.
  Koyunculuk
 

 

1-Projenin Özeti

1

2-Giriş             

1

3-Projenin Gerçekleşmesi ve Faydaları                   

1

4-Piyasa Etüdü                  

2

5-Uygulama Yerinin Seçimi          

2

6-Uygulanacak Yayım Yöntemleri          

2

7- Proje ile İlgili Teknik Bilgiler           

2

7.1-Yemleme Yöntemi ve Kullanılacak Yemler               

3

7.2-Projenin İhtiyacı               

4

8- Teknik Kabuller                       

5

9- Projenin Mali ve Ekonomik Yönü             

6

9.1- Yatırım Giderleri            

6

9.2- İşletme Giderleri         

6

9.3- İşletme Gelirleri         

6

9.4- Gelir – Gider durumu          

7

10- Sonuç ve Değerlendirme        

7

11- Geri Ödeme Planı         

71 - PROJENİN ÖZETİ :

Projenin Adı : E
rfelek İlçesi Koyunculuğunu Geliştirme Projesi
Uygulama Yeri : Erfelek İlçesi Köyleri
Yatırım Kapasitesi :
30 Aileye 9'ar Koyun ve 1'er Koç Verilerek Sürü Oluşturulacaktır.
Projenin Yatırım Tutarı: 150.780.000.000 TL.
Projenin Finansmanı : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

2- GİRİŞ :

Tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü toprakların sınırlı olması her geçen gün erozyon ve çeşitli sebeplerle azalması, toprağa dayalı üretimin kısıtlanmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla üretim için daha az alana ihtiyaç duyan hayvancılık sektörünü, bu sektörden de meraları daha iyi değerlendiren koyunculuğun desteklenmesi gerekmektedir.
Hayvansal gıdaların tüketiminin istenilen seviyeye getirmek ekonomiye ve istihdama daha fazla katkıda bulunmak için hayvancılığı geliştirmek zorundayız. Ayrıca kırsal kesimde yaşayan küçük aile işletmelerini güçlendirmek, kırsal kesimde göçü önlemek, bakım ve besleme şartları çerçevesindeki işletmelerden daha iyi koyunculuk üniteleri oluşturmak için bu proje hazırlanmıştır.

3 - PROJENİN GEREKÇESİ VE FAYDALARI :


Bugün ülkemizde ve dünyada tarıma açılacak olan alanların sonuna gelinmiştir. Bunun için birim alandan daha çok verim almak kaçınılmaz olmuştur. Ülkemizde koyunculuk için elverişli meralar ve yaylalar mevcuttur. Barınak durumları ve yetiştirme yöntemleri ilkeldir. Ağıllar gelişigüzel inşa edilmiştir. Koyunculuğun modern ve teknik şartlarda tüm köylerde yapılmasını sağlamak, öz tüketimden kurtulup pazara yönelmek ve gelir sağlamak ilk hedeftir.
Koyunculukta fazla miktarda işletme sermayesine ihtiyaç yoktur. Çoğalması çabuk olup, yavrulama dönemi çiftçinin işinin en az olduğu döneme rastlamakta, böylece işgücü üniform olarak dağılmakta, zirai ürünün olmadığı dönemde kuzu satışları ile çiftçinin eline nakit para geçmektedir.
Proje ile makro alanda elde edilebilecek faydalar ise;

- İstihdam imkanı yaratmak
- Sağlıklı nesiller yetiştirmek
- Kırsal kesimde yaşayan orman köylülerinin ormanlar üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak
- Örnek işletmeler kurularak koyunculuğun gelişmesini teşvik etmektir.

Uygulama yerinin seçimi için koyunu olmayan, koyun için mevcut barınma yeri ve yem bitkileri için yeterli ekim alanı bulunan bu işi başarabilecek kişiler seçilecektir. Ayrıca mera ve bitki örtüsünün uygun olması şartı aranacaktır.

4 - PİYASA ETÜDÜ :

Bölge özelliğine uyduğu için ülkemizde genel olarak üretilen Karayaka ırkı koyunlar, vücut ağırlığı, yapağı kalitesi ve yavru verimi yönlerinden verimsiz olduğundan yöre halkı bu ırka itibar etmeyerek koyun yetiştiriciliğini bırakmış olduğundan, çevrede mevcut olan mera ve benzeri koyun yiyeceği yem bitkilerini değerlendirebilmek ve bu yönde yetiştiriciye daha iyi gelir sağlamak düşüncesiyle vücut ağırlığı, yavru verimi ve yapağı kalitesi yönünden Karayaka ırkından iki kat daha üstün olan Karayaka X Sakız ırklarının melezlemesinden elde edilen ve çevremize de tamamen uygun olan Bafra 1 melezi koyun ırkının bölgemize yerleştirilmesi amaçlanmış olup bu projenin uygulanması esas alınmıştır.
Proje kapsamında her çiftçi ailesine 9'ar koyun ve 1'er koç verilecektir.
Ot, korunga, yonca, saman gibi kaba yemlerin koyun besiciliğindeki payı % 90 civarında olup % 10 ise dane yemlerle karşılanmaktadır. Bunun için yeterli miktarda kaba ve kesif yem üretimi mevcuttur. Gerek yaşlanan koyunlar gerekse elde edilen kuzu, yapağı, peynir ve koyun gübresi yörede pazar bulabilecek ve değer fiyatla satılabilecektir.

5 - UYGULAMA YERİNİN SEÇİMİ :

Projeyi yürütecek kuruluşlardan oluşturulacak bir komisyon tarafından seçilen, dağ ve orman köylerinde bulunan çiftçilere öncelik verilecektir. Koyunu olmayan, koyun için mevcut barınma yeri (ağıl) ve yem bitkileri için yeterli ekim alanı bulunan, işgücü durumu iyi olup bu işi başarabilecek kişilerden seçilecektir. Ayrıca mera ve bitki örtüsünün uygun olması şartı aranacaktır.

6 - UYGULANACAK YAYIM YÖNTEMLERİ :

Adı : - Teknik Bülten
- Demonstrasyon
- Kurslar, sirküler mektuplar
- Köy ziyaretleri ve kontroller
- Uygulamalar
Konu : - Koyun yetiştiriciliği bakım ve besleme teknikleri
- Peynir yapımı
- Sun'i ve tabii tohumlama
- Koyun hastalık ve zararlıları
- Ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması

7 - PROJE İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER :
7.1. Yemleme Yöntemi ve Kullanılacak Yemler :


Değişik yaş ve özelliklerdeki koyunların beslenme ve yemleme şekilleri farklıdır. Besleme ve yemleme yönünden koyunlar üç ana sınıfa ayrılmaktadır.

1. Damızlık olarak kullanılanlar;
a) Kuzular
b) Aşıma hazırlananlar
c) Gebe koyunlar
d) Laktasyondaki kuzular
2. Besiye alınan kuzular
3. Koçlar
Bu sınıflardan her birinin kendine has besleme ve yemleme şekli vardır.
Kuzular için en önemli olan yiyecek süttür. İlk iki hafta kuzulara sütten başka bir şey verilmez. Bundan sonra bir miktar iyi kalite kaba yem ve biraz kesif yem verilmelidir. Kuzulama mevsiminin ilkbahara rastlaması arzu edilir. İlkbaharda meraya çıkarılmış kuzulara kesif yem verilmesi ekonomik olmaz. Kuzular bu dönemde ana sütü ve meradan ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Meraya çıkarılan kuzular ilk günlerde 2 - 4 saat kadar merada bırakılır. Sonra içeri alınıp kaba yem verilerek şişmeleri önlenmiş olur. Meraya alıştıktan sonra bütün günü merada geçirmelerinde bir sakınca yoktur.

Koç Katımına Hazırlanan Koyunlar :
Koyunlara tabii tohumlama için koç katımı sonbahara rastlar. Kızgınlıklar ilk don veya soğuklardan sonra başlar. Döl tutmayanlar 16-17 gün sonra tekrar kızgınlık gösterirler. Koç katımından iki üç hafta öncesinden başlayarak koç katım süresince canlı ağırlık artışı sağlamak amacıyla yemleme yararlı olmaktadır. Meraya ek olarak bu yemlemede kaba yem veya hayvan başına 200-300 gram/gün düzeyinde kesif yem verilmelidir. Kesif yem sadece yulaf olabileceği gibi yulaf + mısır da olabilir. Daha iyisi ise yulaf + arpa kırmasıdır. Meraların zayıf olduğu bölgelerde koyunlar kızgınlığa dolayısıyla da kışa zayıf olarak girerler. Bu nedenle döl tutma oranını artırmak için hatta ikizliği teşvik etmek için yemleme uygun olmaktadır. Ayrıca teşekkül eden zigot daha iyi bir gelişme ortamı bulmaktadır.

Damızlık Gebe Koyunların Yemlenmesi :
Koyunculukta gebeliğin kış aylarına rastlamasından dolayı gebe ana kadar rahimdeki yavrunun da beslenmesi önemlidir. Gebelik periyodunda mutlaka 6-10 kg. lık bir canlı ağırlık artışına çalışılmalıdır. Bunun için gebelik devresinde hayvanlar bir miktar yedek besin maddeleri depolayacak şekilde yemlenmelidirler. Böylelikle anaç koyun, ihtiyacının çok yüksek olduğu laktasyon döneminde, bir, depo besin maddesi ile girmiş olacaktır. Besleme açısından gebelik periyodu iki ana kısıma ayrılır.
Gebeliğin ilk 100 günü kış aylarına rastladığından içeride yemleme yapılır. Bu dönemde rahimdeki yavrunun gelişmesi yavaş olmasına rağmen dengeli besleme yapılmalıdır. Bu da, ihtiyaçlar fazla olmadığından iyi kalite kaba yem ile gerçekleştirilir.
Ortalama 50-70 kg. canlı ağırlıkta olan aşağıdaki gebe koyunlara gebeliğin ilk 100 gününde verilecek yem miktarları:

KABA YEMİN KALİTESİ

YEMLER

İyi kalite baklagil
Kuru otları+ kuru
Çayır otu karış.

Orta kalitede bakla-
gil kuru otu veya
Baklagil+kuru çayır
Otu karışımı

Sadece buğdaygil
kuru otları

Kaba yem(kg)
Küspe ( kg)

1.5 – 2.5
Verilmez

1.5 – 2.5
Verilmez

1.5 – 2.5
0.1– 0.15


Gebe koyunlar merada iseler yemlemeye gerek yoktur. Son 4-6 haftasında ihtiyaçlar artığından kesif yem takviyesi zorunludur. Bu dönemde hayvan başına günde 300-400 gr. kadar kesif yem karması ilave etmek yeterlidir.
Doğumu yaklaşan koyunlar doğuma 2-3 gün kala ayrı bir bölmeye alınır. Burada doğumdan 3-4 gün sonrasına kadar tutulur. Özel bölmeye alınan koyunlara doğuma kadar çok az kesif yem yiyebildikleri kadar da kaba yem verilmelidir.

Laktasyon Döneminde Yemleme :

Doğumdan sonra süt salgılaması arttığından besin maddesi ihtiyacının en yüksek olduğu dönem başlar. Laktasyon dönemi meranın baharda iyi durumlarına rastlayacağından ek yemlemeye gerek yoktur. Ancak mera da çok zayıf ise ilave kesif yem hatta kaba yem verilmelidir.

7.2. Protein İhtiyacı :
Canlı ağırlık yönünden bir koyun, sığırın 1/10'u kabul edilir. Protein ihtiyacı yönünden ise 5 koyunun bir BBHB (büyükbaş hayvan birimi) kabul edilmesinin nedeni, koyunların daha çok proteine ihtiyaç göstermesindendir. Protein ihtiyacı; yaş, canlı ağırlık, gebelik, laktasyon, besi, tek yavru ve ikizlik gibi faktörlere göre değişiklik gösterir. Örneğin gebeliğin ilk 6 haftasında yavru süratle büyüdüğünden gebeliğin ilk 100 gününde veya kuruda geçen devreye göre daha fazla proteine ihtiyaç duyulur.
Genellikle kuruda veya gebeliğin ilk devresinde rasyonda %5 sindirilir protein önerilmektedir. Bu düzey gebeliğin son 6 haftasında %5.2'ye çıkarılmakta ve sadece %0.2-0.3 gibi bir artış öngörülmektedir. Görüldüğü gibi fizyolojik olarak birbirinden son derece farklı iki dönem için öngörülen protein düzeyleri rasyonun %'si olarak birbirine oldukça yakındır. İlk bakışta gebeliğin son dönemi ile ilk dönemleri arasında protein ihtiyacı açısından bir farklılık yokmuş gibi görünürse de bu doğru değildir. Öngörülen günlük yem miktarı incelendiğinde kuruda veya gebeliğin ilk devrelerinde ortalama olarak canlı ağırlığın %2'si kadar kuru madde, gebeliğin son 6 haftasında ise canlı ağırlığın %3'ü kadar kuru madde önerildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda kuru madde düzeyi ikinci grup hayvanlarda P daha fazladır. Buna bağlı olarak sindirilebilir protein ihtiyacı da P-60 daha fazla olmaktadır. Doğumdan sonra anaç koyunların protein ihtiyacı da artar. Kuzuların iyi gelişebilmeleri için yeteri kadar süt emmeleri şarttır. Uygulamada laktasyonun ilk 8 haftasında süt verimi yüksek olduğundan gerek yem gerekse protein düzeyi yüksek tutulmalıdır. Laktasyonun geri kalan zamanlarında bu miktar azaltılmalıdır.
Uygulanacak yemleme yöntemi ne olursa olsun hayvanın yem tüketme gücünün bilinmesi gerekmektedir. Aksi taktirde hayvana tüketebileceğinden fazla yem vermek ekonomik kayıplara yol açar. Bir hayvanın yem tüketme gücü günlük olarak tüketebileceği kuru madde miktarı ile belirtilir. Hayvanların yiyebilecekleri maksimum kuru madde miktarı o anki canlı ağırlığının %2-3'ü kadardır.
Laktasyon dönemindeki yemlemeye ilave olarak koyunların verim paylarını karşılamak amacıyla 1 kg. süt yemi ile 2,5 kg süt alınması prensibine dayanır. Süt yemi örneği;

Yem Maddesi.............Karma Yemdeki Miktarı.....%'si
Mısır..........................................570......................57
Ayçiçeği Tohumu Küspesi.........330......................33
Buğday Kepeği............................88....................8.8
Kireç Taşı....................................12.....................1.2


8. TEKNİK KABULLER :

Koyun Fiyatı...............................................450.000.000 TL
Koç Fiyatı....................................................550.000.000 TL
Kuzu Fiyatı..................................................250.000.000 TL.
Kesif Yem...........................................................450.000 TL:
Kaba Yem...........................................................250.000 TL.
Yapağı Verimi....................................................1.5 kg./baş
Yapağı Fiyatı...................................................3.500.000 TL:
Peynir Miktarı..................................10 kg./baş/laktasyon
Peynir Fiyatı...................................................1.500.000 TL.
Hayvan Başına Gübre Miktarı..............................50 kg/yıl
Gübre Fiyatı......................................................100.000 TL.
Kuzu Zayiat Oranı.....................................................% 10
Hayvan Başına Sağlık ve Hijyen Gideri........15.000.000 TL.
Alınacak Koyunların Özellikleri...........1-3 yaş, gebe, toklu
Kapalı Dönem..................................................150 gün/yıl
Meradan Faydalanma Süresi.........................215 gün/yıl
Günlük Kaba Yem.........2 kg/koyun/gün + 1kg/kuzu/gün
Günlük Kesif Yem.....150 gr/koyun/gün + 100 gr/kuzu/gün

9. PROJENİN MALİ VE EKONOMİK YÖNÜ :
9.1. Yatırım Giderleri:


Gider Kalemi............Miktar (adet).....Birim Fiyatı(x 000 TL).....Tutar(x 000 TL)
Koyun alımı......................270.......................450.000..................121.500.000
Koç Alımı............................30.......................550.000....................16.500.000
Nakliye Sigortası %1...........-.............................-............................1.380.000
Beklenmeyen Giderler %5...-.............................-...........................6.900.000
Nakliye Giderleri...................-.............................-...........................4.500.000
TOPLAM.....150.780.000

9.2. İşletme Giderleri:

Yem Giderleri.....................................................................Yıllık Tutarı
Koyunlar İçin 150 Günlük Kesif Yem Gideri
150 gün X 0.15 kg X450.000TL X 300 (koyun+koç)........3.037.500.000
150 Günlük Kışlık Kaba Yem Miktarı
150 gün X 2 kg X 250.000TL X 300 (koyun+koç)..........22.500.000.000
Kuzular İçin 10 Haftalık Kesif Yem Gideri
70 gün X 0.1 kg X 450.000 TL X 350 kuzu.......................1.102.500.000
10 Haftalık Kaba Yem Gideri
70 gün X 1 kg X 250.000 TL X 350 kuzu..........................6.125.000.000
TOPLAM.....32.765.000.000
Sağlık ve Hijyen Gideri.....................................................4.500.000.000
İşgücü ve Elektrik Gideri..................................................1.500.000.000
GENEL TOPLAM...............................................................38.765.000.000

9.3. İşletme Gelirleri :
Gelir Kalemi..........................................................................Yıllık Tutar
Kuzu Satışı (175 baş X 250.000.000 TL).......................43.750.000.000
Yapağı satışı (1.5 kg X 300 X 3.500.000 TL)...................1.575.000.000
Peynir Satışı (10 kg X 270 baş X 1.500.000 TL)..............4.050.000.000
TOPLAM.........................................................................49.375.000.000

Proje Tutarı.....150.780.000.000
Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.....150.780.000.000
Çiftçi Başına Düşen Miktar.....5.026.000.000

Birinci yıl 270 koyundan 350 kuzu alınacağı, dişi-erkek oranının P olacağı, dişi kuzuların işletmede damızlık olarak sürünün büyütülmesinde kullanılacağı, erkek kuzuların ise çevredeki diğer üreticilere damızlık olarak satılacağı hesaplanarak işlem yapılmıştır.

9.4. Gelir-Gider Durumu :
İşletme Gelirleri............ 49.375.000.000TL.
İşletme Giderleri............38.765.000.000TL.
Kar................................10.610.000.000 TL.
İşletme Karlılık Oranı.............% 36

10. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME :

Projede, birinci yılda sadece damızlık fazlası erkek kuzular satılarak işletme kara geçmekte, aynı zamanda dişi kuzular elde tutularak işletme kapasitesi arttırılmakta, erkek kuzular ise çevredeki üreticilere damızlık olarak satılarak bölgemizdeki bozulmaya yüz tutmuş düşük verimli yerli Karayaka ırkı kademeli olarak ıslah edilecek, projenin uygulanması ile ilçemiz koyunculuğu gelişecektir. Gelecek yıllarda ekonomik işletme büyüklüğüne ulaşarak çiftçimiz, köyünde geçimini sağlayabilecek duruma gelerek refah düzeyi yükselecek, milli ekonomimize yük olmaktan çıkarak katkı sağlayacaktır.

11. GERİ ÖDEME PLANI:
Bir Çiftçinin Ödeyeceği Miktar :


YILLAR.........................ÖDENECEK MİKTAR.....ÖDEME TARİHİ
1. yıl....................................Ödemesiz
2. yıl anaparanın ¼'ü.....1.256.500.000 TL.....28.02.2006
3. yıl anaparanın ¼'ü.....1.256.500.000 TL.....28.02.2007
4. yıl anaparanın ¼'ü.....1.256.500.000 TL.....28.02.2008
5. yıl anaparanın ¼'ü.....1.256.500.000 TL.....28.02.2009

TOPLAM..........................5.026.000.000 TL.

30 çiftçi......................150.780.000.000 TL.

T.C.
SİNOP İLİ
ERFELEK İLÇESİ
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Başkanlığı

TEKNİK ŞARTNAME
04.12.2003


Erfelek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca Koyunculuk Projesi için aşağıda cinsi ve özellikleri belirtilen 270 baş damızlık koyun ve 30 baş damızlık koç satın alınacaktır.

Koyunlarda bulunması gereken özellikler;
1. Koyunlar damızlık vasfını taşıyan Sakız x Merinos melezi koyunları olacaktır. [Ayrıca Karayaka x Sakız (tercihen Bafra I) melezinin de fiyatının bildirilmesi]
2. 1 yaşını doldurmamış, henüz doğum yapmamış, dişi toklu ve 1-2 yaşında erkek koç olacaklardır.
3. Satın alınacak hayvanlarda anatomik bozukluk, kaşektik problemler (kilo) ve yapağı bozukluğu olmayacaktır.
4. Dişi koyunların 1-2 aylık gebe olması gerekmektedir.

Diğer Özellikler;
1.
Fiyatlar; nakliye, sigorta ve diğer giderler dahil olmak üzere verilecektir.
2. Koyunlar Erfelek teslimi olacağından taşıma esnasında meydana gelebilecek ölü, düşük vb. durumlardan satıcı firma sorumlu olacaktır.
3. Koyunların teslim alım tarihi 2004 yılı olarak düşünülmüştür.
4. Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir.

Bu şartlarda;
1 adet dişi Sakız x Merinos melezinin birim fiyatı =
1 adet erkek Sakız x Merinos melezinin birim fiyatı =
1 adet dişi Karayaka x Sakız melezinin birim fiyatı =
1 adet erkek Karayaka x Sakız melezinin birim fiyatı =
Telefon :
Fax :


 
  Bugün 13 ziyaretçi (36 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=