.
  Fiğ - Yonca
 
profile editor

 

YEM BİTKİLERİ GELİŞTİRME PROJESİ (Fiğ-Yonca)
ERFELEK - 2003

1. Giriş

1

2. Proje Özeti

2

3. Projenin Gerçekleşmesi ve Faydaları  

2

4. Piyasa Etüdü  

3

5. Uygulama ve Çiftçi Seçimi

3

6. Teknik Bilgiler ve Teknik Kabuller

4

7. Ekonomik ve Mali Yönü

5

7.1.Proje Giderleri

5

7.2.Proje Gelirleri

5

7.3.Finans Planı

5

7.4.Gelir – Gider Durumu

5

7.5.Geri Ödeme Planı

5

8.Sonuç Ve Değerlendirme

6

 


1. GİRİŞ
İnsan beslenmesinde et ve süt mamulleri gibi hayvansal kaynaklı gıdaların ayrı bir önemi vardır. Bu önem, hayvansal besinlerin içinde bulunan vitamin, mineral ve proteinlerle ilgilidir.
Günümüzde, dünya ülkelerinin gelişmişlik düzeyini belirleyen ölçülerden biri de kişi başına düşen hayvansal protein tüketimidir. Gelişmiş ülkelerde günde 60-70 gram olan bu miktar ülkemizde 20 gramın altındadır.
Ülkemizde sığır varlığının 'i kültür ırkı, A'i kültür melezi, D'ü yerli hayvanlardan oluşmaktadır.
Sığır yetiştiriciliğinin geliştirilerek süt ve et veriminin artırılması için öncelikle şu anda  düzeyinde olan kültür ırkı sığır sayısının artırılması gerekmektedir. Ancak bunu yaparken de unutulmaması gereken nokta yetiştirme koşullarının iyileştirilmesidir. Çünkü bir hayvandan beklenen verimin alınmasında 0 oranında kalıtım faktörü, p oranında çevre, barınak ,bakım ve besleme etkili olmaktadır
Bu nedenle kaliteli ırk sığır temin edilmesi tek başına verimi artırıcı etki yaratmadığı gibi bu hayvanların yörede mevcut hayvan besleme şartlarına intibakları zor olacağından hayvan zayiat oranı da yüksek olabilir. Bu bakımdan asıl olan üstün ırkın elde edilmesinden önce barınak ve besleme koşulları düzeltilerek mevcut ırklardan en uygun süt ve et vereminin alınmasını sağlayıp bir üst ırka geçişi kolaylaştırmak ve cazip hale getirmektir.
İlçemizde de ancak bu yolla hayvan başına ortalama 6 kg. süt ve 80 kg. karkas ağırlığı potansiyel 10 kg. süt ve 150 kg. karkas miktarına çıkarılabilir.
Bunları gerçekleştirmek için hayvan besleme ve barınak şartlarının düzeltilmesi zorunludur. Hayvansal ürünlerin kalite ve miktarının artırılmasında yem bitkilerinin önemi büyüktür. Besi ve süt besin maddelerini ihtiva eden yem bitkileri temini için ekilişi artırılması zorunludur.
Yem bitkilerinin içerisinde, hayvanların ihtiyacı olan protein ve vitaminler yeterli miktarda olup hayvanın tüm ihtiyacını karşılamakta ve hayvancılığı daha karlı bir hale getirmektedir.
Yöremizde yem bitkileri ekilişlerinin yetersiz oluşu, meraların ot veriminin ve kalitesinin düşük olması ile diğer tarla ve bahçe ürünlerinden elde edilen yem ve hasat atıklarının yetersiz olması sebebiyle hayvanlar çoğunlukla saman ile beslenmekte, kesif yem ve kaliteli yem bitkisi yetiştirme ve hayvan beslemede kullanılması yok denecek kadar azdır.
İlçemiz düzeyinde de bu sorunları kısmen aşabilmek, üreticiye örnek olabilmek için "Yem Bitkileri Geliştirme Projesi" düşünülmüş olup bu kapsamda yüksek besin değeri nedeniyle Fiğ ve Yonca üretimi ele alınmıştır.

2. PROJE ÖZETİ
Projenin Adı :
Erfelek İlçesi Yem Bitkileri Geliştirme Projesi
Uygulama Alanı : Erfelek İlçesi ve Köyleri
Yatırım Miktarı : 126.187.000.000 TL.
Proje Finansmanı : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Proje Başlama Tarihi ve Süresi : 2003 - 1. Yıl Ödemesiz. Geri Kalan Faizsiz 2004'de P, 2005'de P Ödemeli.
Projeyi Yürütecek Kuruluşlar : Erfelek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı İle İlçe Tarım Müdürlüğü
Projede İşbirliği yapacak Kuruluşlar : Tohum Temini İçin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TİGEM İşletmeleri İle Bakanlık Tarafından Sertifikalı Tohumluk Yetiştirme Ruhsatı Verilen Özel İşletmeler Dikkate Alınacaktır.

3. PROJENİN GEREKÇESİ VE FAYDALARI
İlçemizde yaklaşık 14.000 büyükbaş ve 3.000 küçükbaş hayvan mevcudu olup bunların kaba yem ihtiyacı 30.000 ton civarıdır. Bu kaba yemin meralardan sağlanan kısmı önemsiz olup 5.000 tonluk kısım yem bitkileri ekilişinden sağlanmakta, kalan kısım ise kalitesiz kaba yem olmaktadır.
Yem bitkilerinin ekilmesi ile hem kaba yem açığı giderilecek hem de hayvancılıkta büyük bir yer tutan yem girdisi ucuz olarak eldeki arazilerden temin edilebilecektir.
- Besleme şartlarının düzelmesi sonucu karkas ağırlığında önemli artış sağlanacaktır.
- Yem bitkilerinin hayvancılığı karlı hale getirmesinin dışında ekilebilir arazilerimizden ikinci bir ürün alarak ek gelir sağlaması, kullanım dışı kalan tarım arazilerinin kullanıma dönüştürülmesi, kış ve yağışlı geçen mevsimlerde derin kök sistemleri sayesinde toprağı tutarak erozyonu engelleme, ekim nöbeti uygulamalarında toprağın yapısını düzeltici etkide bulunması gibi çok sayıda faydaları olacaktır.
- İlçedeki mevcut hayvanlar protein değeri %2-3 olan buğday samanıyla beslenmek yerine protein değeri -22 olan fiğ ve yonca gibi kaliteli yem bitkileriyle beslenerek hayvansal ürünlerde kalitenin artırılması sağlanacaktır.
- Yem bitkileri ile yeterli ve dengeli beslenen hayvanların üreme güçleri artacaktır.
- Yem bitkileri, hayvanların mide floraları için gerekli olan besin maddelerini yeterli ve dengeli bir oranda içermektedir. Hayvanların sindirim sistemlerinin daha düzenli çalışmasına yardımcı olan ve özellikle selüloz gibi maddelerin kolay sindirilmesini sağlayan mikroorganizmalar için gerekli besin maddelerini bünyelerinde bulundurmaktadırlar.
- Kuvvetli kök sistemleriyle toprağı gevşeterek toprağın drenajını, havalanmasını ve fiziksel özelliklerini iyileştirir.
- Bol miktarda kök artığı bıraktıklarından toprağı organik madde yönünden zenginleştirirler.
- Gür ve sık yapıda olan toprak üstü aksamlarıyla gölge tavı oluşturarak topraktaki mikroorganizma zenginliğini artırırlar.
- Bazı yem bitkilerinin yetişme süreleri kısadır. Ekim nöbeti sistemleri içerisinde ana ürünlerin araziyi boş bıraktıkları devrede yetişme süreleri kısa olan fiğ, yem bezelyesi, korunga, yonca gibi yem bitkileri yalnız veya yulaf, arpa gibi tahıllarla karışık ekilerek hem önemli miktarda kaliteli kaba yem üretimi sağlanır, hem de arazi daha verimli kullanılmış olur.
- Başta fiğ, korunga, taş yoncaları ve ak üçgül olmak üzere baklagil yem bitkilerinin çiçekleri çok zengin bal özü (nektar) ve polen taşıdıklarından arıcılıkta kaliteli bal üretimi açısından çok önemlidirler.

4. PİYASA ETÜDÜ
Proje ile dağıtılması düşünülen kaliteli fiğ ve yonca tohumu, öncelikle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kuruluşlarından sağlanacak olmadığı taktirde sertifikalı tohumluk yetiştirme belgesi olan özel kuruluşlardan sağlanacaktır.
Üretilen ürünün işletme içinde veya satılarak değerlendirilmesi yönünde bir sıkıntı yoktur.

5. UYGULAMA VE ÇİFTÇİ SEÇİMİ
Uygulama yapılacak ilçe köyleri ve çiftçiler halen yem bitkisi ekilen, boş arazi bırakılan ve özellikle hayvan varlığı yönünden önemli olan merkezler olacak ve buraların yöreye örnek olabilmeleri için koordineli çalışmalar yapılacaktır. Fiğ ekimi için maddi durumu iyi olmayan, fakir 40 aile (25 dekar * 40 aile = 1000 dekar), yonca ekimi için ise yine aynı durumdaki ailelerden 50 aile (5 dekar * 50 aile = 250 dekar) seçilecektir. Ot için yapılacak hasatta bitki protein ihtivasının en yüksek olduğu dönem olan bitkide gelişim sırasında en alttan 2-3 bakla oluştuğu dönem dikkate alınacaktır.

6. TEKNİK BİLGİLER VE TEKNİK KABULLER
Proje kapsamında yapılacak çalışmada teknik girdi kullanılmasında ve maliyet tespitinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı proje uygulamalarında yapılan teknik analizler kullanılacaktır.
Teknik kabul olarak bir dekar fiğ alanından 1000 kg. kuru ot, bir dekar yonca alanından ise asgari 4 biçim yapılarak 2750 kg. kuru ot alınacak, fiğ otunun kg. fiyatı 150.000 TL, yonca otunun kg. fiyatı 170.000 TL. olarak alınacaktır.

Bir Dekar Fiğ İçin Maliyet Masrafları

Toprak Sürme

34.500.000

Tohumluk Yatağı Hazırlama

15.000.000

Gübre Bedeli

7.500.000

Tohum Ekme ve Gübreleme İşçiliği

2.000.000

Tohum Bedeli

9.000.000

Biçme

5.000.000

Kurutma, Toplama, Yığın yapma

4.000.000

Balyalama

6.750.000

Diğerleri

3.000.000

TOPLAM

86.750.000

Bir Dekar Yonca İçin Maliyet Masrafları

Toprak Sürme

34.500.000

Tohumluk Yatağı Hazırlama

15.000.000

Gübre Bedeli

25.000.000

Tohum Ekme ve Gübreleme İşçiliği

3.250.000

Tohum Bedeli

24.500.000

Biçme

24.000.000

Kurutma, Toplama, Yığın yapma

9.500.000

Balyalama

19.000.000

Diğerleri

3.000.000

TOPLAM

157.750.000


İlçemiz şartlarında yoncanın tesis ömrü beş yıla düşen tesis masrafı ortalaması 157.750.000 / 5 yıl = 31.550.000 TL. olur. Buna göre yıllık işletme giderleri toplamı 77.500.000 * 3 Biçim + 31.550.000 = 264.050.000 TL./Yıl

7. EKONOMİK VE MALİ YÖNÜ

Toplam 100 da Fiğ ve 250 dekar yonca olmak üzere 1250 dekar projelendirme yapıldığından hesaplamalar bir dekar işletme masrafları üzerinden yapılarak toplam proje geliri ve gideri bulunacaktır.

7.1. Proje Giderleri :
a).
Fiğ.....1000 da * 86.750.000 TL. = 86.750.000.000 TL.
b). Yonca.....250 da * 157.750.000 TL. = 39.437.500.000 TL.

Toplam Proje Gideri.....126.187.500.000 TL.

7.2. Proje Gelirleri :
a).
Fiğ.....1000 da * 1000 kg/da *150.000 = 150.000.000.000 TL.
b). Yonca.....250 da * 2750 kg/da *170.000 = 116.875.000.000 TL.

Toplam Proje Geliri.....266.875.000.000 TL.

Gelir Toplamı.....266.875.000.000 TL.
Gider Toplamı.....126.187.000.000 TL.

7.3. Finans Planı :
Yatırım Tutarı.....126.187.000.000 TL.
Sosyal Yrd. Ve Day. Vak.'nca Karşılanacak.....126.187.000.000 TL.

7.4. Gelir - Gider Durumu :
Brüt Gelir = İşletme Gelirleri - İşletme Giderleri
                = 266.875.000.000 TL. - 126.187.000.000 TL.
                = 140.688.000.000 TL.

7.5. Geri Ödeme Planı :
Çiftçi aldığı tohumluk bedeli için ilk yıl ödeme yapmayacaktır. Tohumluk bedelinin % 50'si 2004'de, geri kalan P'si de 2005'de faizsiz olarak tahsil edilecektir.

8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Buna göre proje karlı olmakta, üreticilerin kendi kaynaklarını etkin kullanmasını sağlamakta, hayvancılığın gelişmesine önemli katkı yaratarak bunu üretici açısından cazip hale getirmektedir.
Üretici proje için kullandığı kaynağı kolaylıkla geri ödeyebilmektedir.


 
  Bugün 13 ziyaretçi (22 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=