve varolan atıl işgücünün değerlendirilmesi,
7-Tarımsal yayım ve hayvan sağlığını koruma hizmetlerinin daha etkin bir hale getirilmesi,
8-Yem bitkileri ekiminin teşvik edilmesi ile hayvancılıkta yonca,mısır,fiğ gibi kaliteli kaba yemlerin işletmede üretilip silaj yapılarak kışın kullanılmasının sağlanması.

IV-PROJE KAPSAMINA GİRECEK KİŞİLERİN SEÇİMİ
Proje uygulama alanı olarak seçilen Güroymak aşağıkolbaşı köyünde ikamet eden çiftçiler arasında yapılacak olan seçimle hayvan
dağıtımı yapılacaktır.Bu proje kapsamına sadece aşağıkolbaşı köylüleri girecektir.Başvuru sahibi çiftçilerimizde aranacak şartlar şunlardır;
Büyükbaş hayvan yetiştirme konusunda deneyime sahip,yeterli miktarda yem bitkisi ekilişine istekli,çayır mera ve yaylaklardan yararlanabilecek durumda olan gelir seviyesi düşük ,atıl işgücü fazla,yeniliklere açık genç nüfusa sahip aile işletmelerine öncelik tanınacaktır.Ayrıca ahır şartları uygun veya asgari seviyede .Bu şartlarını sağlayacak şekilde düzelten çiftçiler tercih edilecektir.Seçimi yapılan çiftçilere köyde görevli (ziraat mühendisi) tarım danışmanı tarafından kurs düzenlenecektir.

V-PROJE HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER
1-ÜRETİM KONUSU VE TEKİĞİ

Süt sığırcılığında çevre şartları ile ırkların uyum içinde olması esastır.Bu nedenle ırk olarak simental ırkı köyümüz için uygun görülmüştür.Gebe olarak gelecek düvelerden elde edilecek dişi hayvanlar süt üretimi amaçlı işletmede tutulacak yada damızlık olarak satılacak,erkek olanlarda besiye alınarak 2,5-3 yaşlı olarak kasaplık satılacaktır.Bu şekilde damızlık dişiler işletme kapasitesini artıracağı gibi çiftçilere satılmaları sonucu yeni damızlık işletmelerin kurulmasına nüvelik edecektir.Suni tohumlama tercih edileceğinden işletmede boğa tutulmayacak,tosun yada boğa halinde satılarak işletmeye gelir sağlanacaktır.

2-BESLENME PRENSİPLERİ
Hayvan besinleri kaba ve kesif yemler olarak ikiye ayrılır.Kaliteli kaba yem ihtiyacının tamamı işletmeden karşılanacak şekilde yem bitkileri (yonca,silajlık mısır,korunga, fiğ vb.)ekilişi yapılacak ,kesif yem rasyonuna giren ve işletmede üretilen kısmı (yemlik arpa,yemlik buğday vb.)işletmeden,diğer kısmı dışarıdan temin edilecek ,en ekonomik rasyonu hazırlamada Tarım Danışmanı tarafından bilgi verilecektir.İlçemiz Doğu Anadolu Bölgesinin doğusunda bulunan karasal iklim kuşağında ve yükseltisi fazla olduğundan mera ve yaylalardan 5-6 ay yararlanılmaktadır.Diğer 6-7 ay ise ahırda beslenmektedir.

VI-DÜVELERİN SEÇİMİ
Proje için satın alınacak 60 adet simental ırkı gebe düve damızlık nitelikli olacaktır.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bitlis il Müdürlüğü tarafından veteriner hekimi,ziraat mühendisi (zooteknist) ile oluşturulacak komisyonca seçimleri yapılacaktır.

VII-PROJE UYGULAYICISI VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR
Söz konusu proje ;Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kapsamında uygulanacaktır.Bakanlığa bağlı ilgili araştırma enstitüleri ile bu konuda uğraş veren özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.

VIII-PROJE GİDERLERİ
1-SABİT YATIRIM GİDERİ


a.Ahır İnşaatı.....Mevcut
b.Düve alımı
1. 1Adet işletmenin hayvan bedeli 2x2.200.000.000TL=4.400.000.000TL
2. 1Adet işletmenin sigorta bedeli.....330.000.000 TL.
3. 30 Adet işletmenin hayvan bedeli.....30x4.400.000.000TL=132.000.000.000TL.
4. 30 Adet işletmenin sigorta bedeli.....30x330.000.000= 9.900.000.000TL

Toplam.....132.000.000.000 + 9.900.000.000 =141.900.000.000TL

2-İŞLETME GİDERLERİ

a. Personel Giderleri : Ailedeki Atıl İşgücü Kullanılacaktır.

b. Yem Giderleri : Hayvancılıkta 2 Çeşit Yem Kullanılır.

1). Kaba Yem : 4 Ay Meradan Ücretsiz Yararlanılacak ,8 Ayda İşletmede Üretilecek Olan Kaba Yemin Maliyeti 240.000 Tl /Kg'dır. 1BBHB İçin beslenmenin ahırda yapıldığı 250 günlük kaba yem ihtiyacı 3500 kg'dır .

BBHB Yıllık ortalama kaba yem maliyeti
1 işletme KY ihtiyacı.....2 x 3500 kg = 7.000 kg
1 işletmenin KY maliyeti.....7.000 x 240.000 =1.680.000.000TL.
30 İşletmenin KY ihtiyacı.....30 x 7.000 =210.000TL
30 işletmenin KY maliyeti.....30x1.680.000.000=50.400.000.000TL
2). Kesif Yem : Kesif yem büyük oranda dışarıdan temin edilecek. kg maliyeti 380.000 TL'dır . 3 kg süt verimi için 1 kg kesif yem gerekeceği,günlük Günlük 15 kg'dan 270 günlük laktasyon süresince yılda 4050 kg süt vereceği dikkate alındığında 4050 / 3 = 1350 kg kesif yeme ihtiyaç vardır.

BBHB Yıllık Ortalama Kesif Yem Maliyeti
1 İşletme kesif yem ihtiyacı.....2 x 1350kg = 2.700kg
1 işletmenin kesif yem maliyeti.....2700 x 380.000TL =1.026.000.000 TL
30 İşletmenin kesif yem ihtiyacı.....30 x 2700 =81.000 kg
30 işletmenin kesif yem maliyeti.....30 x 1.026.000.000 = 30.780.000.000 TL.

c.Tuz Ve Minarel Madde.....60 Baş x 1.200.000=72.000.000 TL.
d.Veterinerlik İlaç Ve Aşı Gideri.....30x6.500.000= 195.000.000TL
e.Elektrik - Su Nakliye Gideri.....= 300.000.000 TL
f.Bakım Onarım Giderleri.....= 200.000.000 TL
g.Beklenmeyen Giderler( %3):.....= 250.000.000 TL
h.Hayvan Nakliye Giderleri.....= 10.000.000.000 TL

IX-YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI :

=50.400.000.000 + 30.780.000.000 + 72.000.000 + 195.000.000 + 300.000.000 + 200.000.000 + 250.000.000 + 10.000.000.000= 92.197.000.000 TL

X- PROJE GELİRLERİ
a. Süt geliri : Bir sağmal ineğin yılda 4050 kg süt vereceği ve süt fiyatının 750.000 TL /kg olacağı esas alınmıştır.
Sığırlardan elde edilecek olan süt köylüler tarafından bir arada toplanarak her gün Oduncular Köyü'nde bulunan mandıra ve Muş'tan gelen süt işletme tesisi yetkililerine verilecektir.

1 işletmenin yıllık süt miktarı 2 inek x 4050 kg 8.100kg
1 işletmenin yıllık süt satışı geliri 8.100 kg x 750.000 TL = 6.075.000.000 TL
30 işletmenin yıllık süt miktarı : 30 x 8.100kg = 243.000 kg
30 işletmenin yıllık süt satışı geliri : 243.000 kg x 750.000 TL= 182.250.000.000 TL
( Yavru Geliri Hesaplamalara Dahil Edilmemiştir.)

XI-YILLIK İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI:
182.250.000.000 TL

XII-EKONOMİK VE MALİ ANALİZLER:


1 işletme için

YILLIK GELİRLER.....182.250.000.000 TL.
YILLIK GİDERLER.....92.197.000.000 TL.
NET KAR.....90.053.000.000 TL.

PROJE TUTARI.....141.900.000.000 + 92.197.000.000 = 234.097.000.000 TL.

XIII-FİNANSMAN KAYNAĞI

Projenin sabit yatırımı olarak alınacak olan 60 adet simental ırkı gebe düve ,sigorta ulaşım masrafları Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı diğer işletme masrafları çiftçiler tarafından karşılanacaktır.

XIV-SONUÇ

Bu projenin hayata geçirilmesiyle bölgemizde çeşitli nedenlerle yapılamayan süt sığırcılığını yeniden canlandırmak , çiftçilerimize istihdam oluşturmak kaydıyla SÜT SIĞIRCILIĞINDAKİ hareketliliği sağlamak hedeflenmektedir.
HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ

.....TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 2004

1.ALT- PROJENİN ADI ve KONUSU: Yoksullar için gelir getirici mikro ölçekli alt-projelerden, 30 BaşX30 Kişi Süt Sığırcılığı Projesi.

2.ALT- PROJENİN UYGULAMA YERİ: Kastamonu İli Merkez Bostan, Çatören, Çiban, İmam, Kurucaören, Yaka, Yolkonak, Ahlatçık, Çavundur, Gelinören, Kızılkese Köyleri

3. ALT- PROJENİN AMACI ve GEREKÇESİ: Kastamonu İli karasal bir iklime sahiptir.% 60'ı ormanla kaplıdır. Marjinal geliri en yüksek tarım kolu Bölgemizde hayvancılıktır. Bu proje ile; köyde yaşayan, yoksul vatandaşlarımıza bir adet Montofon ırkı gebe düve verilerek, yıl içinde düzenli bir gelir kazandırmak, ürün çeşitliliğini, hayvansal protein tüketimini arttırmak ve yoksul vatandaşlarımızın gelir sevilerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Proje ile 30 kişiye, 30 Montofon ırkı gebe düve verilecektir.

4.ALT-PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ve MİKTARI:

.....-.....SÜT (Kg).....BUZAĞI (Adet).....GÜBRE(Kg)
Birinci Yıl.....-.....-.....2950
İkinci Yıl.....3750.....1.....3650
Üçüncü Yıl.....4000.....1.....4380
Dördüncü Yıl.....4250.....1.....5110
Beşinci Yıl.....4500.....1.....5475
TOPLAM.....16500.....4.....21565

5.ALT-PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: Projenin süresi toplam 5 yıldır. İlk iki yılı ödemesiz olup, kredi faizsiz olarak 3 yılda eşit taksitler halinde geri ödenecektir.

6.ALT-PROJENİN GELİR-GİDER ANALİZİ:

6.1. Sabit Giderler: Bir İnek İçin,(TL)

Hayvan Sermeyesi (Bir baş gebe düve,İşletme Teslimi).....2.600.000.000
Yaşama Payı İçin Kuru Ot (7kgx300günx180.000 TL).....378.000.000
İşçilik (3.600.000tl yıllık, 10 hayvana bakarsa, bir hayvan için 360.000.000. tl ve % 50 Bitkisel üretim yaparsa; hayvancılık için işçilik.....180.000.000
Diğer Giderler (İlaç,Elektrik, Tohumlama v.s.).....100.000.000
TOPLAM.....3.258.000.000

Bir inek için 5 yıllık toplam gider.....3.258.000.000-2.600.000.000=658.000.000 TL 658.000.000X5=3.290.000.000 TL.
3.290.000.000+2.600.000.000=5.890.000.000 TL

30 İnek için.....30x5.890.000.000=176.700.000.000 tl

6.2. İşletme Giderleri:Bir İnek İçin   (tl)
Kesif Yem Gideri (5 kg/günx240günx400.000 TL/kg).....480.000.000
Düve Büyütme Masrafı (yıl/TL).....500.000.000
TOPLAM 980.000.000

5 Yıllık İşletme Gideri.....4.900.000.000 TL
30 İnek İçin.....147.000.000.000 TL

6.3 Toplam Giderler.....(TL)

.....-.....Bir İşletme.....30 İşletme
Sabit Giderler.....5.890.000.000.....176.700.000.000
İşletme Giderleri.....4.900.000.000.....147.000.000.000
TOPLAM.....10.790.000.000.....323.700.000.000

6.4. Toplam Gelirler.....Bir İnek Süt Geliri
Buzağılar 1 yaşında düve olarak satılmıştır.
1 kg sütün satış fiyatı.....400.000 TL/kg
1 kg gübrenin fiyatı.....12.500 TL/kg

YIL.....DÜVE GELİRİ (TL).....SÜT VERİMİ (Kg).....SÜT GELİRİ (TL).....GÜBRE (Kg).....GÜBRE GELİRİ (TL)
Birinci Yıl.....-.....-.....-.....2950.....36.875.000
İkinci Yıl.....1.500.000.000.....3750.....1.500.000.000.....2950.....36.875.000
Üçüncü Yıl.....1.500.000.000.....4000.....1.600.000.000.....2950.....36.875.000
Dördüncü Yıl.....1.500.000.000.....4250.....1.700.000.000.....2950.....36.875.000
Beşinci Yıl.....1.500.000.000.....4500.....1.800.000.000.....2950.....36.875.000
TOPLAM.....6.000.000.000.....16500.....6.600.000.000.....14750.....184.375.000

Bir ineğin 5 yıl sonunda damızlık dışı satış değeri:2.000.000.000 tl
Bir ineğin 5 yıllık geliri.....6.000.000.000 + 6.600.000.000 + 2.000.000.000 + 184.375.000 = 14.784.375.000

30 İşletmenin 5 yıllık geliri.....14.784.375.000x30=443.531.250.000 tl.

6.5. Gelir Gider Analizi
Gelirler ve Giderler (TL)
..........-.....Bir İnek.....30 İnek
İşletme Gelirleri.....14.784.375.000.....443.531.250.000
İşletme Giderleri.....10.790.000.000.....323.700.000.000

Net Kar.....3.994.375.000.....119.831.250.000

Bir işletmenin 5 yıllık karı 3.994.375.000 tl, yıllık ortalama karı 798.875.000 tl.dir.Toplam proje karı 119.831.250.000 tl.dir. Proje üçüncü yılda kara geçmektedir.SYDV'nın vereceği 30 inek ılığında; 30 inekten 198.000.000.000 tl.lik süt geliri ve 6.000.000.000 tl.lik düve geliri olmak üzere toplam 204.000.000.000 tl.lik gelir elde edilecektir.
6.6. Geri Ödeme Planı
Hayvan Sermayesinin S.Y.D.V.'ınca diğer giderlerin ise fayda sahibince karşılanması öngörülmüştür.
Havyan Sermayesi: 2.600.000.000 tl/baş

SYDV'nca gönderilecek toplam Kredi.....2.600.000.000tlx30=78.000.000.000 tl.

YIL.....1.TAKSİT.....2.TAKSİT.....3.TAKSİT.....TL/YIL
Birinci Yıl(2004).....-.....-.....-.....-
İkinci Yıl (2005).....-.....-.....-.....-
Üçüncü Yıl (2006).....288.900.000.....288.900.000.....288.900.000.....866.700.000
Dördüncü Yıl (2007).....288.900.000.....288.900.000.....288.900.000.....866.700.000
Beşinci Yıl (2008).....288.900.000.....288.900.000.....288.900.000.....866.700.000
TOPLAM.....866.700.000.....866.700.000.....866.700.000.....2.600.000.000

7.ALT-PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER:
Bir ineğin 5 yıllık karının 3.394.375.000 tl, yıllık ortalama karının ise 798.875.000 tl olması projenin uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca Kastamonu İlinde 15 süt işleme fabrikasının ve süt toplama işi yapan özel teşebbüslerin yeterli sayıda olması bir arz fazlasına neden olmayacaktır.

8.ALT-PROJENİN EKLERİ:
Proje; Tarım İl Müdürlüğü ve SYDV'nca birlikte yürütülecektir. Hayvan seçimi bir Ziraat Mühendisi (Zooteknist) ve bir Veteriner Hekimce yapılacaktır.

Projeyi Hazırlayan         Kontrol Eden


 
  Bugün 15 ziyaretçi (60 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=