.
  Badem
 
pimp myspace profile

BADEM ÜRETİM PROJESİ
..............2004
İÇİNDEKİLER
1- PROJENİN ÖZETİ
2- PROJENİN ANA AMAÇ VE GEREKLİLİĞİ
3- PROJENİN TEKNİK YÖNÜ
3-1-Üretim Yöntemleri
3-1-1 Badem Üretimi
4- PAZAR VE PAZARLAMA
5- PROJENİN MALİ VE EKONOMİK YÖNÜ
5-1-Badem Üretim Projesinin Ekonomik Yönü
6- ÜRÜNLER İTİBARİYLE KREDİLENDİRMEYE ESAS ALINACAK YATIRIM İCMAL TABLOSU

GİRİŞ
Badem bir sıcak ılıman iklim meyvesidir.Anavatanı Anadolu, Kafkasya ve Güneydoğu Anadolu bölgesi gösterilmektedir. Ülkemiz badem yetiştiriciliği konusunda önemli bir yere sahiptir, ancak yinede badem üretimimiz yeterince geliştirilememiştir.Bunun sebebi badem üretiminin genellikle kıraç yerlerde ve fazla özen gösterilmeden yapılmasıdır.İlimiz ekolojisinin ve arazi yapısının elverişliliği nedeni ile ülke meyve üretiminde önemli bir yer işgal etmektedir.Ekolojinin müsaade ettiği hemen hemen bütün türler ilimizde ticari olarak yetiştirilmekte olup toplam tarım alanımızın 'sı meyve tarımına ayrılmıştır.
İlçemizde ise badem yetiştiriciliğine uygun ekonomik olarak değerlendirilmeyen pekçok yer bulunmaktadır.Badem yetiştiriciliğinin kar marjının yüksek olması ekonomik verimliliği düşük olan bu bölgelerin değerlendirilmesi açısından çok uygun olacaktır.Bu da bu bölgede yaşayan çiftçilerimizin ekonomik yönden güçlendirilmesini sağlayacak ve bölge ticaretine canlılık katacaktır.

PROJENİN ÖZETİ

Projenin Adı : ...........İlçesi Badem Üretim Projesi
Projenin Uygulanacağı Yerler : ...........
Projenin Kapasitesi : 30 x 5 dekarlık proje
Projenin Genel Yatırım Tutarı
-Projenin Sabit Yatırım Tutarı : 1 852 500 000 TL
-Projenin İşletme Yatırım Tutarı : 1 421 310 000 TL
-Projenin Genel Yatırım Tutarı : 3 273 810 000 TL
Projenin Finansmanı
-Öz Kaynak : 2 223 810.000 TL
-Kredi : 1 050 000 000 TL
-Toplam : 3 273 810 000 TL

Yatırımın Gerçekleşme Tarihi :

Yatırıma Başlama Tarihi : 2004
İşletmeye Alma Tarihi : 2004
Tam Kapasiteye Ulaşma Tarihi : 2009


Projeyi Hazırlayan ........................ ........................

Projeyi Kontrol Eden ..............................

Projeyi Onaylayan ...................
 
2-PROJENİN AMAÇ VE GEREKLİLİĞİ
 
    İlçemiz dağlık , yamaç ve yamaç kenarı köyleri coğrafi ve topoğrafik şartları nedeniyle tarımsal gelir yönünden oldukça yetersizdir.Yine bu köylerimizde sulu arazi azlığı ve çayır-mera alanlarının yetersizliği nedeniyle hayvancılıkta oldukça geri durumdadır.

   Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen nedenlerle bu köylerimizde tarımsal gelir oldukça düşüktür.Tarımsal faaliyet dışında herhangi bir çalışma kolunun hemen hemen bulunmadığı bu bölgelerde arazi şartlarına uygun pazarlama imkanları ve kar marjları yüksek ürünlerle ilgili tarıma yönelinmesi zorunlu görülmektedir.

   Bu köylerimizde araziler umumiyetle meyilli sığ toprak derinliğine sahip araziler durumundadır.Toprak yapısı oldukça değişken olup kumlu yapıdan killi yapıya kadar değişken yapı arz etmektedir. Sulama imkanları yok veya sınırlıdır.Arazilerde oldukça kesif bir toprak erozyonu gözlenmektedir.Belirtilen bu arazilerin buğday ve benzeri tarla ürünleri tarımında kullanıldığı görülmektedir.

   Projeye aldığımız ürün bu arazilerde kolaylıkla yetişecek olup şu an elde edilen ürünlere göre karlılığı çok daha yüksek durumdadır. Önerilen bu ürünün pazarlama imkanları da çok daha geniştir.

   Bademin verimli çeşitleri ile kapama bahçeleri kurulması ile bu köylerin gelirlerinin arttırılması ,sosyal hayatın canlandırılması ve önemli tehlike arz eden toprak erozyonunun önlenmesi amaçlanmaktadır.

    Gelir düzeyleri nispeten daha düşük olan bu köylerimizde badem üretiminin geliştirilmesi tip projesi hazırlanarak< Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı> kaynaklarından kredilendirilmesi ile üretim ve gelir artışı sağlanarak öngörülen amaca ulaşılabileceği düşünülmektedir.

Bu maksatla;

1-.............. İlçesi köylerinde 5'er dekarlık badem bahçesi tip projesinin istekli çiftçiler tarafından uygulanması sağlanacaktır.

2- Badem fidanları üretici kişi ve kuruluşlardan alınarak kredili olarak (Daha önceden yerleri tespit edilip kredi ile ilgili işlemlerini tamamlamış çiftçilere ) proje başına göre öngörülen sayıda fidan verilerek müdürlüğümüz nezaretinde çiftçi tarafından dikimleri sağlanacaktır.
3- Diğer tüm girdiler toprak işleme,gübreleme,budama vb. işlemler çiftçi tarafından kendi imkanları ile gerçekleştirilecektir.

3-PROJENİN TEKNİK YÖNÜ:
3.3.BADEM ÜRETİMİ
3.3.1.İklim İstekleri
Badem sıcak ılıman iklim bitkisidir.Bu yüzden kışın çok düşük sıcaklıklar zararlıdır.Ayrıca kış dinlenme isteği çok az olduğu için ilkbahar donları çok önemlidir.Bu yüzden dinlenme süresi uzun geç çiçek açan çeşitler seçilmelidir. Kurak şartlara genelde dayanır ancak yıllık yağışın 300 mm nin altına düştüğü yerlerde sulama gerektirir.
3.3.2.Toprak İstekleri
Taşlı,çakıllı ve kireçli topraklarda yetişebilir.Ancak derin ve geçirgen topraklarda daha iyi sonuç verir.Fazla su tutan ağır topraklar badem için sakıncalıdır.
3.3.3.Bahçe Tesisi
Dikimden 1-2 ay önce toprak krizma edilir.Daha sonra pulluk ve diskharrov ile birer defa işlenerek dikime hazır hale getirilir.Dikim 5x5 ya da 6x6 metre aralık ve mesafe ile yapılır. Bademde kendine kısırlık görüldüğünden birbirini dölleyen çeşitlerden bahçe kurulmalıdır. 
3.3.4.Bakım İşleri
a-Toprak İşleme : Kurak bölgelerde toprak mümkün olduğunca az işlenir.Sonbaharda bahçe derince sürülür,ilkbaharda ise yabancı otlar tohuma kalkmadan önce hafif bir işleme tapılır.
b-Sulama : Sulama imkanı olan yerlerde yazın sulama yapmak iç kalitesi ve oranını arttırır.
Sulama imkanı olmayan yerlerde toprak ve su muhafaza yöntemleri uygulanmalıdır.
c-Gübreleme : Yetişkin ağaçlara yılda 700-900 gram saf azot verilmelidir.Potasyum
noksanlığı tespit edilmesi halinde ağaç başına 5-7 kg.potasyum sülfat verilebilir ayrıca yeterince fosforlu gübre verilmelidir.

d-Budama : Genellikle goble ve modifiye lider şekli uygulanır.Verim çağına gelen ağaçlarda aralama ve ayıklama budaması yapılır.Yüksek verim alabilmek amacıyla fazla çiçek seyreltilmez.

e-Hasat : Hasat dış yeşil kabuklar renk değiştirip çatlamaya başlayınca yapılır.Genellikle iptidai yöntemlerle ağaca sırıkla vurmak şeklinde yapılırsa da ağacı ve dallarını sallamak suretiyle daha az hasar verilebilir.Daha sonra kabukları kurutulup kavlatılır.

PAZAR VE PAZARLAMA
Proje kapsamında üretilecek ürünün pazar ve pazarlama sorunu olmayacaktır.Çünkü projenin uygulanacağı yer Bursa ve İstanbul gibi büyük pazarlara oldukça yakındır.
Badem uygun depo koşullarında uzun süre saklanabilmesinin yanında uzun mesafelere nakledilmesi de oldukça kolay bir üründür.Ayrıca bu ürünün yüksek fiyatıda alternatiflerine oranla daha fazla gelir getirmesini sağlamaktadır.

PROJENİN EKONOMİK VE MALİ YÖNÜ (BADEM)

Fidan Sayısı: 28 Adet/Da.....Ağaç Verimi : 10 Kg/Ağaç
Fidan Fiyatı : 7 500 000 TL.....Proje Kapasitesi : 5 Da
Ürün Fiyatı : 6.000.000 TL.....Toplam Fidan Sayısı:140 Adet

YATIRIM GİDERLERİ ( 1 Dekar İçin) TUTARI
==============================================
Sürüm (2 defa).................................30.000. 000 TL
Disk-harrow.........................................7.500.000 TL
Çiftlik Gübresi.....................................60.000.000 TL
Ticari Gübre..........................................3.000.000 TL
Fidan Çukurlarının Açılması.................30.000.000 TL
Fidan Dikimi.........................................30.000.000 TL
Fidan Bedeli (6x6) x 7.500.000 TL.....210.000.000 TL

==============================================
TOPLAM.....370.500.000 TL

TOPLAM YATIRIM GİDERİ (5 da. için)
==============================================
Sürüm.................................................150.000.000 TL
Disk-harrow..........................................37.500.000 TL
Çiftlik Gübresi......................................300.000.000 TL
Ticari Gübre...........................................15.000.000 TL
Fidan Çukurlarının Açılması..................150.000.000 TL
Fidan Dikimi..........................................150.000.000 TL
Fidan Bedeli (6x6) x 7.500.000 TL....1.050.000.000 TL
==============================================
TOPLAM.....1.852.500.000 TL


İŞLETME GİDERLERİ (1 da.için) TUTARI
==============================================
Toprak İşleme.........................30.000.000 TL
Gübre Bedeli ve Gübreleme.....30.000.000 TL
İlaç Bedeli ve İlaçlama.............75.000.000 TL
Budama....................................40.000.000 TL
Sulama.....................................25.000.000 TL
Hasat ve Ambalaj....................40.000.000 TL
Nakliye.....................................15.000.000 TL
Amortisman...............................9.262.000 TL
Diğer Giderler...........................20.000.000 TL
==============================================
TOPLAM.....284.262.000 TL

İŞLETME GİDERLERİ (5 da.için) TUTARI
==============================================
Toprak İşleme.........................150.000.000 TL
Gübre Bedeli ve Gübreleme.....150.000.000 TL
İlaç Bedeli ve İlaçlama............375.000.000 TL
Budama..................................200.000.000 TL
Sulama....................................125.000.000 TL
Hasat ve Ambalaj...................200.000.000 TL
Nakliye......................................75.000.000 TL
Amortisman..............................46.310.000 TL

Diğer Giderler.........................100.000.000 TL
==============================================
TOPLAM.....1.421.310.000 TL (Tam Gelişme Yılında)

İŞLETME GELİRLERİ:
Dikilecek badem fidanının 5. yıldan itibaren verime yatacağı ve ekonomik ömrünün 36 yıl olacağı görülmüş olu ağaç başına ortalama 10 kg verim alınabileceği varsayılmıştır. 1 dekara 6x6 aralık mesafeyle 28 fidan dikilecek ve buna göre 1 dekardan toplam 28x10 = 280 kg verim elde edilecektir.Üretilecek ürünün satış fiyatı 6.000.000 TL/kg olarak belirlenmiş olup buna göre yıllar üzerinden elde edilecek işletme geliri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

1 DEKARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜN MİKTARI VE TUTARI
YILLAR.....YILLIK ÜR.MİK.(Kg).....BİRİM FİYATI.....TOPLAM GELİR
==============================================
1-.......................0.........................6.000.000 TL................0
2-.......................0.........................6.000.000 TL................0
3-.......................0.........................6.000.000 TL................0
4-.......................0.........................6.000.000 TL................0
5-.....................84.........................6.000.000 TL............504.000.000 TL
6-7-...............168..........................6.000.000 TL.........1.008.000.000 TL
8-40-.............280..........................6.000.000 TL.........1.680.000.000 TL

5 DEKARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜN MİKTARI VE TUTARI

YILLAR.....YILLIK ÜR.MİK.(Kg).....BİRİM FİYATI.....TOPLAM GELİR
==============================================
1-.............................0...................6.000.000 TL..............0
2-.............................0...................6.000.000 TL..............0
3-.............................0...................6.000.000 TL..............0
4-.............................0...................6.000.000 TL..............0
5-.........................420...................6.000.000 TL.......2.520.000.000 TL
6-7-.....................840....................6.000.000 TL.......5.040.000.000 TL
8-40-.................1400....................6.000.000 TL.......8.400.000.000 TL
(Yıllar itibariyle dekara verim farklıysa belirtilmeli; Tam Verim Döneminde: 1400 kg., ama 5, 6-7 yıllarda kaç olduğu verilmemiş, hesaplamanın kaynağı açıklanmalı)

PROFORMA GELİR-GİDER TABLOSU X 1000 TL

YIL

1

2

3

4

5

6-7

8-40

İşletme Geliri

0

0

0

0

2.520.000

5.040.000

8.400.000

İşletme Gideri

671.310

846.310

971.310

1.121.310

1,216.310

1,286.310

1.421.310

Kar

-671.310

-846.310

-971.310

-1.121.310

1.213.790

3.753.690

6.978.690

Borç Ödemesi

105.000

367.500

341.250

315.000

288.750

---

---

Net Kar

-776.310

-1.213.810

-1.312.560

-1.436.310

925.040

3.753.690

6.978.690

Amortisman

46.310

46.310

46.310

46.310

46.310

46.310

46.310

Kullanılabilir Fonlar

 

 

-730.000

 

 

-1.167.500

 

-1.266.250

-1.390.000

 

971.350

 

 

3.800.000

 

 

7.025.000

 PROJENİN FİNANSMANI
Projede fidan alımı için ilk yılı ödemesiz 5 yıl vadeli % 10 faizli kredi kullanılacaktır.B una göre projenin finansmanı şöyle olacaktır.
Projenin Genel Yatırım Tutarı .....3.273.810.000 TL Çiftçi Katkısı(%.....67,92 Kredi(%).....32,07

KREDİ ÖDEME PLANI


Yıllar.....Devre Başı Borç.....Borç Payı.......Faizler............Ödeme Toplamı
1..........1.050.000.000...............--............105.000.000.....105.000.000
2..........1.050.000.000.....262.500.000.....105.000.000.....367.500.000
3.............787.500.000.....262.500.000.......78.750.000.....341.250.000
4.............525.000.000.....262.500.000.......52.500.000.....315.000.000
5.............262.500.000.....262.500.000.......26.250.000.....288.750.000

İşletme Sermayesi : 1.421.310.000
Yatırım Tutarı : 1.852.500.000
Genel Yatırım Tutarı : 3.273.810.000
Proje Rantabilitesi : Kar/Genel Yatırım Tutarı
Proje Rantabilitesi% : 213.16
Mali Rantabilite % :

NAKİT AKIM TABLOSU


 

 

 

YILLAR

 

0

1

2

3

4

5

6-7

8-30

GELİRLER

 

 

 

 

 

 

 

 

Üretim Geliri

 

0

0

0

0

2.520.000.

5.040.000.

8.400.000.

Kredi

 

 

-

-

-

-

-

-

Toplam Gelir

 

 

-

-

-

2.520.000.

5.040.000

8.400.000

GİDERLER

 

 

 

 

 

 

 

 

Yatırım Giderleri

1.852.500

1.852.500

 

 

 

 

 

 

İşletme Giderleri

 

671 310

846 310

971 310

1 121 310

1 216 310

1 286 310

1 421 310

Kredi ve Taksit Gideri

 

105 000

367 500

341 250

315 000

288 750

 

 

Toplam Gider

 

776.310

1 213 810

1 312 560

1 436 310

1 505 060

1 286 310

1 421 310

Net Akım

-1.852.500

-776.310

-1 213 810

-1 312 560

-1 436 310

1 014 940

3 753 690

6 978 690

İndirgenmiş Gelir

 

0

0

0

0

2.268.000

4.536.000

7 560 000

İndirgenmiş Gider

 

?

1 092 429

1 181 304

1 292 679

1 354 554

1 157 679

1 279 179

İndirgenmiş Net Akım

 

-1 798 929

-1092429

-1 181 304

-1 292 679

913 446

3 378 321

6 280 821

Fayda Masraf Oranı = İndirgenmiş Gelir Toplamı/ İndirgenmiş Gider Toplamı
= 5,91 F/M>1 Olduğundan proje karlı olup uygulanabilir niteliktedir.

KREDİLENDİRMEYE ESAS ALINACAK YATIRIM İCMAL TABLOSU

Yatırım Cinsi.....Adet.....Birim Fiyatı(TL).....Tutarı (TL)
Badem Fidanı Alımı.....140.....7 500 000.....1 050 000 000

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklarından sadece fidan alımına ilişkin yatırımın kredilendirilmesi öngörülmüş olup Karacabey İlçesi için toplam kredi bedeli her proje için 1 050 000 000 TL'dir.

 

 
  Bugün 15 ziyaretçi (62 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=